Tuesday, April 09, 2002

عکس کودکان فلسطيني را در سايت شهرزاد ببينيد. اينها را به قول خودش CNN نشان نمي دهد. جهت گيري و جهت دهي رسانه هاي غربي خيلي واضح است. مثلا مي گويند پانزده سرباز اسرائيلي کشته شدند و صد و بيست فلسطيني مردند!!! (لابد خودکشي کرده اند يا در تصادف رانندگي يا زلزله مرده اند!!)

No comments:

Post a Comment

عکس کودکان فلسطيني را در سايت شهرزاد ببينيد. اينها را به قول خودش CNN نشان نمي دهد. جهت گيري و جهت دهي رسانه هاي غربي خيلي واضح است. مثلا مي گويند پانزده سرباز اسرائيلي کشته شدند و صد و بيست فلسطيني مردند!!! (لابد خودکشي کرده اند يا در تصادف رانندگي يا زلزله مرده اند!!)

0 comments:

Post a Comment