Monday, October 22, 2012

حکومت گورستان های آبادآن مرد آمد
آن مرد با ایر فرانس آمد
آن مرد هیچ احساسی نداشت
آن مرد مستقیم به گورستان رفت
آن مرد گورستان ها را آباد کرد
دیروز سیزده جوان بالای دار رفتند
پریروز بیست و هشت کودک کشته شدند
فردا چند نفر؟
نصیب ما از زندگی تنها مرگ است
حکومت مرگ
حکومت گورستان های آباد


گل کو- سی مهر 1391حکومت گورستان های آبادآن مرد آمد
آن مرد با ایر فرانس آمد
آن مرد هیچ احساسی نداشت
آن مرد مستقیم به گورستان رفت
آن مرد گورستان ها را آباد کرد
دیروز سیزده جوان بالای دار رفتند
پریروز بیست و هشت کودک کشته شدند
فردا چند نفر؟
نصیب ما از زندگی تنها مرگ است
حکومت مرگ
حکومت گورستان های آباد


گل کو- سی مهر 1391