Friday, January 31, 2003

سابقه بشردوستي هاي دولت امريكا

ژاپني ژاپني است. هيچ راهي وجود ندارد كه بتوان وفادار بودن آنها را تضمين كرد. اين سواحل در خطر جدي هستند. هيچ ژاپني نبايد به اين سواحل بازگردد مگر اينكه از دفتر من اجازه مخصوص داشته باشد. ژنرال دوويت-فرمانده دفاع منطقه غربي- در سخنراني در كميته اي در كنگره امريكا.13 آوريل 1943

پس از حمله ژاپن به پرل هاربر در سال 1944 دولت امريكا با اين ادعا كه ممكن است ژاپن اين بار سواحل غربي را مورد حمله قرار دهد و با اين فرض كه تمام ژاپني ها جاسوس بالقوه هستند!( چه كلمات آشنايي) در يك روز 1200 مرد ژاپني را دستگير كرد و به جاهاي نامعلوم فرستاد.
در 18 مارچ سال 1942 روزولت فرمان شماره 9102 راامضا كرد كه بر طبق آن 5.5 ميليون دلار براي ؛تغيير مكان:؛خانواده هاي ژاپني منظور شده بود. پس از اين فرمان براي ؛تغيير مكان ؛داوطلبانه 45 خانواده درشهر سياتل مهلتي در حدود يك هفته تعيين شد. در 27 مارچ ارتش حكم شماره 4 را صادر كرد . بر طبق آن ؛ تعيير مكان ؛داوطلبانه لغو شد. ژاپني ها به كمپ هاي مختلف برده شدند كه از نظر امكانات بسيار محدود بود و با تانك و سيم خاردار و برج هاي مراقبت ازشان محافظت ميشد. كمپ ها سيستم حرارتي و آب گرم نداشتند. از نظر بهداشتي امكانات كمي داشتند و بيماري هاي پوستي و شپش در آنها بسيار معمول بود.براي هر خانواده يك اتاق در نظر گرفته شده بود. رفتار با ساكنين كمپ بسيار خشن بود و اگر كسي اقدام به فرار ميكرد توسط نگهبانان به قتل ميرسيد.در جايي نوشته شده كه اين كمپ ها به منظور گروگان گرفتن ژاپني ها در برابر حملات بعدي دولت ژاپن بوده است. هايكو اسامي برخي از ا

نقشه زير(‌از اين سايت) محل اين كمپ ها را نشان ميدهد.120هزار ژاپني كه اكثرا مقيم امريكا بودند و خودشان راامريكايي ميدانستند فقط به دليل ژاپني بودن تا سال 1946 در اين كمپ ها ماندند. در حالي كه آلمان ميلياردهادلار غرامت به يهوديان پرداخته دولت امريكا در برابر اينهمه ناراحتي..از دست دادن شغل و..خانه و زندگي...زندگي در شرايط زندان و فشارهاي روحي و جسمي تا سال 1990 از پرداحت غرامت خودداري كرد. در سال 1990 قرار شد كه به هر فرد باقيمانده ! ( نه خانواده هايشان) 20000 دلار غرامت داده شود. اين غرامت در آن سال طي مراسمي به 9 نفر پرداخت شد. از جمله يك مرد107 ساله از ايالت كاليفرنيا.
عكس ها و مقالات مربوط به اين كمپ ها را ميتواند در سايتهاي مختلف پيداكنيد از جمله: 1, 2, 3, 4و5 .

يك نگاه كوتاه به گذشته كافي است كه بدانيم امريكا هيچوقت به فكر ؛حقوق بشر؛ نبوده است. ...Friday, January 24, 2003

چند كلمه:
(مقدمه داستان كچل كفتر باز- صمد بهرنگي)

بچه ها بي شك آينده در دست شماست و خوب و بدش هم مال شماست. شما خواه ناخواه بزرگ ميشويد و همپاي زمان پيش مي رويد. پشت سر پدران و بزرگهايتان مي آييد و جاي آنها را مي گيريد و همه چيز را به دست مي آوريد. زندگي اجتماعي را با همه ي خوب و بدش صاحب مي شويد. فقر..ظلم..زور..عدالت..شادي و اندوه ..بيكسي...كتك ..كار و بيكاري..زندان و آزادي..مرض و بي دوايي.گرسنگي و پا برهنگي و صدها خوشي و ناخوشي اجتماعي ديگر مال شما مي شود
مي دانيم كه براي درمان ناخوشيها اول بايد علت آن را پيدا كرد. مثلا دكترها براي معالجه ي مريض هاشان اول دنبال ميكرب آن مرض مي گردند و بعد دواي ضد آن ميكرب را به مريضهاشان ميدهند . براي از بين بردن ناخوشي هاي اجتماعي هم بايد همين كار ا كرد. مي دانيم كه در بدن سالم هيچوقت مرض نيست. در اجتماع سالم هم نبايد نشاني از ناخوشي باشد . ورشكستگي ...زور گفتن...دروغ..دزدي و جنگ هم ناخوشي هايي هستند كه فقط در اجتماع ناسالم ديده مي شوند. براي درمان اين همه ناخوشي بايد علت آنها را پيدا كنيم. هميشه از خودتان بپرسيد چرا رفيق همكلاسم را به كارخانه ي قاليبافي فرستادند؟چرا بعضي ها دزدي مي كنند؟ چرا اينجا و آنجا جنگ و خونريزي و جود دارد؟بعد از مردن چه ميشوم؟پيش از زندگي چه بوده ام؟ دنيا آخرش چه ميشود؟جنگ و فقر و گرسنگي چه روزي تمام خواهد شد؟
و هزاران هزار سوال ديگر بايد بكنيد تا اجتماع و دردهايش را بشناسيد. اين راهم بدانيد كه اجتماع چهار ديواري خانه تان نيست. اجتماع هر آن نقطه اي است كه هموطنان ما زندگي ميكنند. از روستاهاي دوردست تا شهرهاي بزرگ و كوچك. با همه ي كوچه هاي پر از يهن و لجن روستا تا خيبان هاي تر و تميز شهر. با كلبه هاي تنگ و تاريك و پر از مگس روستاييان فقير تا قصرهاي شيك و درخشان شهري هاي دولتمند. بابچه هاي كشاورزو قاليباف مزدور و ژنده پوش تا بچه هايي كه كمترين غذايشان چلو مرغ و بوقلمون و موز و پرتقال است. اينها همه اجتماعي است كه شما از پدرانتان به ارث خواهيد برد. شما نبايد ميراث پدرانتان را دست نخورده به فرزندان خود برسانيد. شمابايد از بديها كم كنيد يا آنها را نابود كنيد. بر خوبيها بيفزاييد و دواي ناخوشيها را پيدا كنيد يا آنها را نابود كنيد. اجتماع امانتي نيست كه عينا حفظ مي شود.
براي شناختن اجتماع و جواب يافتن به پرسشها چند راه وجود دارد. يكي از اين راه ها اين است كه به روستاها و شهرها سفر كنيد و با مردم مختلف نشست و برخاست داشته باشيد. راه ديگرش كتاب خواندن است. البته نه هر كتابي. بعضي هامي گويند هر كتابي به يك بار خواندش مي ارزد. اين حرف چرند است . در دنيا آنقدر كتاب خوب داريم كه عمر ما براي خواندن نصف نصف آنها هم كافي نيست. از ميان كتاب ها بايد خوب ها را انتخاب كنيم. كتابهايي را انتخاب كنيم كه به پرسش هاي جوراجور ما جواب هاي درست مي دهند. ما را با اجتماع خودمان و ملت هاي ديگر آشنا مي كنند و ناخوشي هاي اجتماعي را به ما مي شناسانند. كتاب هايي كه ما را فقط سرگرم ميكنند يا فريب مي دهند به درد پاره كردن و سوختن مي خورند.
بچه ها قصه و داستان را با ميل مي خوانند. قصه هاي با ارزش مي توانند شما را با مردم و اجتماع و زندگي آشنا كنندو علت ها را شرح دهند. قصه خواندن تنها براي سرگرمي نيست. بدين جهت من هم ميل ندارم كه بچه هاي فهميده قصه هاي مرا تنها براي سرگرمي بخوانند.
بهرنگ

جالب است كه سال ها ميگذرند و درهاي مشترك ما هيچ عوض نميشوند. آنان كه به دنبال درمان هستند يا خودكشي ميشوند! يا بر سر دار ميروند يا در سياه چال ها عمرشان را سپري ميكنند. انگار صمدبهرنگي اينها را براي همين روزگار ما نوشته. به اميد روزي كه اين دردها به تاريخ بپيوندند..
اين هم از يك دوست:
عنوان كاريكاتور زير اين است:

براي اينكه ممكن است روزي ماه توي سرمان بخورد بهتر است از حالا نابودش كنيم!من كه خيلي خوشم آمد. صفحه اصلي اش هم اينحاست:
.
ترجمه از بالا دست چپ:
1-بوش: براي اينكه ممكن است روزي ماه از مدارش خارج شود و به زمين برخورد كند تصميم گرفته ام كه با تسليحات اتمي مان همين حالا نابودش كنم!
2-مرد لباس آبي به رامسفلد:جناب.شماچه دليلي داريدكه ممكن است ماه زمين رانابود كند؟
رامسفلد: ميتونم بهت بگم امابعدش بايدترا بكشم! ها ها
مرد لباس آبي :‌هاها ها!!
3-شهروندان امريكايي به شدت هراسان شده اند:
مردلباس آبي: ماه اصلا جاي زندگي نيست. اگر ماآنجا زندگي ميكرديم حتما مرده بوديم!
مرد لباس طوسي: در آسمان به يك جنايتكار رواني ميماند!
4- به زودي تخريب ماه تنها راه ممكن به نظر ميرسد:
مرد لباس طوسي:اين لعنتي هر لحظه ممكن است روي سر ماسقوط كند
زن :هر چي زدتر از شر اين تكه سنگ خلاص بشيم بهتره.
5-جند نفر ليبرال باترس ولرز مخالفت خودشان رااعلام ميكنند:
مرد ريشو:ميدونيد ..جدا نميشه گفت كه تخريب ماه چه اثر بدي بر روي اقيانوس ها ميتونه بذاره!
مرد موسفيد: ..آره. هر چي شما بگين...جناب ناجي نهنگ ها...
6-البته براي كسي مهم نيست كه آنها چي فكر ميكنند.
مرد لباس آبي: همه اش در باره تخريب ماه غر ميزنند وشكايت ميكنند. اگه مردن بيان راه حل نشون بدن!
مرد لباس سياه: ميخوان همه منتظر بشينن تا يه روزي ماه بياد و بخوره تو سرمون
مرد لباس آبي: آدم هاي ديوانه عاشق ماه!!!Wednesday, January 22, 2003

پاييز زودرس در افغانستان:

ممنوعيت فعاليت كمونيستها..ممنوع شدن تلويزيون هاي كابلي(‌ماهواره اي) ....اخراج كارمندان زن در افغانستان
ببينيد آش چقدر شور است كه حتي بي بي سي هم اين اخبار را مينويسد!

اين هم يك يادآوري براي آنان كه فكر ميكنند امريكا به فكر نجات عراق ياافغانستان و يا ايران است. آنها هر كاري ميكنند براي منافع خودشان است. . يك نگاه به عكسهاي كودكان عراقي حساب را به دست آدم ميدهد.


ديوار انساني براي دفاع از مردم عراق

. كن نيكولز اوكيف Ken Nichols O'keefe يك سرباز سابق امريكايي است كه در جنگ سال 1991 هم شركت داشته است. به نظر او امريكا منبع تروريسم در جهان است و به همين دليل نيز تابعيت امريكا يي اش را ترك كرده و اكنون به عنوان شهروند جهاني زندگي ميكند. او در سايتش دلايل رد تابعيت امريكايي اش را نوشته و عكس هاي فجيعي از كودكان عراقي كه به دليل استفاده امريكا از اورانيوم در جنگ خليج به شكل هاي عجيب و ناقص متولد شده اند گذاشته است. (هشدار:‌اين عكس ها بسيار دردناك و فجيع هستند )
كن نيكولز اكنون گروهي به نام ؛‌ما مردم؛ درست كرده و از داوطلبان رفتن به عراق ثبت نام ميكند. اولين گروه 50 نفره در همين ماه وارد عراق خواهند شد و در مواضعي كه ممكن است موردحمله امريكا قرار بگيرد استقرار پيدا خواهند كرد.
در خبر رويتر آمده كه حدود صد نفر از روماني و تعداد ديگري از كشورهاي امريكا..انگليس..دانمارك..نيوزيلند..هلند ..ايرلند ..سويس..اسپانيا وتركيه در اين ديوار انساني خواهندبود.
رويتر همچنين مينويسد حدود صدهزار نفر از اردن نيز اعلام آمادگي كرده اند.
نوام چامسكي زبان شناس امريكايي در مصاحبه با بي بي سي ميگويد:‌هرگز مخالفت با جنگ در دنيا به اين شدت نبوده است. اوهمجنين در پيامي براي كن نيكولز مينويسد:
.
اين اقدام مرا به شدت تحت تاثير قرار داد. عميقا از اين اقدام شجاعانه و انساني تو پشتيباني ميكنم.

كن نيكولز در مصاجبه با رويتر ميگويد:

امكان اينكه قطعات بدن انسان هاي سفيد همراه با بدن عراقي ها به هوا پرت شود شايد باعث شود كه امريكايي ها در اين جنگ امپرياليستي كه فقط به خاطر نفت انجام ميشود تجديد نظر كنند. .
او در مصاحبه با اوبزرور ميگويد:‌ممكن است كه ما در اين راه بميريم يا زخمي بشويم اما ما همان ريسكي را قبول ميكنيم كه مردم بيگناه عراق با آن روبرو هستند. من ترجيح ميدهم در راه برقراري صلح بميرم تااينكه در نتيجه كشتار و جنگ زندگي لوكس و فاخري داشته باشم. اين به معناي حمايت از صدام حسين نيست. (كاري كه كه دولت هاي ما قبلا انجام دادند)اين اقدامي است براي نجات جان مردم بيگناه عراق. ماميخواهيم به آنها بگوييم كه بر خلاف آنچه دولت هاي ما ميخواهند وانمود كنند بيشتر مردم دنيا بااين جنگ و كشتار مخالفند.
.
او مي افزايد:
براي من اين اقدام به معناي يك نوع عذرخواهي از مردم عراق و تبرئه از گذشته است. من در سال 1991 در سن 19 سالگي به عنوان سرباز در جنگ خليج عليه مردم بيگناه عراق شركت كردم. جنگي كه در آن از اورانيوم غني شده استفاده شد. در مقابل اين ؛قهرماني؛ ها ؛‌بوش پدر از مابه عنوان موش آزمايشگاهي استفاده كرد

. ما هنوز كاملا نميدانيم در جنگ خليج چه شد و چند نفر از سربازان امريكايي به دليل استفاده از اورانيوم جان خود را از دست دادند . وقتي سران دولت با ؛‌پسران و دختران ؛‌خود چنين ميكنند مطمئنا به فكر ؛‌دشمن؛‌خود نخواهند بود


صفحه كن نيكولز را در اينجا مي توانيد ببينيد.Monday, January 20, 2003

آمارهاي وحشتناك در باره اعتياد

اين عنوان مقاله اي است به قلم محمد حسين رحماني كه در ديدگاه آورده شده است. نويسنده با آوردن ارقام از زبان مسئولان مملكتي به ابعاد وحشتناك اعتياد در ايران اشاره ميكند. از جمله
دكتر آفرين‌ رحيمي‌ موقر، در همايش‌ علمي‌ اعتياد كه‌ اخيرا برگزار شد، اظهار مي‌دارد: «ايران‌ نخستين‌ كشور از نظر مواد مخدر در جهان‌ است‌.»:
....
احمدي‌، عضو جمعيت‌ مبارزه‌ با اعتياد ايران‌ نيز با اعلام‌ آماري‌ تقريبا همسان‌ با آمار رييس‌ سازمان‌ بهزيستي‌، چنين‌ مي‌گويد: «2 ميليون‌ معتاد در ايران‌ ركورد جهاني‌ است‌. حدود 220 ميليون‌ نفر در جهان‌ درگير سوء مصرف‌ انواع‌ مواد مخدر، محرك‌ و توهم‌زا هستند و كارايي‌ سامانه‌ مبارزه‌ با اعتياد نزديك‌ به‌ صفر است‌. بنابراين‌، وجود 2 ميليون‌ معتاد براي‌ جمعيت‌ 60 ميليوني‌ ايران‌، رقمي‌ بسيار بالاست‌.»
...
متوسط‌ سن‌ اعتياد در سرزمين‌مان‌، از 40 سال‌ به‌ 15 سال‌ كاهش‌ يافته‌ است‌

خيابان خوابي 20 هزار نفر درتهران از بركت «دولت كريمه
عنوان مقاله اي است از زينت ميرهاشمي كه باز در ديدگاه آمده. در باره كودكان خياباني و برخورد مسئولين. مينويسد:
بنا به اظهارات سرپرست دفتر آسيب ديدگان اجتماعي بهزيستي، در روزنامه اعتماد، شماره 28 دي، «‌تنها 100 هزار نفر از ميان بيش از يك ميليون و 100 هزار زن سرپرست خانوار جامعه را تحت پوشش قرار داده و اكثر اين افراد از خدمات و حمايتهاي اجتماعي محروم هستند.»

علاوه بر كودكان خياباني، يك ميليون و 800 هزار كودك در ايران به کار اشتغال دارند. آنها با كار در خيابانها، بار زندگي خانواده و پدر و مادر بيكار خود را بر دوش مي‌كشند. خرابتر شدن وضعيت اقتصادي،‌وجود 17 در صد بيكار ازبين جمعيت فعال و وجود 3 ميليون نفر زير خط فقر، ورود كودكان به بازارهاي كار را بدون هيچگونه تامين قانوني، هر چه بيشتر گسترش مي دهد.

محمد رضا راه چمني از بركت همين «دولت كريمه» و رايگان بودن خيابانها براي خواب و كار در مورد كودكان كارورز مي گويد: «هيچ مرجعي به ما حكم نكرده است كه اينها نبايد در خيابانها باشند


همين جمله آخر را بايد قاب كرد و به عنوان سند خيانت و بي شرمي ثبت كرد. مسئولاني كه جيبشان تا خرخره پر است معلوم است كه به خوابيدن يا مردن بچه ها در خيابان ..به تن فروشي دختر يازده ساله..به اعتياد فراگير در ميان كودكان اهميت نميدهند. تازه با از بين رفتن اين كودكان با ؛بلاياي طبيعي ؛‌آقايان پول طناب دار و گلوله هايي كه مي خواهند چند سال ديگر براي اينها خرج كنند راهم در جيبشان ميگذارند. مگر نه اينكه هر ايراني يك مجرم و مخالف بالقوه است؟
.
اين مطلب را در كنار نوشته شبح در باره بي لياقتي و بي توجهي دولت در برابر سوانح رانندگي و نوشته پروين در باره ابعاد فحشا در ميان نوجوانان بخوانيد. تا ابعاد فاجعه اي را كه اينها بر ايران تحميل كرده اند درك كنيد.
خوش آمدي جواد عزيز

ازاينكه جواد طواف آزاد شد خيلي خوشحالم.البته نوشته كه به قيد 2 ميليون تومان وثيقه آزاد شده. به اميد آزادي تمام كساني كه به خاطر انديشه شان در بند هستند. جواد قضيه دستگيري اش را در وبلاگش نوشته و تا حالا كه من ديدم
123 تا خوش آمد برايش نوشته اند.

من آمار دقيق كساني را كه هر روز به جرايم واهي دستگير ميشوند نميدانم. اما از هر خانواده اي كه ميشناسم لااقل يك نفر حداقل يكبار با دولت در گيري پيدا كرده. اين نشان ميدهد كه حكومت چقدر ؛مردمي ؛ است.
دولت ميخواهد تمام جوانب زندگي انسان ها منجمله طرز فكرشان راكنترل كند. هر كس از اين ؛كد؛ ها سرپيچي كند مجرم است. بقيه هم اگر با دولت همكاري نكنند مجرم بالقوه هستند.اين را ميشود از تعداد نيروهايي كه به منظور كنترل مردم در خدمت دولت هستند تخمين زد.از پولي كه براي خريد پاترول ها..درست كردن زندان ها ..ترتيب دادن گشت ها و بازرسي هاي مختلف...گرداندن هليكوپتر بالاي خانه هاي مردم و...خرج ميكنند.
شبح عزيز مطلب جالبي در باره آمار تلفات در تصادفات رانندگي در ايران نوشته. سالي 20 هزار نفر!!در جاده ها مي ميرند...اما پولي كه بايد براي سازندگي خرج شود خرج سركوب مردم ميشود
دولتي كه در عمل خودش خودش را نقض ميكند و با اعمال سركوبگرانه اش به شكست سياست هايش اعتراف ميكند...

Friday, January 17, 2003

دستگيري يك وبلاگ نويس:

خبر را اولين بار در يادداشت ها خواندم:

...جواد طواف، نويسنده وب لاگ پرخواننده «رنگين كمان»، يك فارغ التحصيل رشته مهندسي صنايع
دانشگاه صنعتي امير كبير، و از اعضاي سابق انجمن اسلامي دانشجويان اين دانشگاه، روز سه شنبه توسط ماموران دادسراي نظامي تهران بازداشت شد....
جواد طواف، نويسنده وب لاگ پرخواننده «رنگين كمان»، يك فارغ التحصيل رشته مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي امير كبير، و از اعضاي سابق انجمن اسلامي دانشجويان اين دانشگاه، روز سه شنبه توسط ماموران دادسراي نظامي تهران بازداشت شد. وي در گذشته نيز دو بار بازداشت شده بود. مهدي حبيبي، عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي امير كبير در گفتگو با راديو فردا مي گويد: بازداشت جواد طواف با يادداشت هاي روزانه وي در وب لاگ او به نام رنگين كمان بي ارتباط نيست، براي اينكه در اين وب لاگ اطلاعرساني مي كند و عملا يك پايگاه خبري ايجاد كرده است. از زمان بازداشت تاكنون فقط يك ارتباط تلفني با خانه اش داشته است. وي مي افزايد طواف قبلا هم به او گفته بود ماموران چند بار به منزل او مراجعه كرده بودند. حبيبي مي افزايد: اولين اقدام انجمن اسلامي اين بود كه خبر بازداشت او را منتشر كنيم، چون بازداشت وي كاملا غير منتظره بود

حسن آقا و مهشيد عزيز هم در اين باره نوشته اند. .حبر از منابع ديگر هم در آهوي سه گوش درج شده..
××××××
من با نوشته هاي اين دوست آشنايي زيادي نداشتم . بعد از خواندن خبر به رنگين كمان سر زدم .يك صفحه ديگر هم در بلاگ اسپات دارد و نوشته اش با نام وبلاگ نويسي، جستجوي فرديت گمشده خواندني است.

دستگيري يك وبلاگ نويس كه فقط حرف دل خودش را ميزند نشان از ضعف بيش از اندازه دولت در مقابل مشكلات مملكت را دارد. وقتي نميتوانند جوابگوي خواست هاي مردم باشند به سركوب و زور رو مي آورند.غافل از اينكه دستشان بدتر رو ميشود.

اما فكر ميكنيد قدرت پليدي ها بي انتهاست؟ به شهادت تاريخ نه!Wednesday, January 15, 2003

بر حال دولتي بايد گريست
كه به جاي دزد و قاچاقچي ميفته دنبال كاريكاتوريست
!

اين چند خبر بي بي سي را با هم مقايسه كنيد:

چاپ يک کاريکاتور و پايان آرزوی وفاق در ايران
قاچاق کودکان ايرانی به افغانستان
33 هزار حکم تبرئه برای قاچاق کالا

از 43 هزار پرونده قاچاق 33 هزارش تبرئه شده اند امادست و پاي جوان 22 ساله را به جرم در آوردن لولاي در قطع ميكنند. برايشان مهم نيست كه كودكانمان را ميدزدند تا اعضاي بدنشان رابفروشند...آلودگي هوا...نبود آب..فقر...فحشا....اينها اصلا اهميتي ندارد. اما چاپ يك كاريكاتور كه تازه يك امريكايي در 50 سال پيش آن را كشيده پايه هاي نظام را به لرزه در آورده!

خوشا به حال نظامي كه استقرارش به يك كاريكاتور بند باشد.
از وبلاگ هاي ديگر:باز هم

از وبلاگ هادي خرسندي:

انشاهاي صادق صداقت------------------------
........
اگر جاي پرزيدنت بوش بوديد چه ميکرديد؟
ما دانش آموزان عزيز اگر جاي پرزيدنت بوش بوديم يک مقدار تأسيسات اتمي
درست ميکرديم نصف شب يواشکي ميبرديم توي عراق کار ميگذاشتيم صبحش
پا ميشديم ميديديم انگليس به عراق حمله کرده.
____________
اگر جاي پرزيدنت خاتمي بوديد چه ميکرديد؟
اینجانب صادق صداقت اگر جاي پرزيدنت خاتمي بوديم ميرفتيم از ناطق نوري
ميپرسيديم که اگر جاي ما بود چکار ميکرد؟ آنوقت همان کار را ميکرديم بلکه
ملت و دولت و جبهه ي مشارکت و رهبر و آمريکا از ما راضي باشند.
____________
اگر جاي رضاپهلوي بوديد چکار ميکرديد؟
اينجانب صادق صداقت اگر جاي رضا پهلوي بوديم خودمان را داوطلب
پادشاهي در چند کشور مختلف اعلام ميکرديم بلکه شانس به سلطنت رسيدن
خود را بيشتر نمائيم. اينجانب ضمناً نام ايران را هم در ليست ميگذاشتيم،
خدا را چه ديدي!

.....
بقيه اش را در اينجا بخوانيد.

اين هم جالب است:
جرج بوش، راننده ي کاميون، صدام، پسرک دهاتي


از وبلاگ سايه:گزارش از سطح شهر:

سه شنبه - ساعت 2-ميدون محسنی :دوتا دختر رو گرفتن و انداختن توی مينی بوس.اندازه يه ارتش آدم مسلح و ماشين اوردن.جريان چيه؟مبارزه با کشف حجاب!
نتيجه:بعضی سيستمها هستند توی بعضی کشورها که به يک مو بند هستند.
چهارشنبه -ساعت 6-خيابون 16 آذر:توی خيابون يه بوی خاصی مياد.يه ترکيبيه از بوی جوراب وگلاب.هر چی فکر کردم نفهميدم چه جوری اين بو پيچيده تو فضای باز.همون تعداد سربازهم اينجا هستند.جريان هم هنوزهمون کشف حجابه!
نتيجه:همون نتيجه قبلی.
نکته:اين بويی که گفتم يه حالت نوستالژيک داره وفقط مخصوص مملکت گل و بلبله.پروسه توليدش هم که معلومه.فقط من واقعا نمی دونم چرا توفضای باز پيچيده بود؟

از وبلاگ داور:

تحقير وترور شخصيت سنگ بناي استراتژي جمهوري اسلامي

....سياست تحقيروترور شخصيت بعنوان بازمانده اي از دوران ستمشاهي وتيم هاي باز جويي ساواك وثابتي وهمپالگيهايش نقش مسلط پيدا كرد. روزي كه آيت الله شريعتمداري بعنوان روحاني ومرجع تقليد با نفوذ مردم پاي سيماي جمهوري اسلامي به گناهان ناكرده اعتراف كرد وابروي هفتاد ساله خويش را فديه جمهوري نوپاي اسلامي كرد بانگ هشدار باشي بودكه اين نظام به هيچ كس رحم نخواهد كرد.....

Tuesday, January 14, 2003

از وبلاگ هاي ديگر:

همه جا سخن ازجنگ افزارهاي کشتارجمعي عراق است اما همچنان اين ايالات متحده ي امريکا است که مي تواندحيات راازروي کره زمين محوکند......
اين نوشته بامداد در باره جنگ امريكا عليه عراق رابخوانيد.

Monday, January 13, 2003

اسامي كشته شدگان در آتش سوزي زندان گرگان

ديدگاه اسامي 27 زنداني را كه در آتش سوزي زندان گرگان كشته شدند نوشته است. . گفتني است كه 22 نفر از اين زندانيان سياسي بوده اند و در آتش سوزي بنا به گفته مقامات فقط زنداني ها كشته شدندو به هيچ زندانباني آسيب نرسيده!

حلق آويز کردن قريب الوقوع يک مادر جوان و پسر ۱۶ساله اش به جرم قتل

صدور حكم اعدا م براي يك جوان بر مبناي شهادت 50 شاهد
بهار(۱۶دی) از صدور صدور حکم اعدام برای يک زندانی جوان به نام حسين خبرداد.وی که از شش سال پيش در زندان بسر می برد، متهم است که ۱۱سال پيش در يک مسابقه فوتبال دوستش علی را به قتل رسانده است. وی در تمام مراحل بازجويی و محاکمه اين اتهام را کاملا رد کرده و بر بيگناهی خود اصرار می ورزيده ، اما سرانجام قاضی دادگاه با احضار ۵۰نفر از خانواده مقتول به دادگاه از آنها خواست سوگند ياد کنند که حسين ، علی را به قتل رسانده است و تنها بر مبنای اين سوگند توسط کسانی که هيچيک شاهد قتل نبوده اند، حکم اعدام اين زندانی را صادر کرد.

صدور حكم اعدام براي يك جوان 19 ساله به جرم مشروب خواري

فكر ميكنم مغزم در برابر فجايعي كه هر روز مي بينيم و مي شنويم دارد بي حس ميشود. سوزاندن جوان هاي مردم.يا اعدام يك جوان 19 ساله به جرم مشروب خواري ( يا هر جرم ديگري)‌...مناظر دار زدن در ملا عام...شلاق زن..چشم در آوردن..دست و پا قطع كردن...
اگر گفتگوي تمدن ها اين است مي خواهم هزار سال با كسي گفتگو نكنيم. اينها نتيجه مماشات اتحاديه اروپا و كوتاه آمدن هايشان در برابر ايران است. اگر يادتان باشد امسال بعد از 23 سال ايران در كميسيون حقوق بشر محكوم نشد و تازه گقفتند كه چقدر هم حقوق بشر درايران پيشرفت كرده. بااين چراغ سبز آقايا ن شروع كردند به غذا دادن به مارهاي روي دوششان.
گاهي فكر ميكنم كاش اينها يك كابوس بزرگ باشد اماافسوس كه واقعي است و غير از بيدار شدن از اين كابوس چاره اي نيست.يك صفحه ديگر براي صمد بهرنگي:

دوستي ايي ميل زده و خبر داده كه او هم صفحه اي به نام صمد بهرنگي باز كرده و قصد دارد داستان ها و مقالات صمد را در آنجا بگذارد. فعلا ميتوانيد داستانهاي كوراوغلو و كچل حمزه و 24 ساعت در خواب و بيداري را در آنجا بخوانيد.


Sunday, January 12, 2003

حيفم آمد كه اين نوشته مهشيد را (از نظر خواهي مطلب 5 ژانويه) اينجا ننويسم:
رئیس جمهور ما منو به ياد جنگجویی ميندازه که در ميدان بهش ميگن چرا نمی جنگی؟ می گه يک دستم شمشيره يک دستم سپر . آخر چگونه بجنگم ؟ با کدام دست ؟
ماهي سياه كوچولو
نشر تدبير متن داستان ماهي سياه كوچولو را به صورت پي دي اف در ديدگاه گذاشته. از اينجا مي توانيد دانلود كنيد.

Saturday, January 11, 2003

جنگ.... جنگ و ديگر هيچ.....

بازرسان سازمان ملل اعلام كرده اند كه هيچ دليلي دال بر وجود سلاح هاي كشتار جمعي در عراق پيدا نكرده اند. اما كره شمالي ميگويد كه هم سلاح اتمي دارد و هم تحريم اقتصادي را اعلان جنگ از طرف امريكا ميداند....
امريكا براي صدام جنگ را در نظر گرفته اما به كره شمالي پيشنهاد مذاكره ميكند..

در فيلم هاي امريكايي دشمنان امريكا هميشه بد و پر قدرت و پولدار هستند. اما قهرمان امريكايي با شجاعت تمام بر تما م سختي ها پيروز ميشود و با دست خالي كشور كه هيچ تمام دنيا را نجات ميدهد.
درواقعيت اما اينطور نيست. سربازان امريكايي مجهز به بهترين تسليحات...با تغذيه خوب..پشتيباني كامل به جنگ گرسنگان ميروند. تا ديروز در افغانستان غارها را بمباران ميكردند. . حالا در عراق به جنگ مردمي ميروند كه ماه به ماه غذاي درست و حسابي نميخورند و از كمبود مواد غذايي پوست تن فرزندانشان مي ريزد.
شايد فردا هم نوبت گرسنگان افريقا باشد...

امريكا به بهانه مبارزه با تروريسم دنيا را به جنگ ميكشد. در صورتيكه واقعه يازده سپتامبر در مالزي طراحي شده بود و يازده نفر از 16 نفر شركت كنندگان در عمليات تروريستي به عنوان اتباع عربستان سعودي شناسايي شده بودند. اماامريكا و انگليس ميخواهند منطقه را با طلاي سياهش به دست بگيرند.
هر روز فوج فوج سرباز و تسليحات به خليج فارس فرستاده ميشود. . ميگويند يك احمق سنگي رادر چاه مي اندازد كه هزار تا عاقل هم نميتوانند درش بياورند. بوش براي انحراف افكار مردم امريكا از وضعيت اقتصادي (‌بدترين وضعيت از سال 1954) و براي بدست آوردن نفت ميخواهد كاري را كه بوش پدر آغاز كرده بود تمام كند. با همان هدف و همان مقامات كه براي پدر ش هم خدمت كرده بودند. با اين تفاوت كه بار اول در سال 1991 دنيا فريب خورد و باامريكا همراه شد اما اكنون مقاصد امريكا در اين جنگ بر همه مشخص است. مطمئن هستيم كه :‌انسان دوستي و نجات مردم عراق ؛‌جزو اين مقاصد نيست.
در جنگ سال 1991 نيروگاه هاي برق.. كارخانه هاي تصفيه آب وفاضلاب..سدهاي مختلف (‌8 سد) ...بمباران شدند.وزير خارجه وقت امريكا مادلين آلبرايت در مصاحبه اي در سال 1996 درباره مرگ 500000 كودك عراقي گفت:‌ارزشش را داشت....

تصاوير كودكان عراقي از اين سايت و اين سايت گرفته شده.
شير داريد؟‌غذا داريد ؟‌ خدمات درماني داريد؟‌
آنهاندارند....

در همين رابطه:

چكونه امريكا يك ملت را نابود ميكند
انتقاد گونتر گراس نويسنده آلماني از بوش
باز هم جنايت:
قطع انگشتان دست دو نفر در كرمان به جرم دزدي.

بي بي سي در يك اقدام بي سابقه ! از نقض حقوق بشر در ايران خبر ميدهد. . به نقل از كيهان در باره اين حكم مي نويسد:
روزنامه کيهان روز چهارشنبه هشتم ژانويه به نقل از روابط عمومی دادگستری استان كرمان نوشت: "اين دوسارق حرفه ای كه عبدالقهار-ف و محمدرضا - ع نام دارند و دارای سابقه كيفری نيز هستند، به روش های مختلف، از جمله خراب كردن ديوار محل سرقت به وسيله كلنگ و يا كشيدن لولای درهای ورودی و يا شكستن قفل های محل سرقت اقدام به بيش از 20 فقره سرقت كرده و مقدار زيادی از اموال مردم را به سرقت برده اند."

شدت!!!جرايم را ديديد؟‌خراب كردن ديوار با كلنگ....


هيچ حيواني به حيواني نميدارد روا
آنچه اين نامردمان باجان انسان ميكنند
....Sunday, January 05, 2003

با كشورم چه رفته است

با كشورم چه رفته است
كه زندان ها از شبنم و شقايق سرشارند
و بازماندگان شهيدان
انبوه ابرهاي پريشان و سوگوار
در سوگ لاله هاي سوخته
مي بارند
با كشورم چه رفته است
كه دل ها همه داغدارند؟

زنده ياد سعيد سلطان پور

فيلم اسلايد يك سوال از سايت ديدگاه.
×××××××××

ايجاد رعب و وحشت! از طرف كي؟
ننگي ديگر بر دامان دولت:
قطع دست راست و پاي چپ 4 جوان 22 و 23 ساله به جرم سرقت مسلحانه و ايجاد رعب و وحشت!!

بااين آمار اعدام (‌6 اعدام در 4 روز اخير) وآمار زنداني ها و معتادين و ....به نظر ميرسد كه همه مردم ايران گناهكار هستند. همه دزد و قاتل و شرور و راهزن و محارب شده ايم و خودمان خبر نداريم....

من مانده ام كه حكومت اسلامي در اين 23 سال چه كار ميكرده (عير از پر كردن جيب و حساب هاي بانكي شخصي). مگر نه اينكه رسالتش اين بوده كه مردم را به راه راست هدايت كند؟‌اين هم يك پارادايم جالب. اگر سركوب كند خودش را دارد نقض ميكند و به شكست خود اعتراف ميكند. اگر سركوب نكند ديگر وجود نخواهد داشت!...

يك كم دور و برمان رانگاه كنيم. هليكوپتر براي پيداكردن ديش ماهواره. ماشين هاي گشت براي مرتب كردن حجاب زنان...پليس 110 و 111 و الي آخر براي كنترل مردم و مخالفان..بستن روزنامه ها ...زندان ..زندانبان..جلاد ..شكنجه

همه اينها پول هايي است كه از جيب من و شما و كارمند و معلم و كارگرو... در مي آيد. اين پول ها بايد خرج سازندگي بشود.خرج تامين اجتماعي.....خرج آموزش مردم... اين هزينه هاي هنگفت كه براي سركوب مردم بيگناه خرج ميشود اگر در جاي درست استفاده شده بود ببينيد چقدر پيشرفت كرده بوديم.

در جايي خواندم كه رييس جمهور كافر و تازه انتخاب شده برزيل 760 ميليون دلار از بودجه تسليحاتي كشور كم كرده و براي تامين غدا براي فقيران و تامين اجتماعي اختصاص داده. ميگويد اگر تا پايان دوره رياست جمهوريم هر برزيلي سه وعده غذا بخورد من به هدفم رسيده ام. باز ميگويد در كشوري كه مردم نان ندارند بخورند ناوگان جديد براي نيروي هوايي چه فايده اي دارد.

با خودم فكر كردم گرچه رييس جمهور ما كلي وعده داد و به هيجكدام هم عمل نكرد. گرچه داريم زير فشار فقر و بدبختي و خفقان و نكبت له ميشويم و ؛فله اي ؛‌گناهكار و مجرم و واجب القتل ؛‌هستيم اما در عوض ؛ گفتگوي تمدن ها؛‌كه داريم. تازه لبخند رييس جمهور محترم ما خيلي هم قشنگ تر است بخصوص وقتي عباي توري سفيد تن مباركشان ميكنند.!!!

Friday, January 03, 2003

خبرگزاري ايسنا از قول نوام چامسكي مي نويسد:

من حدس مي‌زنم آنها (آمريكايي‌ها) به جنگ ديگري كشيده مي‌شوند كه اين جنگ احتمالا عليه سوريه يا ايران خواهد بود. حقيقت اين است كه جنگ با ايران امري است كه احتمالا در شرف وقوع است. اين امر كاملا آشكار شده است كه 12 درصد از نيروي هوايي اسراييل در حال حاضر در جنوب شرق تركيه مستقر شده‌اند و علت اين حضور، كسب آمادگي براي حمله به ايران است. آنها اهميتي به عراق نمي‌دهند؛عراق در نظر آنها كشوري است كه خيلي زود شكست خواهد خورد؛اما ايران هميشه مشكلي براي اسراييل بوده است.ايران تنها كشوري در منطقه است كه آنها نتوانسته‌اند از عهده‌ي آن برآيند و آنها به دنبال آمريكايي‌ها در پي اين هستند كه درسالهاي آينده ايران را ازپاي درآورند. بر اساس گزارشي، نيروهاي هوايي اسراييل براي شناسايي و تحريك و غيره در حال حاضر مشغول پرواز در مناطق مرزي ايران است و اين نيرو، نيروي كوچكي نيست. در واقع نيروي هوايي اسراييل از نيروي هوايي انگليس بزرگتر است و حتي از نيروي هوايي ساير قدرتهاي ناتو و حتي آمريكا نيز بزرگتر است. به همين دليل جنگ احتمالا در شرف وقوع خواهد بود. ادعاهايي وجود دارد مبني بر اين كه تلاش‌هايي براي برانگيختن جدايي طلبان آذري در حال انجام است.اين كاري است كه روسها سعي كردند درسال 1946 انجام دهند و اين جدايي طلبان را از ايران جدا كنند؛ يا اين كه ايران را از منابع نفتي درياي خزر محروم سازند. اين امر نيز احتمالا در شرف وقوع است.» .. البته ايسنا اين خبر را براي اثبات قدرت! و حقانيت! جمهوري اسلامي آورده است. اما اين تحليل نشان ميدهد كه نگراني براي حمله امريكا شايدبي دليل هم نباشد. امريكا 250000 نيرو در خليج پياده كرده است. براي رويارويي با كشوري كه در فقر و گرسنگي دست و پا ميزند.در ضمن كشورهاي عربي به طور ضمني از صدام پشتيباني ميكنند و در اخبار هم گاه و بيگاه صحبت از سخنراني پاپ بر عليه جنگ يا تبعيد صدام به كشورهاي ديگر ميشود.از آن گذشته آشكار شدن حمايت امريكا از صدام و حتي سفر رامسفلد در زمان بوش پدر و ملاقاتش با صدام براي واشنگتن رسوايي تازه اي به بار آورده (گزارش واشنگتن پست)
در مقابل ايران با تمام حمايتش از گروه هاي تروريستي و بذل و بخشش از كيسه خليفه در جهان كاملا تنهاست. به يمن...گروگان گيري اعضاي سفارت امريكا.... فتواي قتل سلمان رشدي..جريان لاكربي..آرژانتين....ترور مخالفانش در خارج..و محكوميت سران مملكت فخيمه به جرم تروريسم در دادگاه ميكونوس..طومار بزرگي از سابقه تروريسم بين المللي دارد. .( كه البته اينهادفاع از اسلام بوده و اين از خدا بيخبرها اسمش را تروريسم گذاشته اند).

نه اينكه امريكا هم براي ما دل بسوزاند اما ميخواهد به منابع نفتي دست پيدا كند. چه بهانه اي بهتر از مبارزه با تروريسم؟ ‌
يك بار نوشته بودم كه ممكن است مااز مشكلات فرار كنيم و سرمان را در برف فرو كنيم اما مشكلات دنبال ما خواهند آمد. وقتي به دولتي بااينهمه جنايت اطمينان كنيم وفكركنيم حالا كه باما كاري ندارد به جهنم كه چه بلايي سر ديگران مي آورد... دنبال اصلاح از درون بگرديم و بگوييم انشاالله گربه است..خاتمي نشد يزدي...يزدي نشد سحابي...سحابي نشد يكي ديگر....

فقط داريم سر خودمان را كلاه ميگذاريم. فكر مي كنيد اگر امريكا تصميم به حمله بگيرد نشست بعدي مجلس شورا در كجا خواهد بود؟مطمئنا ضرر واقعي به مردم خواهد رسيد نه به دولتيان كه براي هفت پشتشان هم آينده نگري كرده اند. بايد مردم حسابشان را با اين دولت جدا كنند. از طرف ديگر جنگ بايد به كلي نفي شود نه براي خودمان بخواهيم و نه براي مردم ستمديده عراق

در اين راستا استحاله كساني مثل بهزاد نبوي آدم را ياد ماجراي ماهي اوزون بورون مي اندازد كه بنابرمصلحت فلس در آورد..هيچ زندانباني نسوخته است:

در سايت امروز آمده:

يكي از نمايندگان استان گلستان گفت: براساس اطلاعاتي كه به نمايندگان استان رسيده ظاهراً تمامي زندانبان‌ها از معركه جان سالم به در برده‌اند و تنها زندانيان در بند، دچار آتش‌سوزي شدند و جان باختند.
ولي‌پور افزود: براي روشن شدن ابعاد مبهم اين مسأله نمايندگان استان گلستان درصدد تهيه طرحي جهت تحقيق و تفحص از ماجراي آتش‌سوزي زندان گرگان هستند.همچنين برخي از مطبوعات ديروز از كاهش شمار مجروحان حادثه خبر دادند و به اخبار ضد و نقيض منتشر شده از سوي مسؤولان انتقاد كردند


يعني حداقل 27 كشته و 50 زخمي همه به طور ؛‌تصادفي:؛‌از زندانيان نگون بخت بوده اند.

دستگيري يك نويسنده ديگر

يك عضو كانون نویسندگان گفت: يكي از اعضاي اين كانون (عليرضا جباري) ديروز از سوي افراد ناشناس بازداشت شد.

جواد مجابي افزود: اين سومين عضو كانون است كه طي اين روزها بازداشت مي‌شود. احتمالاً وي را به مجتمع قضايي برده‌اند.

اين در حالي است كه به گفته همسر عليرضا جباري، هيچ نهاد امنيتي و حكومتي حاضر به پذيرش مسؤوليت بازداشت وي نشده است. دختر اين نويسنده نيز از بازرسي كامل خانه توسط افراد ناشناسي كه به همراه پدرش به خانه آمده بودند، خبر داد

سايت اخبار روز از قول همسر عليرضا جباري نوشته كه به او گفته اند همسرش توسط پليس 110 دستگير شده!


دهمين روز شورش مردم اهواز
از قرار تظاهرات مردم اهواز كه به بهانه يورش ماموران انتظامي براي جمع آوري ماهواره ها شروع شده بود براي دهمين روز متوالي ادامه دارد. گروه هاي مختلف حبر داده اند كه كارگران لوله سازي اهواز نيز اعتصاب كرده اند. خبرگزاري زاگرس مينويسد كه لوله انتقال بنزين از اهواز به شوش نيز آتش گرقته و بعضي ها اين را نشانه حمايت كارگران صنعت نفت از تظاهرات مردم اهواز ميدانند.

تظاهرات دانشجويان دانشگا ه فردوسي
تجمع دانشجويان دانشگاه علم و صنعت تهران تظاهرات دانشجويان دانشگاه هنر اصفهان
جالب است (‌البته دور از انتظار نيست)‌كه تمام تيترهاي
ايسنا (‌خبرگزاري دانشجويان )‌را زير و رو كنيد هيچ خبري از نارضايتي دانشجويان يا تحصن و تظاهراتشان نمي بينيد.

×××××××××
البته اوضاع به اين بدي هاهم كه فكر ميكنيدنيست. . اين خبر رااز جناب بي بي سي بخوانيد:

مصوبه مجلس برای تامين آزادی های مردممجلس ايران روز چهارشنبه، يکم ژانويه، کليات طرحی را تصويب کرد که طبق آن، مجازات هايی برای هريک از مقام ها يا ماموران دستگاه های حکومتی که مردم را از حقوقشان محروم کند، درنظرگرفته خواهد شد.

طبق اين طرح، "هر يك از مقامات و مامورين وابسته به نهادها و دستگاههای حكومتی كه برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب می ‌كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمايد، علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك تا 5 سال از مشاغل


لطفا به كلمات ؛‌بر خلاف قانون؛ ‌توجه بفرماييد.
مثلا :

برخورد با سايت هاي اينترنتي يا جمع آوري سي دي و ماهواره قانوني است.
نويسنده ها هم كه طبق قانون دستگير و ناپديد ميشوند
شلاق زدن و اعدام هم كه قانوني است. همينطور است چشم در آوردن..از بالاي كوه پرت كردن...سنگسار...
ريختن به خانه هاي مردم ..مراسم تولد و عروسي را به هم زدن...حتي تا بالاي كوه به پرو پاي جوان ها پيجيدن

پيشنهاد ميكنم به اين قانون يك تبصره اضافه شود و در آن قيد شود كدام طرق مزاحمت براي مردم غير قانوني است؟


سابقه بشردوستي هاي دولت امريكا

ژاپني ژاپني است. هيچ راهي وجود ندارد كه بتوان وفادار بودن آنها را تضمين كرد. اين سواحل در خطر جدي هستند. هيچ ژاپني نبايد به اين سواحل بازگردد مگر اينكه از دفتر من اجازه مخصوص داشته باشد. ژنرال دوويت-فرمانده دفاع منطقه غربي- در سخنراني در كميته اي در كنگره امريكا.13 آوريل 1943

پس از حمله ژاپن به پرل هاربر در سال 1944 دولت امريكا با اين ادعا كه ممكن است ژاپن اين بار سواحل غربي را مورد حمله قرار دهد و با اين فرض كه تمام ژاپني ها جاسوس بالقوه هستند!( چه كلمات آشنايي) در يك روز 1200 مرد ژاپني را دستگير كرد و به جاهاي نامعلوم فرستاد.
در 18 مارچ سال 1942 روزولت فرمان شماره 9102 راامضا كرد كه بر طبق آن 5.5 ميليون دلار براي ؛تغيير مكان:؛خانواده هاي ژاپني منظور شده بود. پس از اين فرمان براي ؛تغيير مكان ؛داوطلبانه 45 خانواده درشهر سياتل مهلتي در حدود يك هفته تعيين شد. در 27 مارچ ارتش حكم شماره 4 را صادر كرد . بر طبق آن ؛ تعيير مكان ؛داوطلبانه لغو شد. ژاپني ها به كمپ هاي مختلف برده شدند كه از نظر امكانات بسيار محدود بود و با تانك و سيم خاردار و برج هاي مراقبت ازشان محافظت ميشد. كمپ ها سيستم حرارتي و آب گرم نداشتند. از نظر بهداشتي امكانات كمي داشتند و بيماري هاي پوستي و شپش در آنها بسيار معمول بود.براي هر خانواده يك اتاق در نظر گرفته شده بود. رفتار با ساكنين كمپ بسيار خشن بود و اگر كسي اقدام به فرار ميكرد توسط نگهبانان به قتل ميرسيد.در جايي نوشته شده كه اين كمپ ها به منظور گروگان گرفتن ژاپني ها در برابر حملات بعدي دولت ژاپن بوده است. هايكو اسامي برخي از ا

نقشه زير(‌از اين سايت) محل اين كمپ ها را نشان ميدهد.120هزار ژاپني كه اكثرا مقيم امريكا بودند و خودشان راامريكايي ميدانستند فقط به دليل ژاپني بودن تا سال 1946 در اين كمپ ها ماندند. در حالي كه آلمان ميلياردهادلار غرامت به يهوديان پرداخته دولت امريكا در برابر اينهمه ناراحتي..از دست دادن شغل و..خانه و زندگي...زندگي در شرايط زندان و فشارهاي روحي و جسمي تا سال 1990 از پرداحت غرامت خودداري كرد. در سال 1990 قرار شد كه به هر فرد باقيمانده ! ( نه خانواده هايشان) 20000 دلار غرامت داده شود. اين غرامت در آن سال طي مراسمي به 9 نفر پرداخت شد. از جمله يك مرد107 ساله از ايالت كاليفرنيا.
عكس ها و مقالات مربوط به اين كمپ ها را ميتواند در سايتهاي مختلف پيداكنيد از جمله: 1, 2, 3, 4و5 .

يك نگاه كوتاه به گذشته كافي است كه بدانيم امريكا هيچوقت به فكر ؛حقوق بشر؛ نبوده است. ...چند كلمه:
(مقدمه داستان كچل كفتر باز- صمد بهرنگي)

بچه ها بي شك آينده در دست شماست و خوب و بدش هم مال شماست. شما خواه ناخواه بزرگ ميشويد و همپاي زمان پيش مي رويد. پشت سر پدران و بزرگهايتان مي آييد و جاي آنها را مي گيريد و همه چيز را به دست مي آوريد. زندگي اجتماعي را با همه ي خوب و بدش صاحب مي شويد. فقر..ظلم..زور..عدالت..شادي و اندوه ..بيكسي...كتك ..كار و بيكاري..زندان و آزادي..مرض و بي دوايي.گرسنگي و پا برهنگي و صدها خوشي و ناخوشي اجتماعي ديگر مال شما مي شود
مي دانيم كه براي درمان ناخوشيها اول بايد علت آن را پيدا كرد. مثلا دكترها براي معالجه ي مريض هاشان اول دنبال ميكرب آن مرض مي گردند و بعد دواي ضد آن ميكرب را به مريضهاشان ميدهند . براي از بين بردن ناخوشي هاي اجتماعي هم بايد همين كار ا كرد. مي دانيم كه در بدن سالم هيچوقت مرض نيست. در اجتماع سالم هم نبايد نشاني از ناخوشي باشد . ورشكستگي ...زور گفتن...دروغ..دزدي و جنگ هم ناخوشي هايي هستند كه فقط در اجتماع ناسالم ديده مي شوند. براي درمان اين همه ناخوشي بايد علت آنها را پيدا كنيم. هميشه از خودتان بپرسيد چرا رفيق همكلاسم را به كارخانه ي قاليبافي فرستادند؟چرا بعضي ها دزدي مي كنند؟ چرا اينجا و آنجا جنگ و خونريزي و جود دارد؟بعد از مردن چه ميشوم؟پيش از زندگي چه بوده ام؟ دنيا آخرش چه ميشود؟جنگ و فقر و گرسنگي چه روزي تمام خواهد شد؟
و هزاران هزار سوال ديگر بايد بكنيد تا اجتماع و دردهايش را بشناسيد. اين راهم بدانيد كه اجتماع چهار ديواري خانه تان نيست. اجتماع هر آن نقطه اي است كه هموطنان ما زندگي ميكنند. از روستاهاي دوردست تا شهرهاي بزرگ و كوچك. با همه ي كوچه هاي پر از يهن و لجن روستا تا خيبان هاي تر و تميز شهر. با كلبه هاي تنگ و تاريك و پر از مگس روستاييان فقير تا قصرهاي شيك و درخشان شهري هاي دولتمند. بابچه هاي كشاورزو قاليباف مزدور و ژنده پوش تا بچه هايي كه كمترين غذايشان چلو مرغ و بوقلمون و موز و پرتقال است. اينها همه اجتماعي است كه شما از پدرانتان به ارث خواهيد برد. شما نبايد ميراث پدرانتان را دست نخورده به فرزندان خود برسانيد. شمابايد از بديها كم كنيد يا آنها را نابود كنيد. بر خوبيها بيفزاييد و دواي ناخوشيها را پيدا كنيد يا آنها را نابود كنيد. اجتماع امانتي نيست كه عينا حفظ مي شود.
براي شناختن اجتماع و جواب يافتن به پرسشها چند راه وجود دارد. يكي از اين راه ها اين است كه به روستاها و شهرها سفر كنيد و با مردم مختلف نشست و برخاست داشته باشيد. راه ديگرش كتاب خواندن است. البته نه هر كتابي. بعضي هامي گويند هر كتابي به يك بار خواندش مي ارزد. اين حرف چرند است . در دنيا آنقدر كتاب خوب داريم كه عمر ما براي خواندن نصف نصف آنها هم كافي نيست. از ميان كتاب ها بايد خوب ها را انتخاب كنيم. كتابهايي را انتخاب كنيم كه به پرسش هاي جوراجور ما جواب هاي درست مي دهند. ما را با اجتماع خودمان و ملت هاي ديگر آشنا مي كنند و ناخوشي هاي اجتماعي را به ما مي شناسانند. كتاب هايي كه ما را فقط سرگرم ميكنند يا فريب مي دهند به درد پاره كردن و سوختن مي خورند.
بچه ها قصه و داستان را با ميل مي خوانند. قصه هاي با ارزش مي توانند شما را با مردم و اجتماع و زندگي آشنا كنندو علت ها را شرح دهند. قصه خواندن تنها براي سرگرمي نيست. بدين جهت من هم ميل ندارم كه بچه هاي فهميده قصه هاي مرا تنها براي سرگرمي بخوانند.
بهرنگ

جالب است كه سال ها ميگذرند و درهاي مشترك ما هيچ عوض نميشوند. آنان كه به دنبال درمان هستند يا خودكشي ميشوند! يا بر سر دار ميروند يا در سياه چال ها عمرشان را سپري ميكنند. انگار صمدبهرنگي اينها را براي همين روزگار ما نوشته. به اميد روزي كه اين دردها به تاريخ بپيوندند..
اين هم از يك دوست:
عنوان كاريكاتور زير اين است:

براي اينكه ممكن است روزي ماه توي سرمان بخورد بهتر است از حالا نابودش كنيم!من كه خيلي خوشم آمد. صفحه اصلي اش هم اينحاست:
.
ترجمه از بالا دست چپ:
1-بوش: براي اينكه ممكن است روزي ماه از مدارش خارج شود و به زمين برخورد كند تصميم گرفته ام كه با تسليحات اتمي مان همين حالا نابودش كنم!
2-مرد لباس آبي به رامسفلد:جناب.شماچه دليلي داريدكه ممكن است ماه زمين رانابود كند؟
رامسفلد: ميتونم بهت بگم امابعدش بايدترا بكشم! ها ها
مرد لباس آبي :‌هاها ها!!
3-شهروندان امريكايي به شدت هراسان شده اند:
مردلباس آبي: ماه اصلا جاي زندگي نيست. اگر ماآنجا زندگي ميكرديم حتما مرده بوديم!
مرد لباس طوسي: در آسمان به يك جنايتكار رواني ميماند!
4- به زودي تخريب ماه تنها راه ممكن به نظر ميرسد:
مرد لباس طوسي:اين لعنتي هر لحظه ممكن است روي سر ماسقوط كند
زن :هر چي زدتر از شر اين تكه سنگ خلاص بشيم بهتره.
5-جند نفر ليبرال باترس ولرز مخالفت خودشان رااعلام ميكنند:
مرد ريشو:ميدونيد ..جدا نميشه گفت كه تخريب ماه چه اثر بدي بر روي اقيانوس ها ميتونه بذاره!
مرد موسفيد: ..آره. هر چي شما بگين...جناب ناجي نهنگ ها...
6-البته براي كسي مهم نيست كه آنها چي فكر ميكنند.
مرد لباس آبي: همه اش در باره تخريب ماه غر ميزنند وشكايت ميكنند. اگه مردن بيان راه حل نشون بدن!
مرد لباس سياه: ميخوان همه منتظر بشينن تا يه روزي ماه بياد و بخوره تو سرمون
مرد لباس آبي: آدم هاي ديوانه عاشق ماه!!!پاييز زودرس در افغانستان:

ممنوعيت فعاليت كمونيستها..ممنوع شدن تلويزيون هاي كابلي(‌ماهواره اي) ....اخراج كارمندان زن در افغانستان
ببينيد آش چقدر شور است كه حتي بي بي سي هم اين اخبار را مينويسد!

اين هم يك يادآوري براي آنان كه فكر ميكنند امريكا به فكر نجات عراق ياافغانستان و يا ايران است. آنها هر كاري ميكنند براي منافع خودشان است. . يك نگاه به عكسهاي كودكان عراقي حساب را به دست آدم ميدهد.


ديوار انساني براي دفاع از مردم عراق

. كن نيكولز اوكيف Ken Nichols O'keefe يك سرباز سابق امريكايي است كه در جنگ سال 1991 هم شركت داشته است. به نظر او امريكا منبع تروريسم در جهان است و به همين دليل نيز تابعيت امريكا يي اش را ترك كرده و اكنون به عنوان شهروند جهاني زندگي ميكند. او در سايتش دلايل رد تابعيت امريكايي اش را نوشته و عكس هاي فجيعي از كودكان عراقي كه به دليل استفاده امريكا از اورانيوم در جنگ خليج به شكل هاي عجيب و ناقص متولد شده اند گذاشته است. (هشدار:‌اين عكس ها بسيار دردناك و فجيع هستند )
كن نيكولز اكنون گروهي به نام ؛‌ما مردم؛ درست كرده و از داوطلبان رفتن به عراق ثبت نام ميكند. اولين گروه 50 نفره در همين ماه وارد عراق خواهند شد و در مواضعي كه ممكن است موردحمله امريكا قرار بگيرد استقرار پيدا خواهند كرد.
در خبر رويتر آمده كه حدود صد نفر از روماني و تعداد ديگري از كشورهاي امريكا..انگليس..دانمارك..نيوزيلند..هلند ..ايرلند ..سويس..اسپانيا وتركيه در اين ديوار انساني خواهندبود.
رويتر همچنين مينويسد حدود صدهزار نفر از اردن نيز اعلام آمادگي كرده اند.
نوام چامسكي زبان شناس امريكايي در مصاحبه با بي بي سي ميگويد:‌هرگز مخالفت با جنگ در دنيا به اين شدت نبوده است. اوهمجنين در پيامي براي كن نيكولز مينويسد:
.
اين اقدام مرا به شدت تحت تاثير قرار داد. عميقا از اين اقدام شجاعانه و انساني تو پشتيباني ميكنم.

كن نيكولز در مصاجبه با رويتر ميگويد:

امكان اينكه قطعات بدن انسان هاي سفيد همراه با بدن عراقي ها به هوا پرت شود شايد باعث شود كه امريكايي ها در اين جنگ امپرياليستي كه فقط به خاطر نفت انجام ميشود تجديد نظر كنند. .
او در مصاحبه با اوبزرور ميگويد:‌ممكن است كه ما در اين راه بميريم يا زخمي بشويم اما ما همان ريسكي را قبول ميكنيم كه مردم بيگناه عراق با آن روبرو هستند. من ترجيح ميدهم در راه برقراري صلح بميرم تااينكه در نتيجه كشتار و جنگ زندگي لوكس و فاخري داشته باشم. اين به معناي حمايت از صدام حسين نيست. (كاري كه كه دولت هاي ما قبلا انجام دادند)اين اقدامي است براي نجات جان مردم بيگناه عراق. ماميخواهيم به آنها بگوييم كه بر خلاف آنچه دولت هاي ما ميخواهند وانمود كنند بيشتر مردم دنيا بااين جنگ و كشتار مخالفند.
.
او مي افزايد:
براي من اين اقدام به معناي يك نوع عذرخواهي از مردم عراق و تبرئه از گذشته است. من در سال 1991 در سن 19 سالگي به عنوان سرباز در جنگ خليج عليه مردم بيگناه عراق شركت كردم. جنگي كه در آن از اورانيوم غني شده استفاده شد. در مقابل اين ؛قهرماني؛ ها ؛‌بوش پدر از مابه عنوان موش آزمايشگاهي استفاده كرد

. ما هنوز كاملا نميدانيم در جنگ خليج چه شد و چند نفر از سربازان امريكايي به دليل استفاده از اورانيوم جان خود را از دست دادند . وقتي سران دولت با ؛‌پسران و دختران ؛‌خود چنين ميكنند مطمئنا به فكر ؛‌دشمن؛‌خود نخواهند بود


صفحه كن نيكولز را در اينجا مي توانيد ببينيد.آمارهاي وحشتناك در باره اعتياد

اين عنوان مقاله اي است به قلم محمد حسين رحماني كه در ديدگاه آورده شده است. نويسنده با آوردن ارقام از زبان مسئولان مملكتي به ابعاد وحشتناك اعتياد در ايران اشاره ميكند. از جمله
دكتر آفرين‌ رحيمي‌ موقر، در همايش‌ علمي‌ اعتياد كه‌ اخيرا برگزار شد، اظهار مي‌دارد: «ايران‌ نخستين‌ كشور از نظر مواد مخدر در جهان‌ است‌.»:
....
احمدي‌، عضو جمعيت‌ مبارزه‌ با اعتياد ايران‌ نيز با اعلام‌ آماري‌ تقريبا همسان‌ با آمار رييس‌ سازمان‌ بهزيستي‌، چنين‌ مي‌گويد: «2 ميليون‌ معتاد در ايران‌ ركورد جهاني‌ است‌. حدود 220 ميليون‌ نفر در جهان‌ درگير سوء مصرف‌ انواع‌ مواد مخدر، محرك‌ و توهم‌زا هستند و كارايي‌ سامانه‌ مبارزه‌ با اعتياد نزديك‌ به‌ صفر است‌. بنابراين‌، وجود 2 ميليون‌ معتاد براي‌ جمعيت‌ 60 ميليوني‌ ايران‌، رقمي‌ بسيار بالاست‌.»
...
متوسط‌ سن‌ اعتياد در سرزمين‌مان‌، از 40 سال‌ به‌ 15 سال‌ كاهش‌ يافته‌ است‌

خيابان خوابي 20 هزار نفر درتهران از بركت «دولت كريمه
عنوان مقاله اي است از زينت ميرهاشمي كه باز در ديدگاه آمده. در باره كودكان خياباني و برخورد مسئولين. مينويسد:
بنا به اظهارات سرپرست دفتر آسيب ديدگان اجتماعي بهزيستي، در روزنامه اعتماد، شماره 28 دي، «‌تنها 100 هزار نفر از ميان بيش از يك ميليون و 100 هزار زن سرپرست خانوار جامعه را تحت پوشش قرار داده و اكثر اين افراد از خدمات و حمايتهاي اجتماعي محروم هستند.»

علاوه بر كودكان خياباني، يك ميليون و 800 هزار كودك در ايران به کار اشتغال دارند. آنها با كار در خيابانها، بار زندگي خانواده و پدر و مادر بيكار خود را بر دوش مي‌كشند. خرابتر شدن وضعيت اقتصادي،‌وجود 17 در صد بيكار ازبين جمعيت فعال و وجود 3 ميليون نفر زير خط فقر، ورود كودكان به بازارهاي كار را بدون هيچگونه تامين قانوني، هر چه بيشتر گسترش مي دهد.

محمد رضا راه چمني از بركت همين «دولت كريمه» و رايگان بودن خيابانها براي خواب و كار در مورد كودكان كارورز مي گويد: «هيچ مرجعي به ما حكم نكرده است كه اينها نبايد در خيابانها باشند


همين جمله آخر را بايد قاب كرد و به عنوان سند خيانت و بي شرمي ثبت كرد. مسئولاني كه جيبشان تا خرخره پر است معلوم است كه به خوابيدن يا مردن بچه ها در خيابان ..به تن فروشي دختر يازده ساله..به اعتياد فراگير در ميان كودكان اهميت نميدهند. تازه با از بين رفتن اين كودكان با ؛بلاياي طبيعي ؛‌آقايان پول طناب دار و گلوله هايي كه مي خواهند چند سال ديگر براي اينها خرج كنند راهم در جيبشان ميگذارند. مگر نه اينكه هر ايراني يك مجرم و مخالف بالقوه است؟
.
اين مطلب را در كنار نوشته شبح در باره بي لياقتي و بي توجهي دولت در برابر سوانح رانندگي و نوشته پروين در باره ابعاد فحشا در ميان نوجوانان بخوانيد. تا ابعاد فاجعه اي را كه اينها بر ايران تحميل كرده اند درك كنيد.
خوش آمدي جواد عزيز

ازاينكه جواد طواف آزاد شد خيلي خوشحالم.البته نوشته كه به قيد 2 ميليون تومان وثيقه آزاد شده. به اميد آزادي تمام كساني كه به خاطر انديشه شان در بند هستند. جواد قضيه دستگيري اش را در وبلاگش نوشته و تا حالا كه من ديدم
123 تا خوش آمد برايش نوشته اند.

من آمار دقيق كساني را كه هر روز به جرايم واهي دستگير ميشوند نميدانم. اما از هر خانواده اي كه ميشناسم لااقل يك نفر حداقل يكبار با دولت در گيري پيدا كرده. اين نشان ميدهد كه حكومت چقدر ؛مردمي ؛ است.
دولت ميخواهد تمام جوانب زندگي انسان ها منجمله طرز فكرشان راكنترل كند. هر كس از اين ؛كد؛ ها سرپيچي كند مجرم است. بقيه هم اگر با دولت همكاري نكنند مجرم بالقوه هستند.اين را ميشود از تعداد نيروهايي كه به منظور كنترل مردم در خدمت دولت هستند تخمين زد.از پولي كه براي خريد پاترول ها..درست كردن زندان ها ..ترتيب دادن گشت ها و بازرسي هاي مختلف...گرداندن هليكوپتر بالاي خانه هاي مردم و...خرج ميكنند.
شبح عزيز مطلب جالبي در باره آمار تلفات در تصادفات رانندگي در ايران نوشته. سالي 20 هزار نفر!!در جاده ها مي ميرند...اما پولي كه بايد براي سازندگي خرج شود خرج سركوب مردم ميشود
دولتي كه در عمل خودش خودش را نقض ميكند و با اعمال سركوبگرانه اش به شكست سياست هايش اعتراف ميكند...

دستگيري يك وبلاگ نويس:

خبر را اولين بار در يادداشت ها خواندم:

...جواد طواف، نويسنده وب لاگ پرخواننده «رنگين كمان»، يك فارغ التحصيل رشته مهندسي صنايع
دانشگاه صنعتي امير كبير، و از اعضاي سابق انجمن اسلامي دانشجويان اين دانشگاه، روز سه شنبه توسط ماموران دادسراي نظامي تهران بازداشت شد....
جواد طواف، نويسنده وب لاگ پرخواننده «رنگين كمان»، يك فارغ التحصيل رشته مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي امير كبير، و از اعضاي سابق انجمن اسلامي دانشجويان اين دانشگاه، روز سه شنبه توسط ماموران دادسراي نظامي تهران بازداشت شد. وي در گذشته نيز دو بار بازداشت شده بود. مهدي حبيبي، عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي امير كبير در گفتگو با راديو فردا مي گويد: بازداشت جواد طواف با يادداشت هاي روزانه وي در وب لاگ او به نام رنگين كمان بي ارتباط نيست، براي اينكه در اين وب لاگ اطلاعرساني مي كند و عملا يك پايگاه خبري ايجاد كرده است. از زمان بازداشت تاكنون فقط يك ارتباط تلفني با خانه اش داشته است. وي مي افزايد طواف قبلا هم به او گفته بود ماموران چند بار به منزل او مراجعه كرده بودند. حبيبي مي افزايد: اولين اقدام انجمن اسلامي اين بود كه خبر بازداشت او را منتشر كنيم، چون بازداشت وي كاملا غير منتظره بود

حسن آقا و مهشيد عزيز هم در اين باره نوشته اند. .حبر از منابع ديگر هم در آهوي سه گوش درج شده..
××××××
من با نوشته هاي اين دوست آشنايي زيادي نداشتم . بعد از خواندن خبر به رنگين كمان سر زدم .يك صفحه ديگر هم در بلاگ اسپات دارد و نوشته اش با نام وبلاگ نويسي، جستجوي فرديت گمشده خواندني است.

دستگيري يك وبلاگ نويس كه فقط حرف دل خودش را ميزند نشان از ضعف بيش از اندازه دولت در مقابل مشكلات مملكت را دارد. وقتي نميتوانند جوابگوي خواست هاي مردم باشند به سركوب و زور رو مي آورند.غافل از اينكه دستشان بدتر رو ميشود.

اما فكر ميكنيد قدرت پليدي ها بي انتهاست؟ به شهادت تاريخ نه!بر حال دولتي بايد گريست
كه به جاي دزد و قاچاقچي ميفته دنبال كاريكاتوريست
!

اين چند خبر بي بي سي را با هم مقايسه كنيد:

چاپ يک کاريکاتور و پايان آرزوی وفاق در ايران
قاچاق کودکان ايرانی به افغانستان
33 هزار حکم تبرئه برای قاچاق کالا

از 43 هزار پرونده قاچاق 33 هزارش تبرئه شده اند امادست و پاي جوان 22 ساله را به جرم در آوردن لولاي در قطع ميكنند. برايشان مهم نيست كه كودكانمان را ميدزدند تا اعضاي بدنشان رابفروشند...آلودگي هوا...نبود آب..فقر...فحشا....اينها اصلا اهميتي ندارد. اما چاپ يك كاريكاتور كه تازه يك امريكايي در 50 سال پيش آن را كشيده پايه هاي نظام را به لرزه در آورده!

خوشا به حال نظامي كه استقرارش به يك كاريكاتور بند باشد.
از وبلاگ هاي ديگر:باز هم

از وبلاگ هادي خرسندي:

انشاهاي صادق صداقت------------------------
........
اگر جاي پرزيدنت بوش بوديد چه ميکرديد؟
ما دانش آموزان عزيز اگر جاي پرزيدنت بوش بوديم يک مقدار تأسيسات اتمي
درست ميکرديم نصف شب يواشکي ميبرديم توي عراق کار ميگذاشتيم صبحش
پا ميشديم ميديديم انگليس به عراق حمله کرده.
____________
اگر جاي پرزيدنت خاتمي بوديد چه ميکرديد؟
اینجانب صادق صداقت اگر جاي پرزيدنت خاتمي بوديم ميرفتيم از ناطق نوري
ميپرسيديم که اگر جاي ما بود چکار ميکرد؟ آنوقت همان کار را ميکرديم بلکه
ملت و دولت و جبهه ي مشارکت و رهبر و آمريکا از ما راضي باشند.
____________
اگر جاي رضاپهلوي بوديد چکار ميکرديد؟
اينجانب صادق صداقت اگر جاي رضا پهلوي بوديم خودمان را داوطلب
پادشاهي در چند کشور مختلف اعلام ميکرديم بلکه شانس به سلطنت رسيدن
خود را بيشتر نمائيم. اينجانب ضمناً نام ايران را هم در ليست ميگذاشتيم،
خدا را چه ديدي!

.....
بقيه اش را در اينجا بخوانيد.

اين هم جالب است:
جرج بوش، راننده ي کاميون، صدام، پسرک دهاتي


از وبلاگ سايه:گزارش از سطح شهر:

سه شنبه - ساعت 2-ميدون محسنی :دوتا دختر رو گرفتن و انداختن توی مينی بوس.اندازه يه ارتش آدم مسلح و ماشين اوردن.جريان چيه؟مبارزه با کشف حجاب!
نتيجه:بعضی سيستمها هستند توی بعضی کشورها که به يک مو بند هستند.
چهارشنبه -ساعت 6-خيابون 16 آذر:توی خيابون يه بوی خاصی مياد.يه ترکيبيه از بوی جوراب وگلاب.هر چی فکر کردم نفهميدم چه جوری اين بو پيچيده تو فضای باز.همون تعداد سربازهم اينجا هستند.جريان هم هنوزهمون کشف حجابه!
نتيجه:همون نتيجه قبلی.
نکته:اين بويی که گفتم يه حالت نوستالژيک داره وفقط مخصوص مملکت گل و بلبله.پروسه توليدش هم که معلومه.فقط من واقعا نمی دونم چرا توفضای باز پيچيده بود؟

از وبلاگ داور:

تحقير وترور شخصيت سنگ بناي استراتژي جمهوري اسلامي

....سياست تحقيروترور شخصيت بعنوان بازمانده اي از دوران ستمشاهي وتيم هاي باز جويي ساواك وثابتي وهمپالگيهايش نقش مسلط پيدا كرد. روزي كه آيت الله شريعتمداري بعنوان روحاني ومرجع تقليد با نفوذ مردم پاي سيماي جمهوري اسلامي به گناهان ناكرده اعتراف كرد وابروي هفتاد ساله خويش را فديه جمهوري نوپاي اسلامي كرد بانگ هشدار باشي بودكه اين نظام به هيچ كس رحم نخواهد كرد.....
از وبلاگ هاي ديگر:

همه جا سخن ازجنگ افزارهاي کشتارجمعي عراق است اما همچنان اين ايالات متحده ي امريکا است که مي تواندحيات راازروي کره زمين محوکند......
اين نوشته بامداد در باره جنگ امريكا عليه عراق رابخوانيد.

اسامي كشته شدگان در آتش سوزي زندان گرگان

ديدگاه اسامي 27 زنداني را كه در آتش سوزي زندان گرگان كشته شدند نوشته است. . گفتني است كه 22 نفر از اين زندانيان سياسي بوده اند و در آتش سوزي بنا به گفته مقامات فقط زنداني ها كشته شدندو به هيچ زندانباني آسيب نرسيده!

حلق آويز کردن قريب الوقوع يک مادر جوان و پسر ۱۶ساله اش به جرم قتل

صدور حكم اعدا م براي يك جوان بر مبناي شهادت 50 شاهد
بهار(۱۶دی) از صدور صدور حکم اعدام برای يک زندانی جوان به نام حسين خبرداد.وی که از شش سال پيش در زندان بسر می برد، متهم است که ۱۱سال پيش در يک مسابقه فوتبال دوستش علی را به قتل رسانده است. وی در تمام مراحل بازجويی و محاکمه اين اتهام را کاملا رد کرده و بر بيگناهی خود اصرار می ورزيده ، اما سرانجام قاضی دادگاه با احضار ۵۰نفر از خانواده مقتول به دادگاه از آنها خواست سوگند ياد کنند که حسين ، علی را به قتل رسانده است و تنها بر مبنای اين سوگند توسط کسانی که هيچيک شاهد قتل نبوده اند، حکم اعدام اين زندانی را صادر کرد.

صدور حكم اعدام براي يك جوان 19 ساله به جرم مشروب خواري

فكر ميكنم مغزم در برابر فجايعي كه هر روز مي بينيم و مي شنويم دارد بي حس ميشود. سوزاندن جوان هاي مردم.يا اعدام يك جوان 19 ساله به جرم مشروب خواري ( يا هر جرم ديگري)‌...مناظر دار زدن در ملا عام...شلاق زن..چشم در آوردن..دست و پا قطع كردن...
اگر گفتگوي تمدن ها اين است مي خواهم هزار سال با كسي گفتگو نكنيم. اينها نتيجه مماشات اتحاديه اروپا و كوتاه آمدن هايشان در برابر ايران است. اگر يادتان باشد امسال بعد از 23 سال ايران در كميسيون حقوق بشر محكوم نشد و تازه گقفتند كه چقدر هم حقوق بشر درايران پيشرفت كرده. بااين چراغ سبز آقايا ن شروع كردند به غذا دادن به مارهاي روي دوششان.
گاهي فكر ميكنم كاش اينها يك كابوس بزرگ باشد اماافسوس كه واقعي است و غير از بيدار شدن از اين كابوس چاره اي نيست.يك صفحه ديگر براي صمد بهرنگي:

دوستي ايي ميل زده و خبر داده كه او هم صفحه اي به نام صمد بهرنگي باز كرده و قصد دارد داستان ها و مقالات صمد را در آنجا بگذارد. فعلا ميتوانيد داستانهاي كوراوغلو و كچل حمزه و 24 ساعت در خواب و بيداري را در آنجا بخوانيد.


حيفم آمد كه اين نوشته مهشيد را (از نظر خواهي مطلب 5 ژانويه) اينجا ننويسم:
رئیس جمهور ما منو به ياد جنگجویی ميندازه که در ميدان بهش ميگن چرا نمی جنگی؟ می گه يک دستم شمشيره يک دستم سپر . آخر چگونه بجنگم ؟ با کدام دست ؟
ماهي سياه كوچولو
نشر تدبير متن داستان ماهي سياه كوچولو را به صورت پي دي اف در ديدگاه گذاشته. از اينجا مي توانيد دانلود كنيد.
جنگ.... جنگ و ديگر هيچ.....

بازرسان سازمان ملل اعلام كرده اند كه هيچ دليلي دال بر وجود سلاح هاي كشتار جمعي در عراق پيدا نكرده اند. اما كره شمالي ميگويد كه هم سلاح اتمي دارد و هم تحريم اقتصادي را اعلان جنگ از طرف امريكا ميداند....
امريكا براي صدام جنگ را در نظر گرفته اما به كره شمالي پيشنهاد مذاكره ميكند..

در فيلم هاي امريكايي دشمنان امريكا هميشه بد و پر قدرت و پولدار هستند. اما قهرمان امريكايي با شجاعت تمام بر تما م سختي ها پيروز ميشود و با دست خالي كشور كه هيچ تمام دنيا را نجات ميدهد.
درواقعيت اما اينطور نيست. سربازان امريكايي مجهز به بهترين تسليحات...با تغذيه خوب..پشتيباني كامل به جنگ گرسنگان ميروند. تا ديروز در افغانستان غارها را بمباران ميكردند. . حالا در عراق به جنگ مردمي ميروند كه ماه به ماه غذاي درست و حسابي نميخورند و از كمبود مواد غذايي پوست تن فرزندانشان مي ريزد.
شايد فردا هم نوبت گرسنگان افريقا باشد...

امريكا به بهانه مبارزه با تروريسم دنيا را به جنگ ميكشد. در صورتيكه واقعه يازده سپتامبر در مالزي طراحي شده بود و يازده نفر از 16 نفر شركت كنندگان در عمليات تروريستي به عنوان اتباع عربستان سعودي شناسايي شده بودند. اماامريكا و انگليس ميخواهند منطقه را با طلاي سياهش به دست بگيرند.
هر روز فوج فوج سرباز و تسليحات به خليج فارس فرستاده ميشود. . ميگويند يك احمق سنگي رادر چاه مي اندازد كه هزار تا عاقل هم نميتوانند درش بياورند. بوش براي انحراف افكار مردم امريكا از وضعيت اقتصادي (‌بدترين وضعيت از سال 1954) و براي بدست آوردن نفت ميخواهد كاري را كه بوش پدر آغاز كرده بود تمام كند. با همان هدف و همان مقامات كه براي پدر ش هم خدمت كرده بودند. با اين تفاوت كه بار اول در سال 1991 دنيا فريب خورد و باامريكا همراه شد اما اكنون مقاصد امريكا در اين جنگ بر همه مشخص است. مطمئن هستيم كه :‌انسان دوستي و نجات مردم عراق ؛‌جزو اين مقاصد نيست.
در جنگ سال 1991 نيروگاه هاي برق.. كارخانه هاي تصفيه آب وفاضلاب..سدهاي مختلف (‌8 سد) ...بمباران شدند.وزير خارجه وقت امريكا مادلين آلبرايت در مصاحبه اي در سال 1996 درباره مرگ 500000 كودك عراقي گفت:‌ارزشش را داشت....

تصاوير كودكان عراقي از اين سايت و اين سايت گرفته شده.
شير داريد؟‌غذا داريد ؟‌ خدمات درماني داريد؟‌
آنهاندارند....

در همين رابطه:

چكونه امريكا يك ملت را نابود ميكند
انتقاد گونتر گراس نويسنده آلماني از بوش
باز هم جنايت:
قطع انگشتان دست دو نفر در كرمان به جرم دزدي.

بي بي سي در يك اقدام بي سابقه ! از نقض حقوق بشر در ايران خبر ميدهد. . به نقل از كيهان در باره اين حكم مي نويسد:
روزنامه کيهان روز چهارشنبه هشتم ژانويه به نقل از روابط عمومی دادگستری استان كرمان نوشت: "اين دوسارق حرفه ای كه عبدالقهار-ف و محمدرضا - ع نام دارند و دارای سابقه كيفری نيز هستند، به روش های مختلف، از جمله خراب كردن ديوار محل سرقت به وسيله كلنگ و يا كشيدن لولای درهای ورودی و يا شكستن قفل های محل سرقت اقدام به بيش از 20 فقره سرقت كرده و مقدار زيادی از اموال مردم را به سرقت برده اند."

شدت!!!جرايم را ديديد؟‌خراب كردن ديوار با كلنگ....


هيچ حيواني به حيواني نميدارد روا
آنچه اين نامردمان باجان انسان ميكنند
....با كشورم چه رفته است

با كشورم چه رفته است
كه زندان ها از شبنم و شقايق سرشارند
و بازماندگان شهيدان
انبوه ابرهاي پريشان و سوگوار
در سوگ لاله هاي سوخته
مي بارند
با كشورم چه رفته است
كه دل ها همه داغدارند؟

زنده ياد سعيد سلطان پور

فيلم اسلايد يك سوال از سايت ديدگاه.
×××××××××

ايجاد رعب و وحشت! از طرف كي؟
ننگي ديگر بر دامان دولت:
قطع دست راست و پاي چپ 4 جوان 22 و 23 ساله به جرم سرقت مسلحانه و ايجاد رعب و وحشت!!

بااين آمار اعدام (‌6 اعدام در 4 روز اخير) وآمار زنداني ها و معتادين و ....به نظر ميرسد كه همه مردم ايران گناهكار هستند. همه دزد و قاتل و شرور و راهزن و محارب شده ايم و خودمان خبر نداريم....

من مانده ام كه حكومت اسلامي در اين 23 سال چه كار ميكرده (عير از پر كردن جيب و حساب هاي بانكي شخصي). مگر نه اينكه رسالتش اين بوده كه مردم را به راه راست هدايت كند؟‌اين هم يك پارادايم جالب. اگر سركوب كند خودش را دارد نقض ميكند و به شكست خود اعتراف ميكند. اگر سركوب نكند ديگر وجود نخواهد داشت!...

يك كم دور و برمان رانگاه كنيم. هليكوپتر براي پيداكردن ديش ماهواره. ماشين هاي گشت براي مرتب كردن حجاب زنان...پليس 110 و 111 و الي آخر براي كنترل مردم و مخالفان..بستن روزنامه ها ...زندان ..زندانبان..جلاد ..شكنجه

همه اينها پول هايي است كه از جيب من و شما و كارمند و معلم و كارگرو... در مي آيد. اين پول ها بايد خرج سازندگي بشود.خرج تامين اجتماعي.....خرج آموزش مردم... اين هزينه هاي هنگفت كه براي سركوب مردم بيگناه خرج ميشود اگر در جاي درست استفاده شده بود ببينيد چقدر پيشرفت كرده بوديم.

در جايي خواندم كه رييس جمهور كافر و تازه انتخاب شده برزيل 760 ميليون دلار از بودجه تسليحاتي كشور كم كرده و براي تامين غدا براي فقيران و تامين اجتماعي اختصاص داده. ميگويد اگر تا پايان دوره رياست جمهوريم هر برزيلي سه وعده غذا بخورد من به هدفم رسيده ام. باز ميگويد در كشوري كه مردم نان ندارند بخورند ناوگان جديد براي نيروي هوايي چه فايده اي دارد.

با خودم فكر كردم گرچه رييس جمهور ما كلي وعده داد و به هيجكدام هم عمل نكرد. گرچه داريم زير فشار فقر و بدبختي و خفقان و نكبت له ميشويم و ؛فله اي ؛‌گناهكار و مجرم و واجب القتل ؛‌هستيم اما در عوض ؛ گفتگوي تمدن ها؛‌كه داريم. تازه لبخند رييس جمهور محترم ما خيلي هم قشنگ تر است بخصوص وقتي عباي توري سفيد تن مباركشان ميكنند.!!!

خبرگزاري ايسنا از قول نوام چامسكي مي نويسد:

من حدس مي‌زنم آنها (آمريكايي‌ها) به جنگ ديگري كشيده مي‌شوند كه اين جنگ احتمالا عليه سوريه يا ايران خواهد بود. حقيقت اين است كه جنگ با ايران امري است كه احتمالا در شرف وقوع است. اين امر كاملا آشكار شده است كه 12 درصد از نيروي هوايي اسراييل در حال حاضر در جنوب شرق تركيه مستقر شده‌اند و علت اين حضور، كسب آمادگي براي حمله به ايران است. آنها اهميتي به عراق نمي‌دهند؛عراق در نظر آنها كشوري است كه خيلي زود شكست خواهد خورد؛اما ايران هميشه مشكلي براي اسراييل بوده است.ايران تنها كشوري در منطقه است كه آنها نتوانسته‌اند از عهده‌ي آن برآيند و آنها به دنبال آمريكايي‌ها در پي اين هستند كه درسالهاي آينده ايران را ازپاي درآورند. بر اساس گزارشي، نيروهاي هوايي اسراييل براي شناسايي و تحريك و غيره در حال حاضر مشغول پرواز در مناطق مرزي ايران است و اين نيرو، نيروي كوچكي نيست. در واقع نيروي هوايي اسراييل از نيروي هوايي انگليس بزرگتر است و حتي از نيروي هوايي ساير قدرتهاي ناتو و حتي آمريكا نيز بزرگتر است. به همين دليل جنگ احتمالا در شرف وقوع خواهد بود. ادعاهايي وجود دارد مبني بر اين كه تلاش‌هايي براي برانگيختن جدايي طلبان آذري در حال انجام است.اين كاري است كه روسها سعي كردند درسال 1946 انجام دهند و اين جدايي طلبان را از ايران جدا كنند؛ يا اين كه ايران را از منابع نفتي درياي خزر محروم سازند. اين امر نيز احتمالا در شرف وقوع است.» .. البته ايسنا اين خبر را براي اثبات قدرت! و حقانيت! جمهوري اسلامي آورده است. اما اين تحليل نشان ميدهد كه نگراني براي حمله امريكا شايدبي دليل هم نباشد. امريكا 250000 نيرو در خليج پياده كرده است. براي رويارويي با كشوري كه در فقر و گرسنگي دست و پا ميزند.در ضمن كشورهاي عربي به طور ضمني از صدام پشتيباني ميكنند و در اخبار هم گاه و بيگاه صحبت از سخنراني پاپ بر عليه جنگ يا تبعيد صدام به كشورهاي ديگر ميشود.از آن گذشته آشكار شدن حمايت امريكا از صدام و حتي سفر رامسفلد در زمان بوش پدر و ملاقاتش با صدام براي واشنگتن رسوايي تازه اي به بار آورده (گزارش واشنگتن پست)
در مقابل ايران با تمام حمايتش از گروه هاي تروريستي و بذل و بخشش از كيسه خليفه در جهان كاملا تنهاست. به يمن...گروگان گيري اعضاي سفارت امريكا.... فتواي قتل سلمان رشدي..جريان لاكربي..آرژانتين....ترور مخالفانش در خارج..و محكوميت سران مملكت فخيمه به جرم تروريسم در دادگاه ميكونوس..طومار بزرگي از سابقه تروريسم بين المللي دارد. .( كه البته اينهادفاع از اسلام بوده و اين از خدا بيخبرها اسمش را تروريسم گذاشته اند).

نه اينكه امريكا هم براي ما دل بسوزاند اما ميخواهد به منابع نفتي دست پيدا كند. چه بهانه اي بهتر از مبارزه با تروريسم؟ ‌
يك بار نوشته بودم كه ممكن است مااز مشكلات فرار كنيم و سرمان را در برف فرو كنيم اما مشكلات دنبال ما خواهند آمد. وقتي به دولتي بااينهمه جنايت اطمينان كنيم وفكركنيم حالا كه باما كاري ندارد به جهنم كه چه بلايي سر ديگران مي آورد... دنبال اصلاح از درون بگرديم و بگوييم انشاالله گربه است..خاتمي نشد يزدي...يزدي نشد سحابي...سحابي نشد يكي ديگر....

فقط داريم سر خودمان را كلاه ميگذاريم. فكر مي كنيد اگر امريكا تصميم به حمله بگيرد نشست بعدي مجلس شورا در كجا خواهد بود؟مطمئنا ضرر واقعي به مردم خواهد رسيد نه به دولتيان كه براي هفت پشتشان هم آينده نگري كرده اند. بايد مردم حسابشان را با اين دولت جدا كنند. از طرف ديگر جنگ بايد به كلي نفي شود نه براي خودمان بخواهيم و نه براي مردم ستمديده عراق

در اين راستا استحاله كساني مثل بهزاد نبوي آدم را ياد ماجراي ماهي اوزون بورون مي اندازد كه بنابرمصلحت فلس در آورد..هيچ زندانباني نسوخته است:

در سايت امروز آمده:

يكي از نمايندگان استان گلستان گفت: براساس اطلاعاتي كه به نمايندگان استان رسيده ظاهراً تمامي زندانبان‌ها از معركه جان سالم به در برده‌اند و تنها زندانيان در بند، دچار آتش‌سوزي شدند و جان باختند.
ولي‌پور افزود: براي روشن شدن ابعاد مبهم اين مسأله نمايندگان استان گلستان درصدد تهيه طرحي جهت تحقيق و تفحص از ماجراي آتش‌سوزي زندان گرگان هستند.همچنين برخي از مطبوعات ديروز از كاهش شمار مجروحان حادثه خبر دادند و به اخبار ضد و نقيض منتشر شده از سوي مسؤولان انتقاد كردند


يعني حداقل 27 كشته و 50 زخمي همه به طور ؛‌تصادفي:؛‌از زندانيان نگون بخت بوده اند.

دستگيري يك نويسنده ديگر

يك عضو كانون نویسندگان گفت: يكي از اعضاي اين كانون (عليرضا جباري) ديروز از سوي افراد ناشناس بازداشت شد.

جواد مجابي افزود: اين سومين عضو كانون است كه طي اين روزها بازداشت مي‌شود. احتمالاً وي را به مجتمع قضايي برده‌اند.

اين در حالي است كه به گفته همسر عليرضا جباري، هيچ نهاد امنيتي و حكومتي حاضر به پذيرش مسؤوليت بازداشت وي نشده است. دختر اين نويسنده نيز از بازرسي كامل خانه توسط افراد ناشناسي كه به همراه پدرش به خانه آمده بودند، خبر داد

سايت اخبار روز از قول همسر عليرضا جباري نوشته كه به او گفته اند همسرش توسط پليس 110 دستگير شده!


دهمين روز شورش مردم اهواز
از قرار تظاهرات مردم اهواز كه به بهانه يورش ماموران انتظامي براي جمع آوري ماهواره ها شروع شده بود براي دهمين روز متوالي ادامه دارد. گروه هاي مختلف حبر داده اند كه كارگران لوله سازي اهواز نيز اعتصاب كرده اند. خبرگزاري زاگرس مينويسد كه لوله انتقال بنزين از اهواز به شوش نيز آتش گرقته و بعضي ها اين را نشانه حمايت كارگران صنعت نفت از تظاهرات مردم اهواز ميدانند.

تظاهرات دانشجويان دانشگا ه فردوسي
تجمع دانشجويان دانشگاه علم و صنعت تهران تظاهرات دانشجويان دانشگاه هنر اصفهان
جالب است (‌البته دور از انتظار نيست)‌كه تمام تيترهاي
ايسنا (‌خبرگزاري دانشجويان )‌را زير و رو كنيد هيچ خبري از نارضايتي دانشجويان يا تحصن و تظاهراتشان نمي بينيد.

×××××××××
البته اوضاع به اين بدي هاهم كه فكر ميكنيدنيست. . اين خبر رااز جناب بي بي سي بخوانيد:

مصوبه مجلس برای تامين آزادی های مردممجلس ايران روز چهارشنبه، يکم ژانويه، کليات طرحی را تصويب کرد که طبق آن، مجازات هايی برای هريک از مقام ها يا ماموران دستگاه های حکومتی که مردم را از حقوقشان محروم کند، درنظرگرفته خواهد شد.

طبق اين طرح، "هر يك از مقامات و مامورين وابسته به نهادها و دستگاههای حكومتی كه برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب می ‌كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمايد، علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك تا 5 سال از مشاغل


لطفا به كلمات ؛‌بر خلاف قانون؛ ‌توجه بفرماييد.
مثلا :

برخورد با سايت هاي اينترنتي يا جمع آوري سي دي و ماهواره قانوني است.
نويسنده ها هم كه طبق قانون دستگير و ناپديد ميشوند
شلاق زدن و اعدام هم كه قانوني است. همينطور است چشم در آوردن..از بالاي كوه پرت كردن...سنگسار...
ريختن به خانه هاي مردم ..مراسم تولد و عروسي را به هم زدن...حتي تا بالاي كوه به پرو پاي جوان ها پيجيدن

پيشنهاد ميكنم به اين قانون يك تبصره اضافه شود و در آن قيد شود كدام طرق مزاحمت براي مردم غير قانوني است؟