Friday, July 26, 2002

زمان:‌قرن بيست و يكم
مكان: ايران آريايي اسلامي×

دختري به نام اعظم در بهبهان به صورت مردي كه وارد خانه اش شده بوده و به زور چاقو قصد تجاوز به او را داشته جوهر نمك مي پاشد و باعث كوري او مي شود. قاضي تشخيص مي دهد كه اين دفاع مشروع نبوده. حدس بزنيد حكم دخترك بي نوا را : پرداخت پول...يك سال زندان و:
از بين بردن بينايي چشم در ملا عام!!!

.مردي به نام محمود درتهران به اعدام از طريق پرتاب ازكوه محكوم شده. اين را در روزنامه نوروز 27 تير هم مي توانيد بخوانيد.

راستي اين گفتگوي تمدن ها يعني چي؟شما فكر مي كنيد ما تمدني هم داريم كه كسي بخواهد در موردش با ما گفتگو هم بكند؟


No comments:

Post a Comment

زمان:‌قرن بيست و يكم
مكان: ايران آريايي اسلامي×

دختري به نام اعظم در بهبهان به صورت مردي كه وارد خانه اش شده بوده و به زور چاقو قصد تجاوز به او را داشته جوهر نمك مي پاشد و باعث كوري او مي شود. قاضي تشخيص مي دهد كه اين دفاع مشروع نبوده. حدس بزنيد حكم دخترك بي نوا را : پرداخت پول...يك سال زندان و:
از بين بردن بينايي چشم در ملا عام!!!

.مردي به نام محمود درتهران به اعدام از طريق پرتاب ازكوه محكوم شده. اين را در روزنامه نوروز 27 تير هم مي توانيد بخوانيد.

راستي اين گفتگوي تمدن ها يعني چي؟شما فكر مي كنيد ما تمدني هم داريم كه كسي بخواهد در موردش با ما گفتگو هم بكند؟


0 comments:

Post a Comment