Wednesday, March 23, 2005

مسابقه فوتبال ایران-ژاپن روز 5 فروردین

محدودیت در کنار خود هزینه هم دارد. برای محدود کردن باید وقت و انرژی و پول خرج کرد. هر چقدر دولت فخیمه قوانین مسخره تری بگذارد مخالفینش بیشتر میشوند و بیشتر باید هزینه کند. دولت فخیمه نمی داند که اسباب سرنگونی اش را خودش با قوانین انسان ستیزانه ای که میگذارد فراهم میکند.. وقتی برای وبلاگ نویسی قانون میگذارد و اینترنت را سانسور میکند حتی اینترنت نگاه کردن و وبلاگ نوشتن هم به نوعی مبارزه تبدیل میشود. وقتی به لباس پوشیدن مردم - به موزیک گوش کردن به رقصیدن و از روی آتش پریدن و کتاب خواندن و دست در دست هم گرفتن و هر کارخصوصی انسانها دخالت میکند و قانون میگذارد شکستن هر قانون پایه های این نظام را یک بار دیگر می لرزاند.

با قوانین مسخره و انسان ستیز دولت ایران خودش اسباب لرزیدن خودش را فراهم میکند. ما فقط باید از فرصت هایی که دولت فخیمه به دست خودش برایمان فراهم میکند استفاده کنیم.

..روز 5 فروردین از قرار مسابقه فوتبال تیم های ایران و ژاپن در ورزشگاه آزادی برگزار میشود . این مسابقه هم فرصت دیگری است برای زنان که حکومت آخوندها را افشا کنند. . به قول نویسنده این مقاله اگر زنها به دیدن این مسابقه بروند یا باید زنها را راه بدهند که یک شکست برای دولت فخیمه است و یا راه نخواهند داد که در آنصورت اجتماعشان پشت در ورزشگاه و در حضور خبرنگاران خارجی خودش افشاگری بزرگی علیه این حکومت ضد انسانی است.

No comments:

Post a Comment

مسابقه فوتبال ایران-ژاپن روز 5 فروردین

محدودیت در کنار خود هزینه هم دارد. برای محدود کردن باید وقت و انرژی و پول خرج کرد. هر چقدر دولت فخیمه قوانین مسخره تری بگذارد مخالفینش بیشتر میشوند و بیشتر باید هزینه کند. دولت فخیمه نمی داند که اسباب سرنگونی اش را خودش با قوانین انسان ستیزانه ای که میگذارد فراهم میکند.. وقتی برای وبلاگ نویسی قانون میگذارد و اینترنت را سانسور میکند حتی اینترنت نگاه کردن و وبلاگ نوشتن هم به نوعی مبارزه تبدیل میشود. وقتی به لباس پوشیدن مردم - به موزیک گوش کردن به رقصیدن و از روی آتش پریدن و کتاب خواندن و دست در دست هم گرفتن و هر کارخصوصی انسانها دخالت میکند و قانون میگذارد شکستن هر قانون پایه های این نظام را یک بار دیگر می لرزاند.

با قوانین مسخره و انسان ستیز دولت ایران خودش اسباب لرزیدن خودش را فراهم میکند. ما فقط باید از فرصت هایی که دولت فخیمه به دست خودش برایمان فراهم میکند استفاده کنیم.

..روز 5 فروردین از قرار مسابقه فوتبال تیم های ایران و ژاپن در ورزشگاه آزادی برگزار میشود . این مسابقه هم فرصت دیگری است برای زنان که حکومت آخوندها را افشا کنند. . به قول نویسنده این مقاله اگر زنها به دیدن این مسابقه بروند یا باید زنها را راه بدهند که یک شکست برای دولت فخیمه است و یا راه نخواهند داد که در آنصورت اجتماعشان پشت در ورزشگاه و در حضور خبرنگاران خارجی خودش افشاگری بزرگی علیه این حکومت ضد انسانی است.

0 comments:

Post a Comment