Wednesday, February 23, 2005

زلزله در زرند کرمان


يك خانه تخريب شده در ريحان شهر از توابع شهر زرند كرمان- عكس از خبرگزاري فرانسهكودكان روستاي زلزله زده ”داهويه“ شب را در باران و سرماي يخبندان در مقابل خانه هايشان سپري كردند. خبرگزاري فرانسه- 5 اسفند 83


نيويورك تايمز: يك خانواده ايراني قرباني زلزله زرند

عکس ها گرفته شده از سایت همبستگی ملی

کچای دنیا زلزله 6.4 ریشتری چنین حسارات جانی و مالی به همراه می آورد؟
کودک کشور من هم حق دارد به مدرسه برود- بخندد و زندگی کند. کودک کشور من مسئول بی لیاقتی مسئولان نیست. گناه او این است که در جایی از کره زمین به دنیا آمده که مزد گورکن از آزادی افزونتر است.

نمیدانم چطور باید به زلزله زدگان کمک کرد. به دولت که اعتمادی نیست. هنوز کمک های بین المللی زلزله بم را دارند نشخوار میکنند.

No comments:

Post a Comment

زلزله در زرند کرمان


يك خانه تخريب شده در ريحان شهر از توابع شهر زرند كرمان- عكس از خبرگزاري فرانسهكودكان روستاي زلزله زده ”داهويه“ شب را در باران و سرماي يخبندان در مقابل خانه هايشان سپري كردند. خبرگزاري فرانسه- 5 اسفند 83


نيويورك تايمز: يك خانواده ايراني قرباني زلزله زرند

عکس ها گرفته شده از سایت همبستگی ملی

کچای دنیا زلزله 6.4 ریشتری چنین حسارات جانی و مالی به همراه می آورد؟
کودک کشور من هم حق دارد به مدرسه برود- بخندد و زندگی کند. کودک کشور من مسئول بی لیاقتی مسئولان نیست. گناه او این است که در جایی از کره زمین به دنیا آمده که مزد گورکن از آزادی افزونتر است.

نمیدانم چطور باید به زلزله زدگان کمک کرد. به دولت که اعتمادی نیست. هنوز کمک های بین المللی زلزله بم را دارند نشخوار میکنند.

0 comments:

Post a Comment