Friday, February 25, 2005

تومار برای آزادی آرش سیگارچی

آرش سیگارچی فقط به دلیل ابراز عقایدش در وبلاگش و نوشتن در باره کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 به چهارده سال زندان محکوم شده است. . اگر بااین حکم ضد انسانی مخالفید این تومار را که توسط عده ای از وبلاگ نویسان آزاده تهیه شده امضا کنید:

تومار برای آزادی آرش سیگارچی
جمعه ۷ اسفند ۱۳۸۳
2/25/2005

بیانیه کانون وبلاگ نویسان ایران در اعتراض به حکم زندان آرش سیگارچی

دوستان وب‌لاگ‌نويس!در حالی که هر دم مصيبتی بر مردم بی‌پناه کشورمان وارد می‌شود و مردم تهی‌دست اين کشور ثروت‌مند يا در آتش می‌سوزند يا سقف لرزان بامی که تنها پناه‌گاه آنان است بر سرشان آوار می‌شود نويسنده‌ی جوانی که جرمی مرتکب نشده است مگر سخن گفتن از نابسامانی‌های اجتماعی کشورش به 14 سال زندان محکوم می‌شود.نمی‌دانيم به مردم مصيبت‌زده‌ی زرند تسليت بگوييم يا جان باخته‌گان مسجد ارک را تسلا دهيم يا در چهلم کودکان خاکستر شده‌ی لردگان بگريم يا به حکم عجيب و ناعادلانه‌ی آرش سيگارچی اعتراض کنيم اما می‌دانيم در سرزمينی که سخن گفتن در آن جنايت تلقی می‌شود سرنوشتی بهتر از اين رقم نخواهد خورد.حکم صادره برای آرش سيگارچی و وضعيت نامشخص مجتبا سميعی‌نژاد و در بند بودن ده‌ها روزنامه‌نگار و وب‌لاگ‌نويس آن روی سکه‌ی وضعيت بحرانی کشورمان است که برای سرزمين بدون منتقد بی‌شک وضعيتی بهتر از آن‌چه اکنون در ايران مشاهده می‌شود متصور نيست.به حکم آرش سيگارچی و وضعيت نامشخص مجتبا سميعی‌نژاد اعتراض می‌کنيم و برای آزادی‌شان تلاش می‌کنيم و از هر امکانی که در اختيار داريم برای کمک رسانی به مردم زلزله‌ی‌زده‌ی زرند می‌شتابيم

کانون وبلاگ نویسان ایران (پن لاگ)

No comments:

Post a Comment

تومار برای آزادی آرش سیگارچی

آرش سیگارچی فقط به دلیل ابراز عقایدش در وبلاگش و نوشتن در باره کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 به چهارده سال زندان محکوم شده است. . اگر بااین حکم ضد انسانی مخالفید این تومار را که توسط عده ای از وبلاگ نویسان آزاده تهیه شده امضا کنید:

تومار برای آزادی آرش سیگارچی
جمعه ۷ اسفند ۱۳۸۳
2/25/2005

بیانیه کانون وبلاگ نویسان ایران در اعتراض به حکم زندان آرش سیگارچی

دوستان وب‌لاگ‌نويس!در حالی که هر دم مصيبتی بر مردم بی‌پناه کشورمان وارد می‌شود و مردم تهی‌دست اين کشور ثروت‌مند يا در آتش می‌سوزند يا سقف لرزان بامی که تنها پناه‌گاه آنان است بر سرشان آوار می‌شود نويسنده‌ی جوانی که جرمی مرتکب نشده است مگر سخن گفتن از نابسامانی‌های اجتماعی کشورش به 14 سال زندان محکوم می‌شود.نمی‌دانيم به مردم مصيبت‌زده‌ی زرند تسليت بگوييم يا جان باخته‌گان مسجد ارک را تسلا دهيم يا در چهلم کودکان خاکستر شده‌ی لردگان بگريم يا به حکم عجيب و ناعادلانه‌ی آرش سيگارچی اعتراض کنيم اما می‌دانيم در سرزمينی که سخن گفتن در آن جنايت تلقی می‌شود سرنوشتی بهتر از اين رقم نخواهد خورد.حکم صادره برای آرش سيگارچی و وضعيت نامشخص مجتبا سميعی‌نژاد و در بند بودن ده‌ها روزنامه‌نگار و وب‌لاگ‌نويس آن روی سکه‌ی وضعيت بحرانی کشورمان است که برای سرزمين بدون منتقد بی‌شک وضعيتی بهتر از آن‌چه اکنون در ايران مشاهده می‌شود متصور نيست.به حکم آرش سيگارچی و وضعيت نامشخص مجتبا سميعی‌نژاد اعتراض می‌کنيم و برای آزادی‌شان تلاش می‌کنيم و از هر امکانی که در اختيار داريم برای کمک رسانی به مردم زلزله‌ی‌زده‌ی زرند می‌شتابيم

کانون وبلاگ نویسان ایران (پن لاگ)

0 comments:

Post a Comment