Friday, September 10, 2004

با اعدام نوجوانان مخالفت کنیم.عاطفه وقتی بالای داررفت 16 سالش بود. گفتند دلیل اعدامش زنای محصنه است اما بعد گفتند زبان سرخش سر سبزش را به باد داد.

حکم اعدام یک نوجوان 16 ساله افغانی توسط دادگاه نوجوانان به جرم داشتن هفت کیلو مواد مخدر صادر شده است. سه نوجوان ایرانی هم منتظرند 18 ساله بشوند تا سرشان بالای دار برود.

بعد از سی خرداد شصت روزنامه اطلاعات عکس یک سری نوجوان را چاپ کرد که در تظاهرات دستگیر شده و همان شب اعدام شده بودند. از خانواده هایشان
خواسته شده بود که با در دست داشتن شناسنامه بروند و اجساد فرزندانشان را تحویل بگیرند. پس از آن هزاران هزار پیر و جوان به دست این آدمکشان اعدام شدند. بعد که بهانه های سیاسی از بین رفت اعتیاد و فحشا و هز اتهامی که لایق خود ملاها است بهانه ای شد برای گرفتن جان جوانان در این کشور فلک زده..
بله زندگی موهبتی است که یک ملا میتواند هر وقت خواست آن را از شما بگیرد.

عاطفه به جرم داشتن رابطه جنسی در 16 سالگی زندگی اش را از دست داد. رابطه جنسی خارج از ازدواج در بیشتر کشورهای دنیا یک امر معمول است. به فرض که در ایران غیر قابل قبول باشد مجازاتش مرگ نیست. مگر خود آقایان کم رابطه خارج از ازدواج دارند؟ .کسی چه میداند پشت اعدام عاطفه چه داستانی خوابیده است....

آقایان حاکمان بزرگترین مروج فساد و اعتیاد و فحشا در ایران هستند. هر که به راه آنها نرود و جیب آنها را پر نکند یا بهشان منفعتی نرساند باید از صفحه روزگار محو شود. اما این دور گردون گرد است و بالاخره نوبت خود آقایان هم خواهد رسید. با این تفاوت که وقتی چرخ برگردد و یک حکومت مردمی در ایران حاکم باشد نباید مجازات اعدام حتی برای این قاتلان در میان باشد.

شاید باید این جانیان بالفطره را در موزه ای گذاشت تا همه جهانیان بیایند و قیافه های کریه و موهن آنها را ببینند و به صبرو تحمل مردم ایران آفرین بگویند.

از خسن آقای مهربان و خستگی ناپذیر و همه دوستانی که صفحه اعتراض به احکام غیر انسانی در ایران را بر پا کرده اند ممنون. شما هم به اینجا بروید و این بیانیه را امضا کنید.

No comments:

Post a Comment

با اعدام نوجوانان مخالفت کنیم.عاطفه وقتی بالای داررفت 16 سالش بود. گفتند دلیل اعدامش زنای محصنه است اما بعد گفتند زبان سرخش سر سبزش را به باد داد.

حکم اعدام یک نوجوان 16 ساله افغانی توسط دادگاه نوجوانان به جرم داشتن هفت کیلو مواد مخدر صادر شده است. سه نوجوان ایرانی هم منتظرند 18 ساله بشوند تا سرشان بالای دار برود.

بعد از سی خرداد شصت روزنامه اطلاعات عکس یک سری نوجوان را چاپ کرد که در تظاهرات دستگیر شده و همان شب اعدام شده بودند. از خانواده هایشان
خواسته شده بود که با در دست داشتن شناسنامه بروند و اجساد فرزندانشان را تحویل بگیرند. پس از آن هزاران هزار پیر و جوان به دست این آدمکشان اعدام شدند. بعد که بهانه های سیاسی از بین رفت اعتیاد و فحشا و هز اتهامی که لایق خود ملاها است بهانه ای شد برای گرفتن جان جوانان در این کشور فلک زده..
بله زندگی موهبتی است که یک ملا میتواند هر وقت خواست آن را از شما بگیرد.

عاطفه به جرم داشتن رابطه جنسی در 16 سالگی زندگی اش را از دست داد. رابطه جنسی خارج از ازدواج در بیشتر کشورهای دنیا یک امر معمول است. به فرض که در ایران غیر قابل قبول باشد مجازاتش مرگ نیست. مگر خود آقایان کم رابطه خارج از ازدواج دارند؟ .کسی چه میداند پشت اعدام عاطفه چه داستانی خوابیده است....

آقایان حاکمان بزرگترین مروج فساد و اعتیاد و فحشا در ایران هستند. هر که به راه آنها نرود و جیب آنها را پر نکند یا بهشان منفعتی نرساند باید از صفحه روزگار محو شود. اما این دور گردون گرد است و بالاخره نوبت خود آقایان هم خواهد رسید. با این تفاوت که وقتی چرخ برگردد و یک حکومت مردمی در ایران حاکم باشد نباید مجازات اعدام حتی برای این قاتلان در میان باشد.

شاید باید این جانیان بالفطره را در موزه ای گذاشت تا همه جهانیان بیایند و قیافه های کریه و موهن آنها را ببینند و به صبرو تحمل مردم ایران آفرین بگویند.

از خسن آقای مهربان و خستگی ناپذیر و همه دوستانی که صفحه اعتراض به احکام غیر انسانی در ایران را بر پا کرده اند ممنون. شما هم به اینجا بروید و این بیانیه را امضا کنید.

0 comments:

Post a Comment