Thursday, May 27, 2004

اطلاعيه کميته دفاع از انصافعلی هدايت
جان انصافعلی هدایت در زندان در خطر است!
به یاری این روزنامه نگار شجاع برخیزیم!


آقای انصافعلی هدایت در اعتراض به حق کشی ها و در دفاع از حقوق شهروندی خود، از ده روز قبل دست به اعتصاب غذا در زندان زد. امروز صبح در زندان تبریز آقای هدایت بر اثر ادامه اعتصاب غذا دچار تشنج شده است. ایشان را به بخش مراقبتهای ویژه بهداری زندان منتقل می کنند. این در حالی است که امکانات بهداری زندان تبریز برای معالجه و نگهداری وی اصلا مناسب نیست

از اخبار روز
( متن اطلاعيه را در اينجا بخوانيد)




No comments:

Post a Comment

اطلاعيه کميته دفاع از انصافعلی هدايت
جان انصافعلی هدایت در زندان در خطر است!
به یاری این روزنامه نگار شجاع برخیزیم!


آقای انصافعلی هدایت در اعتراض به حق کشی ها و در دفاع از حقوق شهروندی خود، از ده روز قبل دست به اعتصاب غذا در زندان زد. امروز صبح در زندان تبریز آقای هدایت بر اثر ادامه اعتصاب غذا دچار تشنج شده است. ایشان را به بخش مراقبتهای ویژه بهداری زندان منتقل می کنند. این در حالی است که امکانات بهداری زندان تبریز برای معالجه و نگهداری وی اصلا مناسب نیست

از اخبار روز
( متن اطلاعيه را در اينجا بخوانيد)




0 comments:

Post a Comment