Saturday, May 15, 2004

با تخریب قطعه سی و سه بهشت زهرا مخالفت کنیم.

با تخریب قطعه سی و سه بهشت زهرا مخالفت کنیم.





از درون شب تار
می شکوفد گل صبح
خنده بر لب گل خورشید کند
جلوه بر کوه بلند

نیست تردید زمستان گذرد
نیست تردید زمستان گذرد
وز پی اش پیک بهار
با هزاران گل سرخ
بی گمان می آید

در گذرگاه شب تار به دروازه نور
گل مینای جوان
خون بیفشانده تمام
روی دیوار زمان
لاله ها نیز نهادند به دل
همگی داغ سیاه

گرچه شب هست هنوز
با سیه چنگ بر این بام آونگ
آسمان غرق ستاره است و لیک
آسمان غرق ستاره است هنوز
خوشه ها بسته ستاره گل گل
خوشه اختر سرخ
یا تپش های سترگ
عاقبت کوره خورشید گدازان گردد .....


(این سرود را از اینجا گوش کنید)

. میدانید که در قطعه سی و سه یهشت زهرا صد و سی نفر از بهترین فرزندان ایران به خاک خفته اند . میدانید که بیشترشان به دست رژیم شاه تیرباران شدند و در این قطعه دفن شدند.محمد حنیف نژاد..بیژن جزنی..مسعود احمد زاده..مهدی رضایی..خسرو گلسرخی...کرامت الله دانشیان..بهروز دهقانی...مرضیه اسکویی..اعظم روحی آهنگران...و بسیاری دیگر در این قطعه خفته اند. قطعه ای که با دیوار از بقیه بهشت زهرا جداشده است. قطعه ای که حتی تحمل سنگ هایش هم برای افکار ماقبل تاریخی این رژیم غیر قابل تحمل است. حالا دولت جمهوری اسلامی می خواهد کاری راکه شاه نکرده بودانجام بدهد و این قطعه رااز بین ببرد. اگر چه اثری که تک تک این انسان ها در تاریخ مبارزات میهن ما گذاشتند هرگز از بین نخواهد رفت.آنها می دانستند که در روز آزادی مردم ایران زنده نخواهند بود اما این را هم میدانستند که مردم ایران تشنه آزادی هستند و بذری که آنها با خون خود کاشتند روزی گل خواهدداد .

خوشه اختر سرخ
با تپش های سترگ
عاقبت کوره خورشید گدازان گردد

باتخریب قطعه سی و سه مخالفت کنیم و نگذاریم جمهوری اسلامی ایران بدعتی جدید را بنا بگذارد. یک امضا حداقل کاری است که از دستمان بر می آید.

این تومار راامضا کنید . به همه دوستانتان باایی میل بفرستید که امضا کنند.
اسامی به خاک خفته گان در قطعه سی و سه را در اینجا ببینید و عکس هایشان را در اینجا....

No comments:

Post a Comment

با تخریب قطعه سی و سه بهشت زهرا مخالفت کنیم.

با تخریب قطعه سی و سه بهشت زهرا مخالفت کنیم.





از درون شب تار
می شکوفد گل صبح
خنده بر لب گل خورشید کند
جلوه بر کوه بلند

نیست تردید زمستان گذرد
نیست تردید زمستان گذرد
وز پی اش پیک بهار
با هزاران گل سرخ
بی گمان می آید

در گذرگاه شب تار به دروازه نور
گل مینای جوان
خون بیفشانده تمام
روی دیوار زمان
لاله ها نیز نهادند به دل
همگی داغ سیاه

گرچه شب هست هنوز
با سیه چنگ بر این بام آونگ
آسمان غرق ستاره است و لیک
آسمان غرق ستاره است هنوز
خوشه ها بسته ستاره گل گل
خوشه اختر سرخ
یا تپش های سترگ
عاقبت کوره خورشید گدازان گردد .....


(این سرود را از اینجا گوش کنید)

. میدانید که در قطعه سی و سه یهشت زهرا صد و سی نفر از بهترین فرزندان ایران به خاک خفته اند . میدانید که بیشترشان به دست رژیم شاه تیرباران شدند و در این قطعه دفن شدند.محمد حنیف نژاد..بیژن جزنی..مسعود احمد زاده..مهدی رضایی..خسرو گلسرخی...کرامت الله دانشیان..بهروز دهقانی...مرضیه اسکویی..اعظم روحی آهنگران...و بسیاری دیگر در این قطعه خفته اند. قطعه ای که با دیوار از بقیه بهشت زهرا جداشده است. قطعه ای که حتی تحمل سنگ هایش هم برای افکار ماقبل تاریخی این رژیم غیر قابل تحمل است. حالا دولت جمهوری اسلامی می خواهد کاری راکه شاه نکرده بودانجام بدهد و این قطعه رااز بین ببرد. اگر چه اثری که تک تک این انسان ها در تاریخ مبارزات میهن ما گذاشتند هرگز از بین نخواهد رفت.آنها می دانستند که در روز آزادی مردم ایران زنده نخواهند بود اما این را هم میدانستند که مردم ایران تشنه آزادی هستند و بذری که آنها با خون خود کاشتند روزی گل خواهدداد .

خوشه اختر سرخ
با تپش های سترگ
عاقبت کوره خورشید گدازان گردد

باتخریب قطعه سی و سه مخالفت کنیم و نگذاریم جمهوری اسلامی ایران بدعتی جدید را بنا بگذارد. یک امضا حداقل کاری است که از دستمان بر می آید.

این تومار راامضا کنید . به همه دوستانتان باایی میل بفرستید که امضا کنند.
اسامی به خاک خفته گان در قطعه سی و سه را در اینجا ببینید و عکس هایشان را در اینجا....

0 comments:

Post a Comment