Saturday, May 15, 2004

عدالت خوب است اما برای همسایه

این خبر را( از رادیو فردا) می نویسم تا شما هم کمی بخندید:


يك مرجع شيعه در قم خواستار صدور حكم ارتداد كليساي مسيحيت براي رئيس جمهوري آمريكا و نخست وزير بريتانيا را خواستار شد

به گزارش خبرگزاري دولتي کار ايران (ايلنا)، آيت الله گرامي طي بيانيه اي در محکوميت نيروهاي ائتلاف در زندان ابوغريب عراق، خواهان صدور حکم ارتداد کليسا براي پرزيدنت بوش و توني بلر شد. در اين بيانيه آمده است اعمال ننگين رهبران ائتلاف در زندان ابوغريب نشان از سوابق سوء اخلاق شخص بوش و بلر دارد. در بخش ديگري ازاين بيانيه آمده: جاي تأسف است كه چرا شخص پاپ از اين عناصر فاسد و ضد حقوق بشر برائت نمي‌جويد و حكم ارتداد آنها را از مسیحيت اعلام نمي‌دارد؟


فکر کنم جناب آیت الله از سال 57 تا به حال خواب تشریف داشته اند و جنایت هایی راکه در ایران انجام شده ندیده اند. . اینها در دهها کتاب و مصاحبه و خاطره و وب سایت و ...آمده است.در کتاب خاطرات آیت الله منتظری نوشته شده که در عرض چند روز هزاران نفر اعدام شدند. به دختران قبل از اعدام تجاوز میشد. .صدها عکس از افرادی که در زندانهای ایران شکنجه شده اند و پاهایشان آش و لاش شده یا پشت هایی که از شلاق کبود شده یااجسادی که در گورهای دسته جمعی حاک شده اند موجود است. جناب آیت الله چطور چشمشان عراق را می بیند اماایران را نمی بیند!!

داریوش و پروانه فورهر را همین دولت قصابی کرد. پرونده قتل های زنجیره ای در همین دولت ماست مالی شد. اتوبوس نویسندگان به دست همین دولت داشت از دره پرت می شد پایین. . ...
صد و بیست هزار نفر به دست همین دولت اعدام شدند.

اصلا چراراه دور برویم. همین الآن انصافعلی هدایت در زندان است. احمد باطبی و برادران محمدی دز زنداند. سیامک پورزند پیرمرد را در تحت بیمارستان به زنجیر بسته بودند.

فرق زندانیان ایرانی با زندانیان عراقی در این است که شکنجه و آزار ایرانیان طبق فتواهای شرعی صورت میگیرد. قتل های میکونوس..تجاوز به دحتران..قتل عام زندانیان سیاسی..کشیدن خون زندانیان همه و همه طبق احکام شرعی بوده.


سنگسار..شلاق زدن در ملا عام ..قصاص ..در آوردن چشم..قطع دست و پا ..اینها همه در ایران قانونی است. بنابراین طبق نظر آیت الله گرامی و جناب شاهرودی و بقیه کسانی که به تازگی ها از شکنجه بدشان آمده اینها از اول هم شکنجه حساب نمی شد.

به گمانم اینها از این ناراحت هستند که پاپ چرا برای این کارها فتوا صادر نکرده است.

شکنجه و در هم شکستن انسانها به هر صورت محکوم و مردود است. چه در ایران و چه در افغانستان و چه در عراق. . چه به دست سرباز امریکایی باشد چه به دست پاسدار ایرانی

جالب است که سران مملکت ما مردم خودشان را آدم حساب نمیکنند و خونشان رامباح میدانند. اما برای دیگران دل میسوزانند. عدالتشان هم برای همسایه است تازه آنهم به شرطها و شروطها.......No comments:

Post a Comment

عدالت خوب است اما برای همسایه

این خبر را( از رادیو فردا) می نویسم تا شما هم کمی بخندید:


يك مرجع شيعه در قم خواستار صدور حكم ارتداد كليساي مسيحيت براي رئيس جمهوري آمريكا و نخست وزير بريتانيا را خواستار شد

به گزارش خبرگزاري دولتي کار ايران (ايلنا)، آيت الله گرامي طي بيانيه اي در محکوميت نيروهاي ائتلاف در زندان ابوغريب عراق، خواهان صدور حکم ارتداد کليسا براي پرزيدنت بوش و توني بلر شد. در اين بيانيه آمده است اعمال ننگين رهبران ائتلاف در زندان ابوغريب نشان از سوابق سوء اخلاق شخص بوش و بلر دارد. در بخش ديگري ازاين بيانيه آمده: جاي تأسف است كه چرا شخص پاپ از اين عناصر فاسد و ضد حقوق بشر برائت نمي‌جويد و حكم ارتداد آنها را از مسیحيت اعلام نمي‌دارد؟


فکر کنم جناب آیت الله از سال 57 تا به حال خواب تشریف داشته اند و جنایت هایی راکه در ایران انجام شده ندیده اند. . اینها در دهها کتاب و مصاحبه و خاطره و وب سایت و ...آمده است.در کتاب خاطرات آیت الله منتظری نوشته شده که در عرض چند روز هزاران نفر اعدام شدند. به دختران قبل از اعدام تجاوز میشد. .صدها عکس از افرادی که در زندانهای ایران شکنجه شده اند و پاهایشان آش و لاش شده یا پشت هایی که از شلاق کبود شده یااجسادی که در گورهای دسته جمعی حاک شده اند موجود است. جناب آیت الله چطور چشمشان عراق را می بیند اماایران را نمی بیند!!

داریوش و پروانه فورهر را همین دولت قصابی کرد. پرونده قتل های زنجیره ای در همین دولت ماست مالی شد. اتوبوس نویسندگان به دست همین دولت داشت از دره پرت می شد پایین. . ...
صد و بیست هزار نفر به دست همین دولت اعدام شدند.

اصلا چراراه دور برویم. همین الآن انصافعلی هدایت در زندان است. احمد باطبی و برادران محمدی دز زنداند. سیامک پورزند پیرمرد را در تحت بیمارستان به زنجیر بسته بودند.

فرق زندانیان ایرانی با زندانیان عراقی در این است که شکنجه و آزار ایرانیان طبق فتواهای شرعی صورت میگیرد. قتل های میکونوس..تجاوز به دحتران..قتل عام زندانیان سیاسی..کشیدن خون زندانیان همه و همه طبق احکام شرعی بوده.


سنگسار..شلاق زدن در ملا عام ..قصاص ..در آوردن چشم..قطع دست و پا ..اینها همه در ایران قانونی است. بنابراین طبق نظر آیت الله گرامی و جناب شاهرودی و بقیه کسانی که به تازگی ها از شکنجه بدشان آمده اینها از اول هم شکنجه حساب نمی شد.

به گمانم اینها از این ناراحت هستند که پاپ چرا برای این کارها فتوا صادر نکرده است.

شکنجه و در هم شکستن انسانها به هر صورت محکوم و مردود است. چه در ایران و چه در افغانستان و چه در عراق. . چه به دست سرباز امریکایی باشد چه به دست پاسدار ایرانی

جالب است که سران مملکت ما مردم خودشان را آدم حساب نمیکنند و خونشان رامباح میدانند. اما برای دیگران دل میسوزانند. عدالتشان هم برای همسایه است تازه آنهم به شرطها و شروطها.......0 comments:

Post a Comment