Monday, March 15, 2004

غلط کردن های اتمی

انگاری که ماه عسل دولت ایران با اروپا و جناب کالین پاول دارد به پایان میرسد. بعد از یک دوره لاس زدن های دیپلماتیک دوباره دنیا برگشته سرجای اولش.
هیچ چیز فضاحت بارتر و ناراحت کننده تر از این نبود که بیشتر از پنجاه هزار نفر هموطن بیگناه ما در زیر آوارزلزله بمیرند و یک عده سعی کنند از این فاجعه برای برقراری روابط بین ایران و امریکا استفاده کنند که البته به مزاق کالین پاول و کاندالیزا رایس زیاد هم نا چسب نمی آمد.
گمان میکنم آنچه این معادله را زیر و رو کرد یکی تحریم همه جانبه انتخابات مجلس از طرف مردم بود که به دنیا نشان داد که مردم ایران امیدشان را از هر گونه اصلاحات و غیر اصلاحات درایران بریده اند. مردم ایران یک زندگی انسانی میخواهند که در حکومت ملاها عیر ممکن است چه از نوع خندان و چه از نوع گریانش.
دومین عامل فکر میکنم زیاده خواهی های دولت ایران بوده و هست. بمب گذاری در کربلا که بی شباهت به فاجعه سینما رکس آبادان و بمب گذاری در حرم در مشهد نبود فقط به سود ایران تمام میشد که میخواهد از آب گل آلود ماهی بگیرد. هر چه هم حامیان اروپایی و امریکایی اش بخواهند این اوضاع را راست و ریست کنند دم خروس آنقدرها گنده است که حتی از زیر عبای زربفت خاتمی هم میزند بیرون. امریکا حالا می بیند که زیادی به ایران رو داده و دارداز نوزده مرز با ایران شانزده تایش را می بندد. . . امروز خبر درگیری مرزی بین سربازان ایرانی و امریکایی را نیز خواندم که البته جمهوری اسلامی تکذیب کرده است.

روی دیگر سیاست سنگ پای قزوینی خاتمی این است که فکر کردند میتوانند سر دنیا را شیره بمالند و از یک طرف قرارداد الحاقی راامضا کنند و از طرف دیگر زیر آبی به غنی کردن اورانیم ادامه بدهند..از قرار معلوم این بار نه رشوه های آنچنانی و نه قرارداهای میلیاردی و نه کشف نفت در دشت آزادگان نتوانسته سازمان بين المللي انرژي اتمي را گول بزند . . . جناب البرادعی هم که دلش نمی آید از گل نازک تر به حسن روحانی بگوید مجبور شد کمی تا قسمتی رفتار ایران را محکوم کند و از ایران بخواهد که برنامه هایش را به دنیا اطلاع بدهد.

واکنش ایران خیلی جالب بود. اول گفتند که اروپا از پشت به ما خنجر زده( فکر میکردند اروپا عاشق چشم و ابرویشان است. نمیدانستند که تا آنجا که بتواند میخورد و بعد مثل صدام حسین تف میکند بیرون). بعد قهر کردند و گفتند مادر واکنش به این قطعنامه سفر بازرسان بین المللی را به ایران ممنوع میکنیم. جناب البرادعی هم نه گذاشت و نه برداشت و گفت
جمهوري اسلامي با لغو قرار سفر بازرسان با دست خود خود را مجازات مي کند


.. امروز دولت ایران در یک عقب نشینی بزرگ با سفر بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي به ايران در هفتم فروردین ماه موافقت کرد و مجبور شد دو روز نشده از هارت و پورت دست بکشد.

آنچه مسلم است این است که نه مردم ایران و نه دنیااحتیاج به جمهوری اسلامی ندارند چه برسد به جمهوری اسلامی از نوع اتمی اش. فکر کنید تا بحال مردم ایران و دنیا کم از دست ملاها کشیده اند که حالا به سلاح اتمی هم مجهز بشوند. الته دولت ایران اصرار دارد که بگوید اورانیوم غنی شده را برای نیروگاه اتمی میخواهد.. . نیروگاه اتمی آنهم ساخته روسیه پیشکش خود ملاها باد....

.گرداب سلاح اتمی تنها گرفتاری دولت ایران نیست. شادی کردهای ایران در پی اعلام خودمختاری برای کردهای عراق و به خاک و خون کشیده شدن تظاهراتشان ..اعتصاب معلمین..تقاضاهای کارگران و قیام مردم فریدون کنار به سر کوه یخی می ماند که تنه بزرگترش زیر آب شناور است. امیدوارم سال آینده این تنه بزرگ از آب سر بیرون بزند و نوروز دیگر را در ایرانی آزاد و آباد جشن بگیریم.


No comments:

Post a Comment

غلط کردن های اتمی

انگاری که ماه عسل دولت ایران با اروپا و جناب کالین پاول دارد به پایان میرسد. بعد از یک دوره لاس زدن های دیپلماتیک دوباره دنیا برگشته سرجای اولش.
هیچ چیز فضاحت بارتر و ناراحت کننده تر از این نبود که بیشتر از پنجاه هزار نفر هموطن بیگناه ما در زیر آوارزلزله بمیرند و یک عده سعی کنند از این فاجعه برای برقراری روابط بین ایران و امریکا استفاده کنند که البته به مزاق کالین پاول و کاندالیزا رایس زیاد هم نا چسب نمی آمد.
گمان میکنم آنچه این معادله را زیر و رو کرد یکی تحریم همه جانبه انتخابات مجلس از طرف مردم بود که به دنیا نشان داد که مردم ایران امیدشان را از هر گونه اصلاحات و غیر اصلاحات درایران بریده اند. مردم ایران یک زندگی انسانی میخواهند که در حکومت ملاها عیر ممکن است چه از نوع خندان و چه از نوع گریانش.
دومین عامل فکر میکنم زیاده خواهی های دولت ایران بوده و هست. بمب گذاری در کربلا که بی شباهت به فاجعه سینما رکس آبادان و بمب گذاری در حرم در مشهد نبود فقط به سود ایران تمام میشد که میخواهد از آب گل آلود ماهی بگیرد. هر چه هم حامیان اروپایی و امریکایی اش بخواهند این اوضاع را راست و ریست کنند دم خروس آنقدرها گنده است که حتی از زیر عبای زربفت خاتمی هم میزند بیرون. امریکا حالا می بیند که زیادی به ایران رو داده و دارداز نوزده مرز با ایران شانزده تایش را می بندد. . . امروز خبر درگیری مرزی بین سربازان ایرانی و امریکایی را نیز خواندم که البته جمهوری اسلامی تکذیب کرده است.

روی دیگر سیاست سنگ پای قزوینی خاتمی این است که فکر کردند میتوانند سر دنیا را شیره بمالند و از یک طرف قرارداد الحاقی راامضا کنند و از طرف دیگر زیر آبی به غنی کردن اورانیم ادامه بدهند..از قرار معلوم این بار نه رشوه های آنچنانی و نه قرارداهای میلیاردی و نه کشف نفت در دشت آزادگان نتوانسته سازمان بين المللي انرژي اتمي را گول بزند . . . جناب البرادعی هم که دلش نمی آید از گل نازک تر به حسن روحانی بگوید مجبور شد کمی تا قسمتی رفتار ایران را محکوم کند و از ایران بخواهد که برنامه هایش را به دنیا اطلاع بدهد.

واکنش ایران خیلی جالب بود. اول گفتند که اروپا از پشت به ما خنجر زده( فکر میکردند اروپا عاشق چشم و ابرویشان است. نمیدانستند که تا آنجا که بتواند میخورد و بعد مثل صدام حسین تف میکند بیرون). بعد قهر کردند و گفتند مادر واکنش به این قطعنامه سفر بازرسان بین المللی را به ایران ممنوع میکنیم. جناب البرادعی هم نه گذاشت و نه برداشت و گفت
جمهوري اسلامي با لغو قرار سفر بازرسان با دست خود خود را مجازات مي کند


.. امروز دولت ایران در یک عقب نشینی بزرگ با سفر بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي به ايران در هفتم فروردین ماه موافقت کرد و مجبور شد دو روز نشده از هارت و پورت دست بکشد.

آنچه مسلم است این است که نه مردم ایران و نه دنیااحتیاج به جمهوری اسلامی ندارند چه برسد به جمهوری اسلامی از نوع اتمی اش. فکر کنید تا بحال مردم ایران و دنیا کم از دست ملاها کشیده اند که حالا به سلاح اتمی هم مجهز بشوند. الته دولت ایران اصرار دارد که بگوید اورانیوم غنی شده را برای نیروگاه اتمی میخواهد.. . نیروگاه اتمی آنهم ساخته روسیه پیشکش خود ملاها باد....

.گرداب سلاح اتمی تنها گرفتاری دولت ایران نیست. شادی کردهای ایران در پی اعلام خودمختاری برای کردهای عراق و به خاک و خون کشیده شدن تظاهراتشان ..اعتصاب معلمین..تقاضاهای کارگران و قیام مردم فریدون کنار به سر کوه یخی می ماند که تنه بزرگترش زیر آب شناور است. امیدوارم سال آینده این تنه بزرگ از آب سر بیرون بزند و نوروز دیگر را در ایرانی آزاد و آباد جشن بگیریم.


0 comments:

Post a Comment