Sunday, December 07, 2003

پدر رضایی ها در گذشت.خلیل رضایی پدر رضایی های شهید شنبه صبح در بیمارستانی در پاریس به دلیل حمله قلبی در گذشت.. . شش فرزند او مهدی..احمد ..رضا ..مهین .. آذر و صدیقه و دو دامادش علی زرکش و موسی خیابانی در مبارزه با شاه و ملاها به شهادت رسیدند.
خود و خانواده اش هم از آزار مامورین ساواک و سربازان گمنام و با نام امام زمان مصون نبودند . بارها به زندان برده شدند و اموالشان مصادره شد. در جریان حمله پلیس فرانسه به خانه های مجاهدین هم از ضرب و شتم پلیس فرانسه در امان نماند.

کاش زنده می ماندو طلوع آزادی را در ایران می دید.
یادش گرامی باد.
No comments:

Post a Comment

پدر رضایی ها در گذشت.خلیل رضایی پدر رضایی های شهید شنبه صبح در بیمارستانی در پاریس به دلیل حمله قلبی در گذشت.. . شش فرزند او مهدی..احمد ..رضا ..مهین .. آذر و صدیقه و دو دامادش علی زرکش و موسی خیابانی در مبارزه با شاه و ملاها به شهادت رسیدند.
خود و خانواده اش هم از آزار مامورین ساواک و سربازان گمنام و با نام امام زمان مصون نبودند . بارها به زندان برده شدند و اموالشان مصادره شد. در جریان حمله پلیس فرانسه به خانه های مجاهدین هم از ضرب و شتم پلیس فرانسه در امان نماند.

کاش زنده می ماندو طلوع آزادی را در ایران می دید.
یادش گرامی باد.
0 comments:

Post a Comment