Sunday, December 07, 2003

شانزدهم آذر ماه گرامی باد


(عکس از سایت جبهه همبستگی)

**ما بی شمارانیم

(به دانشجويان و جوانان سلحشور ايران)


بيهوده مي گيريد
بيهوده مي بنديد ، مي كوبيد ، مي سوزيد

بيهوده خون زنده ما را
له له زنان چون تازيان بر دشنه هاي هار
در هر گذر با كينه مي بوئيد

ما بيشمارانيم


هر صبحگاهان با سرود شاد گنجشگان كه ميخوانند
در كوچه ها بر شاخه هاي در هم و سبز سپيداران
چونان نسيم صبح مي پيچيم در هر كوي
با كوله اي از عشق و آزادي
در هر سرا بر شيشه هاي بسته مي كوبيم
از ديدگان خفتگان با آيه هاي نور مي روبيم
خواب سياه و تيره ي دوشين

باری

نشان خانه هامان را اگر جوئيد
با دشته هاي هارتان در مشت

با قاه قاه خنده هاي سربي رگبار تان بر پشت
از ما نشان گيريد
در ني ني چشمان هر محروم
بر خشت هر ديوار
در گام هاي رهگذر هايي كه ره پويند

در زير بار فقر و استثمار
در شهر ها و روستا هائي كه مجروح از سل واندوه بيماريست
در هر رگي كو بستر خون زلال پاك بيداريست
از مانشان گيريد


ديوارهاي قلعه هاتان گر چه از پولاد
از سنگ هاي وحشي و خاراي استبداد
در انفجار حجم عزم خلق مي تركند

زنجيرهاتان گر چه از آهن
بر كوهوار پيكر بي مرگ آزادي
مي پوسند
مي ريزند
امروز اگر در هر گذر
در دستهامان دفتر صد پاره و خونين آزادي به فريادست

در گوش هامان آيه هاي رعد مي غرد
كاين دستها فردا
در رزمگاه خلق و ضد خلق
ميعاد گاه حجم آهن ، سخت پولادست

در مقدم روح شگفت و زنده تاريخ
شيپورهاي فتح دنياي نوين مغرور ؤ پرشور
بر بام هاي خفته در آوار شبگيران
از ژرفتاي سهمگين اين شب ديجور مي غرند
بيهود مي گيريد
بيهوده مي بنديد ، مي كوبيد ، مي سوزيد

ما بيشمارانيم

ما بيشمارانيم

از اسماعیل وفا یغمایی


در باره شانزدهم آذر:شرح شانزدهم آذر 1339 از رهگذر ثانی عزیز ( درو بلاگ شبح(.

جنبش ضد استبدادی دانشجویی، تلاشهای باند حیله گر و جناح زور
لیلا جدیدی-ایران نبرد

گزارش تظاهرات -سایت جبهه همبستگی

بعضي از شعارهاي تظاهرات دانشجويان به مناسبت 16 آذر (از ایران نبرد)- توپ، تانك حراست، ديگر اثر ندارد
- توپ، تانك، بسيجي، ديگر اثر ندارد
- خلخالي، مرگت مبارك باد
- هاشمي،هاشمي ايران شيلي نمي‌شه
سيماي لاريجاني، خاموش بايد گردد
- من اگر برخيزم، تو اگر برخيزي، همه بر مي‌خيزند
- رفراندوم، اين است شعار مردم
- مرگ بر استبداد
- مرگ بر ديكتاتوری
- شركت در انتخابات، جنايت، جنايت
- زنداني سياسي آزاد بايد گردد
- خاتمي خاتمي،خجالت خجالت
- خاتمي خاتمي، ننگ به نيرنگ تو
- ديکتاتور حياکن، مملکتو رها کن
- دانشجو بيدار است، از سدعلي بيزار است


(عکس از سایت جبهه همبستگی)No comments:

Post a Comment

شانزدهم آذر ماه گرامی باد


(عکس از سایت جبهه همبستگی)

**ما بی شمارانیم

(به دانشجويان و جوانان سلحشور ايران)


بيهوده مي گيريد
بيهوده مي بنديد ، مي كوبيد ، مي سوزيد

بيهوده خون زنده ما را
له له زنان چون تازيان بر دشنه هاي هار
در هر گذر با كينه مي بوئيد

ما بيشمارانيم


هر صبحگاهان با سرود شاد گنجشگان كه ميخوانند
در كوچه ها بر شاخه هاي در هم و سبز سپيداران
چونان نسيم صبح مي پيچيم در هر كوي
با كوله اي از عشق و آزادي
در هر سرا بر شيشه هاي بسته مي كوبيم
از ديدگان خفتگان با آيه هاي نور مي روبيم
خواب سياه و تيره ي دوشين

باری

نشان خانه هامان را اگر جوئيد
با دشته هاي هارتان در مشت

با قاه قاه خنده هاي سربي رگبار تان بر پشت
از ما نشان گيريد
در ني ني چشمان هر محروم
بر خشت هر ديوار
در گام هاي رهگذر هايي كه ره پويند

در زير بار فقر و استثمار
در شهر ها و روستا هائي كه مجروح از سل واندوه بيماريست
در هر رگي كو بستر خون زلال پاك بيداريست
از مانشان گيريد


ديوارهاي قلعه هاتان گر چه از پولاد
از سنگ هاي وحشي و خاراي استبداد
در انفجار حجم عزم خلق مي تركند

زنجيرهاتان گر چه از آهن
بر كوهوار پيكر بي مرگ آزادي
مي پوسند
مي ريزند
امروز اگر در هر گذر
در دستهامان دفتر صد پاره و خونين آزادي به فريادست

در گوش هامان آيه هاي رعد مي غرد
كاين دستها فردا
در رزمگاه خلق و ضد خلق
ميعاد گاه حجم آهن ، سخت پولادست

در مقدم روح شگفت و زنده تاريخ
شيپورهاي فتح دنياي نوين مغرور ؤ پرشور
بر بام هاي خفته در آوار شبگيران
از ژرفتاي سهمگين اين شب ديجور مي غرند
بيهود مي گيريد
بيهوده مي بنديد ، مي كوبيد ، مي سوزيد

ما بيشمارانيم

ما بيشمارانيم

از اسماعیل وفا یغمایی


در باره شانزدهم آذر:شرح شانزدهم آذر 1339 از رهگذر ثانی عزیز ( درو بلاگ شبح(.

جنبش ضد استبدادی دانشجویی، تلاشهای باند حیله گر و جناح زور
لیلا جدیدی-ایران نبرد

گزارش تظاهرات -سایت جبهه همبستگی

بعضي از شعارهاي تظاهرات دانشجويان به مناسبت 16 آذر (از ایران نبرد)- توپ، تانك حراست، ديگر اثر ندارد
- توپ، تانك، بسيجي، ديگر اثر ندارد
- خلخالي، مرگت مبارك باد
- هاشمي،هاشمي ايران شيلي نمي‌شه
سيماي لاريجاني، خاموش بايد گردد
- من اگر برخيزم، تو اگر برخيزي، همه بر مي‌خيزند
- رفراندوم، اين است شعار مردم
- مرگ بر استبداد
- مرگ بر ديكتاتوری
- شركت در انتخابات، جنايت، جنايت
- زنداني سياسي آزاد بايد گردد
- خاتمي خاتمي،خجالت خجالت
- خاتمي خاتمي، ننگ به نيرنگ تو
- ديکتاتور حياکن، مملکتو رها کن
- دانشجو بيدار است، از سدعلي بيزار است


(عکس از سایت جبهه همبستگی)0 comments:

Post a Comment