Friday, November 15, 2002

دوست خوبي بعد از خواندن مطلب ويليام بلو!‌برايم ايي ميل زده كه اين يك طرز شناخته شده كلاهبرداري است و حتي در نيجريه هم برايش كد مخصوص دارند.
دو تا هم لينك فرستاده .كه در مورد اين نامه ها توضيح داده اند و يا مثال آورده اند...

چيزي كه من نفهميدم اين است كه اين آقا حتي تلفن و آدرسش را هم نوشته. چطور دولت نيجريه نميتواند اين آقايان را بگيرد. مگر آنجا هم آقازاده دارند و ما خبر نداريم؟

No comments:

Post a Comment

دوست خوبي بعد از خواندن مطلب ويليام بلو!‌برايم ايي ميل زده كه اين يك طرز شناخته شده كلاهبرداري است و حتي در نيجريه هم برايش كد مخصوص دارند.
دو تا هم لينك فرستاده .كه در مورد اين نامه ها توضيح داده اند و يا مثال آورده اند...

چيزي كه من نفهميدم اين است كه اين آقا حتي تلفن و آدرسش را هم نوشته. چطور دولت نيجريه نميتواند اين آقايان را بگيرد. مگر آنجا هم آقازاده دارند و ما خبر نداريم؟

0 comments:

Post a Comment