Thursday, August 08, 2002

جواب كيوان حسيني به مطلب 3 آگوست مرا در اينجا بخوانيد.

اولا خوشحالم كه در مورد اين مسائل بحث ميشود و نظرات مخالف و موافق گفته مي شوند. بايد بتوان مسائل جامعه را با روشن بيني شكافت و بررسي كرد و چه جايي بهتر از اينجا؟
نظرات كيوان انسان دوستانه است ولي با سادگي و خوش بيني زيادي مطرح مي شوند. كيوان سعي دارد مسائل جامعه را با ديدي عاقلانه و بدون احساس بررسي كند و با اين هم كسي مخالف نيست.

اما براي رفع يك مشكل بايد اول علل به وجود آمدن آن بررسي شود . گرنه هر راه حلي در بهترين شرايط حكم مسكن را خواهند داشت.. كيوان در جوابش مي نويسد.

اين دوست علت رشداين آسيب را اداره غلط مملکت دانسته. قطعا او دلايل خوبی برای بی کفايتی حکومتهای سراسر دنيا دارد.شما کشوری را می شناسيد که با اين پديده درگير نباشد؟ من نظرم را از همان کشورهايی وام گرفته ام که سالهاست به دنبال حل اين مشکل هستند.همان حکومت های دموکراتی که ما آرزويش را داريم!من که هيچ وقت تا به حال در جايی مثل امريکا نبوده ام ولی شما که مدعی هستيد اداره غلط مملکت موجب شده تا در ايران بسياری علی رغم ميل خود به اين "فحشا"(!) دچار شوند را ارجاع می دهم به اِِين کليپ متاليکا : "ورق را بر گردان".
شما مدعی هستيد اين طرح روسپيگری را گسترش می دهد.من ضمن اين که با آوردن مثال هلند پاسخ اين انتقاد را داده ام در باره پيشنهاد شما (تعطيل ماندن روسپي خانه ها)هم ادعايی ندارم کافيست نگاهی به اطراقتان بياندازيد.دو دهه است که در ايران روسپي خانه ها تعطيل شده اند.


در هر جامعه اي مسائل و مشكلات را نسبت به وضع داخلي خودش بررسي مي كنند. همه كشورهاي دنيا...با ايران ما به دلايل واضح و مبرهن حيلي فرق دارند.
ومن در همان متن 3 آگوست هم در اين باره (با مثال هلند)‌نوشته بودم .
اين مشكل به اين شكل در هيچ جاي دنيا وجود ندارد. سري به وبلاگ زويا (هزار و يك شب ) ‌بزنيد و مطلب آخرش را بخوانيد.

در صورتي مثال هلند و تعميم دادن.دنياي آزاد براي ايران هم صدق خواهد كرد كه لااقل يك هزارم شرايط سياسي و اجتماعي ما با آنها يكي باشد . .جوانان ومردم هلند از فقر و بيچارگي و براي سير كردن شكم فرزندانشان به اعتياد روئ نمي آورند.( ضمنا فقط فروش ماري جوانا در هلند آزاد است نه مواد مخدر ديگر).
هر وقت ما آزادي ها و سيستم تامين اجتماعي آنها را داشتيم و باز زناني به فحشا رو آوردند شايد بشود اين حرف را قبول كرد.

حرف آخر من اين است:
در جامعه كنوني ايران فحشا نه از سر ؛رفع نياز جنسي؛‌بلكه از سر نياز اقتصادي صورت مي گيرد. فحشا در سال هاي اخير به اين حد بحراني رسيده . در كنار آن معضلات احتماعي ديگر مثل اعتياد ...خشونت هاي خانوادگي..ناراحتي هاي رواني و ...هم گسترش روز افزون پيدا كرده. اينها به دليل عدم لياقت و عدم علاقه دولت به مسائل مردم بوده.من مي گويم فحشا در جامعه هست اما نه به اين دليل كه زن ها از سر خوشي تن فروشي مي كنند بلكه به اين دليل كه جا ندارند بخوابند..پول ندارند غذا بخورند..پول ندارند كرايه خانه بدهند. يا شوهرانشان به هزار دليل مجبورشان مي كنند كه به اين كار تن در بدهند.. حالا دولت براي اينها جا و غذا تامين مي كند؟برايشان كار پيدا مي كند يا شوهر را باز خواست مي كند؟ ‌نه!‌برايشان خانه عفاف درست مي كند كه بروند آنجا ؛كار ؛‌كنند وآقايان هم از پولش بهره اي ببرند. .

اين كه با هر طرحي (بدون اينكه ببينيم از طرف كي و به چه منظوري درست شده) فقط به صرف اينكه به يك مشكل جامعه اشاره مي كند موافق باشيم خوش بيني زياده از حد است. الآن اعتياد هم در جامعه بيدادمي كند. سال هاست هزاران هزار نفر را به نام معتاد يا دلال مواد مخدر اعدام كرده اند. معتادان را از جامعه جمع كرده و به جزاير خليج فارس فرستادند. آيا مشكل اعتياد در جامعه ريشه كن شده؟ نه! بدتر هم شده براي اينكه كساني از اين كار سود كلان مي برند

كيوان مي نويسد:
نبود تحقيقات را از علل مخرب بودن اين طرح میدانند که اين هم از نظر من عجيب است.واقعا شما فکر می کنيد مديران اين حکومت نمی دانند که زير گوششان چه اتفاقی می افتد؟

اولا كه فكر نكنم اين دولت درهم و برهم از اين عرضه ها داشته باشد. اما به فرض محال هم اگر چنين آماري باشد چرا ارائه نمي كنند؟ اگر اين آمار موجود باشد كه مثلا چند درصد زنان به دلايل اقتصادي و عدم تامين اجتماعي به اين كار رو مي آورند آيا با اين اطلاعات دولت نبايد به ريشه مسئله بپردازد؟

خلاصه كلام اينكه اين طرح اولا در محتوا طرح درستي نيست . مفادش را بخوانيد. ثانيا قبل از اجراي چنين طرحي بايد مسائل زير بنايي كه به اين نابساماني منجر مي شود حل شوند و گر نه ايران بزرگترين فاحشه خانه دنيا مي شود.مي گوييد با اين همه زن كه به اين كار رو آورده اند چه كنيم؟‌مي گويم همين امروز برايشان حقوق و مقرري كافي و مسكن تامين كنيد ببينيد از خيابان جمع مي شوند يا نه.اينها را همين زير هم نوشته ام..

اين ها به معني اين نيست كه مشكلات اجتماعي مثل اعتياد و فحشا را ناديده بگيريم. اما بايد اول منبع مشكلات را پيدا كنيم و ريشه اش را بخشكانيم. . ..
No comments:

Post a Comment

جواب كيوان حسيني به مطلب 3 آگوست مرا در اينجا بخوانيد.

اولا خوشحالم كه در مورد اين مسائل بحث ميشود و نظرات مخالف و موافق گفته مي شوند. بايد بتوان مسائل جامعه را با روشن بيني شكافت و بررسي كرد و چه جايي بهتر از اينجا؟
نظرات كيوان انسان دوستانه است ولي با سادگي و خوش بيني زيادي مطرح مي شوند. كيوان سعي دارد مسائل جامعه را با ديدي عاقلانه و بدون احساس بررسي كند و با اين هم كسي مخالف نيست.

اما براي رفع يك مشكل بايد اول علل به وجود آمدن آن بررسي شود . گرنه هر راه حلي در بهترين شرايط حكم مسكن را خواهند داشت.. كيوان در جوابش مي نويسد.

اين دوست علت رشداين آسيب را اداره غلط مملکت دانسته. قطعا او دلايل خوبی برای بی کفايتی حکومتهای سراسر دنيا دارد.شما کشوری را می شناسيد که با اين پديده درگير نباشد؟ من نظرم را از همان کشورهايی وام گرفته ام که سالهاست به دنبال حل اين مشکل هستند.همان حکومت های دموکراتی که ما آرزويش را داريم!من که هيچ وقت تا به حال در جايی مثل امريکا نبوده ام ولی شما که مدعی هستيد اداره غلط مملکت موجب شده تا در ايران بسياری علی رغم ميل خود به اين "فحشا"(!) دچار شوند را ارجاع می دهم به اِِين کليپ متاليکا : "ورق را بر گردان".
شما مدعی هستيد اين طرح روسپيگری را گسترش می دهد.من ضمن اين که با آوردن مثال هلند پاسخ اين انتقاد را داده ام در باره پيشنهاد شما (تعطيل ماندن روسپي خانه ها)هم ادعايی ندارم کافيست نگاهی به اطراقتان بياندازيد.دو دهه است که در ايران روسپي خانه ها تعطيل شده اند.


در هر جامعه اي مسائل و مشكلات را نسبت به وضع داخلي خودش بررسي مي كنند. همه كشورهاي دنيا...با ايران ما به دلايل واضح و مبرهن حيلي فرق دارند.
ومن در همان متن 3 آگوست هم در اين باره (با مثال هلند)‌نوشته بودم .
اين مشكل به اين شكل در هيچ جاي دنيا وجود ندارد. سري به وبلاگ زويا (هزار و يك شب ) ‌بزنيد و مطلب آخرش را بخوانيد.

در صورتي مثال هلند و تعميم دادن.دنياي آزاد براي ايران هم صدق خواهد كرد كه لااقل يك هزارم شرايط سياسي و اجتماعي ما با آنها يكي باشد . .جوانان ومردم هلند از فقر و بيچارگي و براي سير كردن شكم فرزندانشان به اعتياد روئ نمي آورند.( ضمنا فقط فروش ماري جوانا در هلند آزاد است نه مواد مخدر ديگر).
هر وقت ما آزادي ها و سيستم تامين اجتماعي آنها را داشتيم و باز زناني به فحشا رو آوردند شايد بشود اين حرف را قبول كرد.

حرف آخر من اين است:
در جامعه كنوني ايران فحشا نه از سر ؛رفع نياز جنسي؛‌بلكه از سر نياز اقتصادي صورت مي گيرد. فحشا در سال هاي اخير به اين حد بحراني رسيده . در كنار آن معضلات احتماعي ديگر مثل اعتياد ...خشونت هاي خانوادگي..ناراحتي هاي رواني و ...هم گسترش روز افزون پيدا كرده. اينها به دليل عدم لياقت و عدم علاقه دولت به مسائل مردم بوده.من مي گويم فحشا در جامعه هست اما نه به اين دليل كه زن ها از سر خوشي تن فروشي مي كنند بلكه به اين دليل كه جا ندارند بخوابند..پول ندارند غذا بخورند..پول ندارند كرايه خانه بدهند. يا شوهرانشان به هزار دليل مجبورشان مي كنند كه به اين كار تن در بدهند.. حالا دولت براي اينها جا و غذا تامين مي كند؟برايشان كار پيدا مي كند يا شوهر را باز خواست مي كند؟ ‌نه!‌برايشان خانه عفاف درست مي كند كه بروند آنجا ؛كار ؛‌كنند وآقايان هم از پولش بهره اي ببرند. .

اين كه با هر طرحي (بدون اينكه ببينيم از طرف كي و به چه منظوري درست شده) فقط به صرف اينكه به يك مشكل جامعه اشاره مي كند موافق باشيم خوش بيني زياده از حد است. الآن اعتياد هم در جامعه بيدادمي كند. سال هاست هزاران هزار نفر را به نام معتاد يا دلال مواد مخدر اعدام كرده اند. معتادان را از جامعه جمع كرده و به جزاير خليج فارس فرستادند. آيا مشكل اعتياد در جامعه ريشه كن شده؟ نه! بدتر هم شده براي اينكه كساني از اين كار سود كلان مي برند

كيوان مي نويسد:
نبود تحقيقات را از علل مخرب بودن اين طرح میدانند که اين هم از نظر من عجيب است.واقعا شما فکر می کنيد مديران اين حکومت نمی دانند که زير گوششان چه اتفاقی می افتد؟

اولا كه فكر نكنم اين دولت درهم و برهم از اين عرضه ها داشته باشد. اما به فرض محال هم اگر چنين آماري باشد چرا ارائه نمي كنند؟ اگر اين آمار موجود باشد كه مثلا چند درصد زنان به دلايل اقتصادي و عدم تامين اجتماعي به اين كار رو مي آورند آيا با اين اطلاعات دولت نبايد به ريشه مسئله بپردازد؟

خلاصه كلام اينكه اين طرح اولا در محتوا طرح درستي نيست . مفادش را بخوانيد. ثانيا قبل از اجراي چنين طرحي بايد مسائل زير بنايي كه به اين نابساماني منجر مي شود حل شوند و گر نه ايران بزرگترين فاحشه خانه دنيا مي شود.مي گوييد با اين همه زن كه به اين كار رو آورده اند چه كنيم؟‌مي گويم همين امروز برايشان حقوق و مقرري كافي و مسكن تامين كنيد ببينيد از خيابان جمع مي شوند يا نه.اينها را همين زير هم نوشته ام..

اين ها به معني اين نيست كه مشكلات اجتماعي مثل اعتياد و فحشا را ناديده بگيريم. اما بايد اول منبع مشكلات را پيدا كنيم و ريشه اش را بخشكانيم. . ..
0 comments:

Post a Comment