Wednesday, July 20, 2005

حکومت مرگ
اعدام دو نوجوان در مشهدعکس ها از همبستگی ملی

هنوز تصویر تن پاره پاره شوانه قادری از اذهان پاک نشده این بار خود خبرگزاری ایستا تصاویر اعدام دو نوجوان در مشهد را به دنیا مخابره کرده است.
از دیروز که این عکس ها را دیده ام قیافه گریان این دو نوجوان قبل از مرگ جلو چشمم است.

از قرار جرم این تجاوز به یک پسر سیزده ساله به زور چاقو و سرقت مسلحانه است. مسلما با این عمل به شدت مخالف هستم اما اعدام چاره کار نیست.

مجازات اعدام مجازاتی غیر انسانی و شنیع است.اعدام از وقوع جرم جلوگیری نمیکند. این را میشود از افزایش جرایم در دوران جمهوری اسلامی با همه این مجازات های غیر انسانی دید. جایی که خود دولت قاتل و مجرم و فاسد است وقوع جرم در جامعه غریب نیست . کشتن آفتابه دزدها و نگاه داشتن شتردزدها رسم و راه جمهوری اسلامی است.

این عکس ها از هر جای دنیا مخابره میشد دنیا را به هم میریخت. اما نه تن پاره پاره شوانه قادری- نه چشمان گریان کبری رحمان پور که مرگ و زندگیش در دست کسانی است که زندگیش را خراب کرده اند- نه قیافه این دو نوجوان قبل از مرگ کافی نیست که خانم شیرین عبادی یا سیمین بهبهانی یا نوام چامسکی صدایشان را بلند کنند. باز هم مذاکرات اتمی پیش خواهد رفت. این بار جک استراو به جای خاتمی با احمدی نژاد قاتل دکتر سامی و قربانیان میکونوس دست خواهد داد..
نفع آنها در دست دادن با این جانیان است. اما ما چی؟

ما در کجای زمان ایستاده ایم؟

No comments:

Post a Comment

حکومت مرگ
اعدام دو نوجوان در مشهدعکس ها از همبستگی ملی

هنوز تصویر تن پاره پاره شوانه قادری از اذهان پاک نشده این بار خود خبرگزاری ایستا تصاویر اعدام دو نوجوان در مشهد را به دنیا مخابره کرده است.
از دیروز که این عکس ها را دیده ام قیافه گریان این دو نوجوان قبل از مرگ جلو چشمم است.

از قرار جرم این تجاوز به یک پسر سیزده ساله به زور چاقو و سرقت مسلحانه است. مسلما با این عمل به شدت مخالف هستم اما اعدام چاره کار نیست.

مجازات اعدام مجازاتی غیر انسانی و شنیع است.اعدام از وقوع جرم جلوگیری نمیکند. این را میشود از افزایش جرایم در دوران جمهوری اسلامی با همه این مجازات های غیر انسانی دید. جایی که خود دولت قاتل و مجرم و فاسد است وقوع جرم در جامعه غریب نیست . کشتن آفتابه دزدها و نگاه داشتن شتردزدها رسم و راه جمهوری اسلامی است.

این عکس ها از هر جای دنیا مخابره میشد دنیا را به هم میریخت. اما نه تن پاره پاره شوانه قادری- نه چشمان گریان کبری رحمان پور که مرگ و زندگیش در دست کسانی است که زندگیش را خراب کرده اند- نه قیافه این دو نوجوان قبل از مرگ کافی نیست که خانم شیرین عبادی یا سیمین بهبهانی یا نوام چامسکی صدایشان را بلند کنند. باز هم مذاکرات اتمی پیش خواهد رفت. این بار جک استراو به جای خاتمی با احمدی نژاد قاتل دکتر سامی و قربانیان میکونوس دست خواهد داد..
نفع آنها در دست دادن با این جانیان است. اما ما چی؟

ما در کجای زمان ایستاده ایم؟

0 comments:

Post a Comment