Tuesday, April 06, 2004

عملكرد ارتجاعي و تفكر ارتجاعي

آيا تفكر ارتجاعي و عملكرد ارتجاعي فقط مختص به مذهب است يا مثلا اسلام؟‌آيا هر كس كه مسلمان بود لاجرم مرتجع است؟‌يا هر كس كه غير مذهبي بود لاجرم مدرن است؟

در دولتي كه اميدوارم به زودي جاي آخوندهاي سفاك را بگيرد آيا بايد دين و مذهب و حجاب آزاد باشد يا بايد روسري ممنوع شود؟

آيا روسري نماد ارتجاع است؟
آيا پدري كه سر فرزندش را ميبرد فقط به دليل اعتقادات مذهبي اين كاررا ميكند؟
آياهر پدري كه اعتقادات مذهبي دارد حتما سر فرزندش را روزي خواهد بريد؟
اگر روسري را از سر بچه ها بكشيم آيا آنان رااز مقتول شدن به دست پدرشان نجات ميدهيم؟

آيا جامعه آزاد به معناي اين است كه حكومت بتواند اعتقاداتش را به مردم تحميل كند؟
آيا ممنوعيت حجاب به همان اندازه ممنوعيت بي حجابي قبيح نيست؟

آيا دولت حق دارد طرز پوشش را به مردم تحميل كند؟

من گمان ميكنم تفكر ارتجاعي از مذهبي بودن فراتر ميرود. ميشود ادعاي كمونيسم كرد اما باز در ؛فكر؛ مرتجع بود. ميشود بدون شناخت جامعه و از راه دور ادعاي مبارزه كرد و براي مردمي كه جلوي دانشگاه..در فريدونكنار..در اسلامشهر..در ايلام...در جاي جاي ايران با تحمل همه خطرات مبارزه ميكنند حكم صادر كرد.

هر انديشه اي كه بخواهد عقيده اش را به مردم تحميل كند و آزادي آنان را بگيرد و فكر كند كه خودش از مردم بهتر مي فهمد مرتجع است . ميخواهد طرف ادعاي مسلماني كند يا ادعاي لاييك بودن يا ادعاي كمونيسم.

دولت در درجه اول بايد به وظايف خودش عمل كند. به نان و آب و كار و كسب مردم برسد. به تامين اجتماعي. هر دولت يا حزب يا گروهي كه بخواهد براي مردم حد و حدود تعيين كند و به شعور مردم احترام نگذارد عاقبت به سرنوشت جمهوري اسلامي دچار خواهد شد. .
*************

اين هم از هادي خرسندي:

اصغر آقا بيا بهار آمد

اصغر آقا بيا بهار آمد
تحت حفظ دو پاسدار آمد

از محرم حيا نکرده بهار
فکر رخت عزا نکرده بهار

آمد از راه ماه فروردين
از همانجا روانه شد به اوين

عطر گل در کميته شد محکوم
منتقل شد به جاي نامعلوم

موقع بازجويي ازبلبل
شد سئوال از روابطش با گل

قاضي دادگاه اسلامي
تبر و داس را شده حامي

گفت ما ميزنيم از ريشه
گل فکر و گياه انديشه

کرده تمديد حاکم موذي
حکم حبس نسيم نوروزي

با صبا گفت قاضي عوضي
که به ياران به عاشقان نوزي

گفت بر ما بوز نسيم صبا
خفه مان کرد باد زير عبا

گفت فصل بهار مغضوب است
دهه ي فجر خار و خس خوب است

گفت خصم شکوفه بايد بود
دوستدار علوفه بايد بود

گفت ما قاضيان شرع نبي
سال را پيش ميرويم عقبي

گفت ما سال نو نميخواهيم
پيشرفت از جلو نميخواهيم

گفت هرساله ما دعا کرديم
که دوباره به غار برگرديم

اصغر آقا بيا بهار آمد
دشمنش از زمان غار آمد

اصغر آقا بيا بهاران شد
دشت و صحرا شکوفه باران شد

دف بزن ني بزن برقص و بخوان
از کمر ميوه هاي قر بتکان

تا بهاران خجسته تر باشد
کام جانت پر از شکر باشد

اي بهار اي شکوه فروردين
وه چه خوب آمدي چه خوش گلدين


*********
سيستم نظرخواهي را عوض كرده ام . اميدوارم اين يكي بهتر باشد.

Comment

No comments:

Post a Comment

عملكرد ارتجاعي و تفكر ارتجاعي

آيا تفكر ارتجاعي و عملكرد ارتجاعي فقط مختص به مذهب است يا مثلا اسلام؟‌آيا هر كس كه مسلمان بود لاجرم مرتجع است؟‌يا هر كس كه غير مذهبي بود لاجرم مدرن است؟

در دولتي كه اميدوارم به زودي جاي آخوندهاي سفاك را بگيرد آيا بايد دين و مذهب و حجاب آزاد باشد يا بايد روسري ممنوع شود؟

آيا روسري نماد ارتجاع است؟
آيا پدري كه سر فرزندش را ميبرد فقط به دليل اعتقادات مذهبي اين كاررا ميكند؟
آياهر پدري كه اعتقادات مذهبي دارد حتما سر فرزندش را روزي خواهد بريد؟
اگر روسري را از سر بچه ها بكشيم آيا آنان رااز مقتول شدن به دست پدرشان نجات ميدهيم؟

آيا جامعه آزاد به معناي اين است كه حكومت بتواند اعتقاداتش را به مردم تحميل كند؟
آيا ممنوعيت حجاب به همان اندازه ممنوعيت بي حجابي قبيح نيست؟

آيا دولت حق دارد طرز پوشش را به مردم تحميل كند؟

من گمان ميكنم تفكر ارتجاعي از مذهبي بودن فراتر ميرود. ميشود ادعاي كمونيسم كرد اما باز در ؛فكر؛ مرتجع بود. ميشود بدون شناخت جامعه و از راه دور ادعاي مبارزه كرد و براي مردمي كه جلوي دانشگاه..در فريدونكنار..در اسلامشهر..در ايلام...در جاي جاي ايران با تحمل همه خطرات مبارزه ميكنند حكم صادر كرد.

هر انديشه اي كه بخواهد عقيده اش را به مردم تحميل كند و آزادي آنان را بگيرد و فكر كند كه خودش از مردم بهتر مي فهمد مرتجع است . ميخواهد طرف ادعاي مسلماني كند يا ادعاي لاييك بودن يا ادعاي كمونيسم.

دولت در درجه اول بايد به وظايف خودش عمل كند. به نان و آب و كار و كسب مردم برسد. به تامين اجتماعي. هر دولت يا حزب يا گروهي كه بخواهد براي مردم حد و حدود تعيين كند و به شعور مردم احترام نگذارد عاقبت به سرنوشت جمهوري اسلامي دچار خواهد شد. .
*************

اين هم از هادي خرسندي:

اصغر آقا بيا بهار آمد

اصغر آقا بيا بهار آمد
تحت حفظ دو پاسدار آمد

از محرم حيا نکرده بهار
فکر رخت عزا نکرده بهار

آمد از راه ماه فروردين
از همانجا روانه شد به اوين

عطر گل در کميته شد محکوم
منتقل شد به جاي نامعلوم

موقع بازجويي ازبلبل
شد سئوال از روابطش با گل

قاضي دادگاه اسلامي
تبر و داس را شده حامي

گفت ما ميزنيم از ريشه
گل فکر و گياه انديشه

کرده تمديد حاکم موذي
حکم حبس نسيم نوروزي

با صبا گفت قاضي عوضي
که به ياران به عاشقان نوزي

گفت بر ما بوز نسيم صبا
خفه مان کرد باد زير عبا

گفت فصل بهار مغضوب است
دهه ي فجر خار و خس خوب است

گفت خصم شکوفه بايد بود
دوستدار علوفه بايد بود

گفت ما قاضيان شرع نبي
سال را پيش ميرويم عقبي

گفت ما سال نو نميخواهيم
پيشرفت از جلو نميخواهيم

گفت هرساله ما دعا کرديم
که دوباره به غار برگرديم

اصغر آقا بيا بهار آمد
دشمنش از زمان غار آمد

اصغر آقا بيا بهاران شد
دشت و صحرا شکوفه باران شد

دف بزن ني بزن برقص و بخوان
از کمر ميوه هاي قر بتکان

تا بهاران خجسته تر باشد
کام جانت پر از شکر باشد

اي بهار اي شکوه فروردين
وه چه خوب آمدي چه خوش گلدين


*********
سيستم نظرخواهي را عوض كرده ام . اميدوارم اين يكي بهتر باشد.

Comment

0 comments:

Post a Comment