Thursday, December 19, 2002

كره خاكي ما:

خاصيت ما آدميزادها اين است كه سرمان را مي اندازيم پايين و هر كاري ميخواهيم ميكنيم. مثلا همين كره زمين را در نظر بگيريد. . روزي نيست كه از جنگ
و كشتار خبري نباشد. اگر روزي همه دنيا در آرامش باشداحتمالا صنايع امريكا واروپا ورشكست خواهند شد!
فكر مي كنيد اگر شما ساكن يك كره ديگر بوديد و مثلا در كره هاي ديگر دنبال حيات مي گشتيد با آدم هاي روي زمين ارتباط برقرار ميكرديد؟
كره اي كه در يك سويش براي رفع چاقي دو او درمان تهيه ميكنند و در گوشه ديگرش روزي صد ها هزار انسان از گرسنگي و فقر ميميرند ؟‌ابر قدرت هايش با بمب اتم براي كشورهاي فقير شاخ و شانه مي كشند؟ تا تقي به توقي ميخورد هزاران سرباز را روانه جنگ مي كنند؟
من كه اگر اهل كره ديگري بودم كلاهم هم روي كره زمين مي افتاد نمي آمدم برش دارم.

جنگ امريكا با عراق مثل اينكه جدي جدي دارد اتفاق مي افتد. بامداد يك ليست بلند بالا از عواقب اين جنگ نوشته كه توصيه ميكنم بخوانيد. در اخبار ياهو ديده بودم كه اين جنگ براي امريكا 1.9 تريليون دلار هزينه در بر خواهد داشت..
چند روز پيش هم ديدم كه با وقاحت تمام اعلام كرده اند كه اگر اثبات شود كه بر عليه نيروهاي ما يا هم پيمانانمان از سلاح هاي كشتار جمعي استفاده شده ماهم به خودمان حق ميدهيم از بمب اتمي استفاده كنيم.

در جاي ديگري خوانده بودم كه خيلي از قربانيان كشتار 67 زندانياني بودند كه زير شكنجه ناقص يا ديوانه شده بودند و اعدام آنها حكم از بين بردن مدرك را داشت.
كشتار جمعي عراقي هاي بيگناه با بمب اتم يا سلاح هاي كشتار حمعي هم طوري از بين بردن مدرك است. . اين كه تحريم هاي اقتصادي در عراق فاجعه انساني به بار آورده بر كسي پنهان نيست. اگر امريكا رژيمي به اصطلاح دمكرات در عراق سر كار بياورد بايد كه به خبر نگاران نيز اجازه دهد كه آزادانه خبر تهيه كنند. در آنصورت ابعاد فاجعه را تمام مردم دنيا خواهند فهميد كه براي نقشه هاي بعدي امريكا خوبيت ! ندارد. پس با يك بمب اتم كا رهمه را بسازند بهتر نيست؟


قربانيان چرنوبيل:‌اين كودكان 4 سال پس از چرنوبيل به دليل ابتلا به بيماري هاي گوارشي ناشي از راديو اكتيويته بستري بودند .

در سال 86 نيروگاه اتمي چرنوبيل بر اثر سانحه اي منفجر شد . . هنوز كه هنوز است مواد راديو اكتيو حاصل از آن انفجار در هوا پراكنده هستند و هر سال هزاران انسان مبتلا به سرطان ميشوند. در سالهاي بعد از انفجار به دنيا آمدن بچه هايي با اشكال عجيب و غريب معمول شده بود. .تاشعاع چند هزار كيلومتري چرنوبيل زمين ها قابل استفاده نيستند. حالا ببينيد بمب اتم در عراق براي خود عراقي ها و كشورهاي همسايه چه فجايعي به بار خواهد آورد.
سلاح كشتار جمعي بد است اما براي همسايه...


No comments:

Post a Comment

كره خاكي ما:

خاصيت ما آدميزادها اين است كه سرمان را مي اندازيم پايين و هر كاري ميخواهيم ميكنيم. مثلا همين كره زمين را در نظر بگيريد. . روزي نيست كه از جنگ
و كشتار خبري نباشد. اگر روزي همه دنيا در آرامش باشداحتمالا صنايع امريكا واروپا ورشكست خواهند شد!
فكر مي كنيد اگر شما ساكن يك كره ديگر بوديد و مثلا در كره هاي ديگر دنبال حيات مي گشتيد با آدم هاي روي زمين ارتباط برقرار ميكرديد؟
كره اي كه در يك سويش براي رفع چاقي دو او درمان تهيه ميكنند و در گوشه ديگرش روزي صد ها هزار انسان از گرسنگي و فقر ميميرند ؟‌ابر قدرت هايش با بمب اتم براي كشورهاي فقير شاخ و شانه مي كشند؟ تا تقي به توقي ميخورد هزاران سرباز را روانه جنگ مي كنند؟
من كه اگر اهل كره ديگري بودم كلاهم هم روي كره زمين مي افتاد نمي آمدم برش دارم.

جنگ امريكا با عراق مثل اينكه جدي جدي دارد اتفاق مي افتد. بامداد يك ليست بلند بالا از عواقب اين جنگ نوشته كه توصيه ميكنم بخوانيد. در اخبار ياهو ديده بودم كه اين جنگ براي امريكا 1.9 تريليون دلار هزينه در بر خواهد داشت..
چند روز پيش هم ديدم كه با وقاحت تمام اعلام كرده اند كه اگر اثبات شود كه بر عليه نيروهاي ما يا هم پيمانانمان از سلاح هاي كشتار جمعي استفاده شده ماهم به خودمان حق ميدهيم از بمب اتمي استفاده كنيم.

در جاي ديگري خوانده بودم كه خيلي از قربانيان كشتار 67 زندانياني بودند كه زير شكنجه ناقص يا ديوانه شده بودند و اعدام آنها حكم از بين بردن مدرك را داشت.
كشتار جمعي عراقي هاي بيگناه با بمب اتم يا سلاح هاي كشتار حمعي هم طوري از بين بردن مدرك است. . اين كه تحريم هاي اقتصادي در عراق فاجعه انساني به بار آورده بر كسي پنهان نيست. اگر امريكا رژيمي به اصطلاح دمكرات در عراق سر كار بياورد بايد كه به خبر نگاران نيز اجازه دهد كه آزادانه خبر تهيه كنند. در آنصورت ابعاد فاجعه را تمام مردم دنيا خواهند فهميد كه براي نقشه هاي بعدي امريكا خوبيت ! ندارد. پس با يك بمب اتم كا رهمه را بسازند بهتر نيست؟


قربانيان چرنوبيل:‌اين كودكان 4 سال پس از چرنوبيل به دليل ابتلا به بيماري هاي گوارشي ناشي از راديو اكتيويته بستري بودند .

در سال 86 نيروگاه اتمي چرنوبيل بر اثر سانحه اي منفجر شد . . هنوز كه هنوز است مواد راديو اكتيو حاصل از آن انفجار در هوا پراكنده هستند و هر سال هزاران انسان مبتلا به سرطان ميشوند. در سالهاي بعد از انفجار به دنيا آمدن بچه هايي با اشكال عجيب و غريب معمول شده بود. .تاشعاع چند هزار كيلومتري چرنوبيل زمين ها قابل استفاده نيستند. حالا ببينيد بمب اتم در عراق براي خود عراقي ها و كشورهاي همسايه چه فجايعي به بار خواهد آورد.
سلاح كشتار جمعي بد است اما براي همسايه...


0 comments:

Post a Comment