Wednesday, September 07, 2005

خبر کوتاه بود

اعدامشان کردند....

*********
اسماعیل محمدی و محمد پنجوینی به جوخه های اعدام سپرده شدند...

همین چند وقت پیش بود که عکس اسماعیل احمدی با توماری برای جلوگیری از اعدامش را در این صفحه گذاشته بودم. به همراه بسیاری بسیار دلسوزان دیگر. همراهی های وبلاگ نویسان باعث شده بود تا از اعدام افسانه نوروزی و کبری رحمان پور و اجرای یک حکم سنگسار جلوگیری شود . اما این بار انگار اثر نکرد. یک جوان رشید 38 ساله پدر 5 فرزند به همین سادگی اعدام شد. وقتی دو دختر کوچکش برای ملاقات به زندان ارومیه میروند وصیت نامه پدرشان را میگیرند. همین .
جرم اسماعیل محمدی و محمد پنجوینی چه بوده ؟ آزادیخواهی. اینها هر جای دیگر دنیا متولد شده بودند الآن شانس زندگیشان بیشتر بود و حتما زندگی بهتری داشتند و به احتمال زیاد افکار مترقی و آزادیخواهانه آنها مورد استقبال قرار میگرفت.. این کشور لعنت زده ماست که از کودک و جوان و پیر و زن و مرد همه در لبه پرتگاه و همه مهدورالدم و واجب الاعدام هستند.

از حکومتی که همه از دم پاسدار و قاتل هستند دیگر هیچ چیزی بعید نیست . خود کابینه که هیچ شهردار و رییس پلیس و همه از بسیج یا سپاه هستند. این اعدام ها به نظر من آغاز یک کشتار دیگر است. الآن سه فعال کرد دیگر که دو تاشان فکر کنم برادر هستند در معرض اعدام قرار دارند. زندانیان سیاسی مثل سعید ماسوری که دو سال است در انفرادی است و حجت زمانی که هر دو حکم اعدامشان صادر شده در خطر هستند. بعلاوه بقیه زندانیان سیاسی بینا داراب زند- بهروز جاوید تهرانی- ولی الله فیض مهدوی - و همه آنها که اسمشان گنجی نیست.

خنده دار این است که جناب احمدی نژاد دارد میرود نیویورک که در باره "مهرورزی برای بندگان خدا" سخنرانی کند. خنده دار تر از آن این است که این اعدام ها و کشتار ها هنوز به قول معروف به سر ما " دانک" نکرده و ما را به خود نیاورده. یک عده در نیویورک جمع شده اند که از رییس جمهور استقبال در خوری به عمل بیاورند. من هنوز ندیده ام کسی از اینها حمایت کند..باید همه ایرانیها این فرصت را مغتنم بشمرند و حداقل عکس این اعدامی ها ببرند نشان بدهند که مردم امریکا هم ببیند مهرورزی برای بندگان خدا چیزی جز رشوه دادن و عمر حریدن برای بندگان عمامه به سر به خدا نیست و گرنه بقیه فله ای قابل اعدام هستند.

من این لوگو را کنار صفحه گذاشته ام و فکر میکنم همه ما باید از این تظاهرات حمایت کنیم. باید نفرت ایرانیان به این رژیم خونخوار در جلوی سازمان ملل به عینه به نمایش گذاشته شود. تا مردم دنیا بدانند که ملت ایران از این خونخوارها خیلی وقت است عبور کرده اند.

.

No comments:

Post a Comment

خبر کوتاه بود

اعدامشان کردند....

*********
اسماعیل محمدی و محمد پنجوینی به جوخه های اعدام سپرده شدند...

همین چند وقت پیش بود که عکس اسماعیل احمدی با توماری برای جلوگیری از اعدامش را در این صفحه گذاشته بودم. به همراه بسیاری بسیار دلسوزان دیگر. همراهی های وبلاگ نویسان باعث شده بود تا از اعدام افسانه نوروزی و کبری رحمان پور و اجرای یک حکم سنگسار جلوگیری شود . اما این بار انگار اثر نکرد. یک جوان رشید 38 ساله پدر 5 فرزند به همین سادگی اعدام شد. وقتی دو دختر کوچکش برای ملاقات به زندان ارومیه میروند وصیت نامه پدرشان را میگیرند. همین .
جرم اسماعیل محمدی و محمد پنجوینی چه بوده ؟ آزادیخواهی. اینها هر جای دیگر دنیا متولد شده بودند الآن شانس زندگیشان بیشتر بود و حتما زندگی بهتری داشتند و به احتمال زیاد افکار مترقی و آزادیخواهانه آنها مورد استقبال قرار میگرفت.. این کشور لعنت زده ماست که از کودک و جوان و پیر و زن و مرد همه در لبه پرتگاه و همه مهدورالدم و واجب الاعدام هستند.

از حکومتی که همه از دم پاسدار و قاتل هستند دیگر هیچ چیزی بعید نیست . خود کابینه که هیچ شهردار و رییس پلیس و همه از بسیج یا سپاه هستند. این اعدام ها به نظر من آغاز یک کشتار دیگر است. الآن سه فعال کرد دیگر که دو تاشان فکر کنم برادر هستند در معرض اعدام قرار دارند. زندانیان سیاسی مثل سعید ماسوری که دو سال است در انفرادی است و حجت زمانی که هر دو حکم اعدامشان صادر شده در خطر هستند. بعلاوه بقیه زندانیان سیاسی بینا داراب زند- بهروز جاوید تهرانی- ولی الله فیض مهدوی - و همه آنها که اسمشان گنجی نیست.

خنده دار این است که جناب احمدی نژاد دارد میرود نیویورک که در باره "مهرورزی برای بندگان خدا" سخنرانی کند. خنده دار تر از آن این است که این اعدام ها و کشتار ها هنوز به قول معروف به سر ما " دانک" نکرده و ما را به خود نیاورده. یک عده در نیویورک جمع شده اند که از رییس جمهور استقبال در خوری به عمل بیاورند. من هنوز ندیده ام کسی از اینها حمایت کند..باید همه ایرانیها این فرصت را مغتنم بشمرند و حداقل عکس این اعدامی ها ببرند نشان بدهند که مردم امریکا هم ببیند مهرورزی برای بندگان خدا چیزی جز رشوه دادن و عمر حریدن برای بندگان عمامه به سر به خدا نیست و گرنه بقیه فله ای قابل اعدام هستند.

من این لوگو را کنار صفحه گذاشته ام و فکر میکنم همه ما باید از این تظاهرات حمایت کنیم. باید نفرت ایرانیان به این رژیم خونخوار در جلوی سازمان ملل به عینه به نمایش گذاشته شود. تا مردم دنیا بدانند که ملت ایران از این خونخوارها خیلی وقت است عبور کرده اند.

.

0 comments:

Post a Comment