Wednesday, July 09, 2003

به مناسبت هجده تير 1378
پيامي از رهگذر ثاني عزيز كه حيف است در نظرخواهي بماند:

سالگرد جنايت ۱۸ تير امسال با سکوت و سانسور همه رسانه های درون حکومتی رو به رو شده است.
خبر نامه امير کبير ضمن اعلام همدردی با خانواده های قربانيان این جنايت و آرزوی آزادی دانشجويان زندانی به پاسداشت این روز شعری از جان‌باخته‌ی راه آزادی عزت ابراهيم نژاد منتشر می‌کند:

ما را به خاطر بياور
ما را که تازه جوانانی ۲۲ ساله بوديم
شور عشق در سينه داشتيم
و پيش از آنکه عاشق شويم
سينه به خاک سپرده
مرديم
ما را به خاطر بياور
ما را که سينه سرخانی خنياگر بوديم
و ده به ده
نه در آسمان و نه در کوهسار و نه بر شاخسار
که در بازار
پيش از آنکه آوازه خوان شويم
بر شاخه تکيده از تکيه گاه خويش
جان را سپرديم
به خاطر دارم پيامتان و سرنوشتتان را
که هميشه از گذرگاه خاطرم در گذر است
آوازهای صامت سينه سرخان سينه بر ميخ
تجسد آرزوهای بيست و دو سالگان سينه بر سنگ
که از تکرار يادشان شايد
پيش از آنکه شاعر شوم
بيست و دو ساله می ميرم

پروين عزيز هم شعري سروده كه مثل هميشه خواندني است.
No comments:

Post a Comment

به مناسبت هجده تير 1378
پيامي از رهگذر ثاني عزيز كه حيف است در نظرخواهي بماند:

سالگرد جنايت ۱۸ تير امسال با سکوت و سانسور همه رسانه های درون حکومتی رو به رو شده است.
خبر نامه امير کبير ضمن اعلام همدردی با خانواده های قربانيان این جنايت و آرزوی آزادی دانشجويان زندانی به پاسداشت این روز شعری از جان‌باخته‌ی راه آزادی عزت ابراهيم نژاد منتشر می‌کند:

ما را به خاطر بياور
ما را که تازه جوانانی ۲۲ ساله بوديم
شور عشق در سينه داشتيم
و پيش از آنکه عاشق شويم
سينه به خاک سپرده
مرديم
ما را به خاطر بياور
ما را که سينه سرخانی خنياگر بوديم
و ده به ده
نه در آسمان و نه در کوهسار و نه بر شاخسار
که در بازار
پيش از آنکه آوازه خوان شويم
بر شاخه تکيده از تکيه گاه خويش
جان را سپرديم
به خاطر دارم پيامتان و سرنوشتتان را
که هميشه از گذرگاه خاطرم در گذر است
آوازهای صامت سينه سرخان سينه بر ميخ
تجسد آرزوهای بيست و دو سالگان سينه بر سنگ
که از تکرار يادشان شايد
پيش از آنکه شاعر شوم
بيست و دو ساله می ميرم

پروين عزيز هم شعري سروده كه مثل هميشه خواندني است.
0 comments:

Post a Comment