Friday, September 28, 2012

حسنی هایی که روز جمعه به مکتب میروند!بالاخره پس از پانزده سال کارزار حقوقی  و پس از بارها مراجعه به دادگاه ...پس از دو بار حکم دادگاه و به تعویق انداختن اجرای آن توسط خانم کلینتون. به بهانه های مختلف...بالاخره امروز حکم اصلی صادر شد و نام سازمان مجاهدین و  شورای ملی مقاومت رسما از لیست تروریستی دولت امریکا خارج شد.

همانقدر که لیست گذاری مجاهدین مضحک و کاملا سیاسی بود در آوردن نام مجاهدین از لیست هم تبدیل به یک کارزار سیاسی شد. . یادمان نمیرود که هر بار که قرار بود گشایشی در این کار شود فورا نایاک و ایادیش شروع به دادن بیانیه های عریض و طویل میکردند و علنا میگفتند که برداشتن مجاهدین از لیست به رابطه با رژیم ایران صدمه  خواهد زد! حتی سی و هفت نفر از جمله فاطمه حقیقت جو( نماینده سابق مجلس قبلی- پروفسور فعلی ) محسن کدیور ( ملای عمامه به سر قبلی--پروفسور فعلی)   شخص تریتا پاریس....و گری سیک و ...نامه نوشتند که اگر !مجاهدین را از لیست در بیاورید  فلان و بهمان میشود....

خوشبختانه سیستم قضایی امریکا با سیستم جمهوری اسلامی فرق دارد. کسانی مثل تریتا پارسی و اعوان و انصار فکر میکردند امریکا هم جمهوری اسلامی است که به حرف اینان بچه های مردم را بگذارند دم دیوار و اعدام کنند. مجاهدین با استفاده از سیستم حقوقی امریکا یک کارزار بزرگ به راه انداختند و خواستند که یا اتهاماتشان اثبات شود و یا نامشان از لیست در بیاید.  اگر یادتان باشد مالکی با تکیه به همین لیست گذاری بیش از پنجاه مجاهد را شهید کرد. در همان زمان هر بار نمایندگان کنگره از نماینده وزارت خارجه سوال میکردند که لیست چه شد..جوابهای سر بالا میگرفتند. تا اینکه دادگاه عالی اولتیماتوم داد که وزارت خارجه یا باید مدرک ارائه کند و یا مجاهدین را از لیست بیرون بیاورد . امروز نام مجاهدین از لیست بیرون آمد.

غرض از این نوشته این بود که آنها که خبر ندارند بدانند که این نامگذاری نه یک شبه بوده و نه بیرون آمدن از لیست یک امر ناگهانی بوده. الآن میبینم که در شبکه های اجتماعی  کسانی که ادبیاتشان کاملا معلوم است از کدام پایگاه بسیج می آیدشروع به فحاشی و زدن اتهامات دروغین به مجاهدین کرده اند. الیته که در این میان آیت الله بی بی سی هرگز عقب نمانده و نمی ماند و با همان ادبیات خاص خودش به مجاهدین همکاری با صدام و   کشتن دوازده هزار نفر در ایران  متهم کرده است. تازه از خوانندگان هم نظر میخواهد که آیا با بیرون آمدن  مجاهدین از لیست مخالفید یا موافق! 

این یادداشت را برای این مینویسم که به آیت الله بی بی سی و اصحاب نایاک و ابواب جمهوری اسلامی بگویم یک پانزده سالی دیر کرده اید. همه جا جمهوری اسلامی نیست. در کشورهای متمدن دنیا قانون وجود دارد. اگر وزارت امور خارجه امریکا مدرکی دال بر  اثبات یکی از این اتهامات داشت مجاهدین در لیست می ماندند. . به مصداق حسنی که  روزهای جمعه به مدرسه میرفت شماها هم پانزده سال دیر کرده اید. آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت.....هر اتهامی که به مجاهدین زدید همه تو زرد از آب در آمد. حالا هم جرات ندارید این ها را در یک دادگاه رسمی بیان کنید در سایت .هایتان به  هذیان گویی افتاده اید. 

انتخاب با شماست . این یک سرفصل جدید در مبارزات مردم ایران است. مبارزه کسانی که حقشان را از حلقوم اژدها بیرون میکشند.. شما اگر .هنوز هم میخواهید روی رژیم پا به گور شرط بندی کنید بدانید که از حالا شرط  را باخته اید.

!خورشید آزادی بر ایران تابیدن گرفته است. آنها که از نور میترسند میتوانند چشمهای خود را ببندند.

No comments:

Post a Comment

حسنی هایی که روز جمعه به مکتب میروند!بالاخره پس از پانزده سال کارزار حقوقی  و پس از بارها مراجعه به دادگاه ...پس از دو بار حکم دادگاه و به تعویق انداختن اجرای آن توسط خانم کلینتون. به بهانه های مختلف...بالاخره امروز حکم اصلی صادر شد و نام سازمان مجاهدین و  شورای ملی مقاومت رسما از لیست تروریستی دولت امریکا خارج شد.

همانقدر که لیست گذاری مجاهدین مضحک و کاملا سیاسی بود در آوردن نام مجاهدین از لیست هم تبدیل به یک کارزار سیاسی شد. . یادمان نمیرود که هر بار که قرار بود گشایشی در این کار شود فورا نایاک و ایادیش شروع به دادن بیانیه های عریض و طویل میکردند و علنا میگفتند که برداشتن مجاهدین از لیست به رابطه با رژیم ایران صدمه  خواهد زد! حتی سی و هفت نفر از جمله فاطمه حقیقت جو( نماینده سابق مجلس قبلی- پروفسور فعلی ) محسن کدیور ( ملای عمامه به سر قبلی--پروفسور فعلی)   شخص تریتا پاریس....و گری سیک و ...نامه نوشتند که اگر !مجاهدین را از لیست در بیاورید  فلان و بهمان میشود....

خوشبختانه سیستم قضایی امریکا با سیستم جمهوری اسلامی فرق دارد. کسانی مثل تریتا پارسی و اعوان و انصار فکر میکردند امریکا هم جمهوری اسلامی است که به حرف اینان بچه های مردم را بگذارند دم دیوار و اعدام کنند. مجاهدین با استفاده از سیستم حقوقی امریکا یک کارزار بزرگ به راه انداختند و خواستند که یا اتهاماتشان اثبات شود و یا نامشان از لیست در بیاید.  اگر یادتان باشد مالکی با تکیه به همین لیست گذاری بیش از پنجاه مجاهد را شهید کرد. در همان زمان هر بار نمایندگان کنگره از نماینده وزارت خارجه سوال میکردند که لیست چه شد..جوابهای سر بالا میگرفتند. تا اینکه دادگاه عالی اولتیماتوم داد که وزارت خارجه یا باید مدرک ارائه کند و یا مجاهدین را از لیست بیرون بیاورد . امروز نام مجاهدین از لیست بیرون آمد.

غرض از این نوشته این بود که آنها که خبر ندارند بدانند که این نامگذاری نه یک شبه بوده و نه بیرون آمدن از لیست یک امر ناگهانی بوده. الآن میبینم که در شبکه های اجتماعی  کسانی که ادبیاتشان کاملا معلوم است از کدام پایگاه بسیج می آیدشروع به فحاشی و زدن اتهامات دروغین به مجاهدین کرده اند. الیته که در این میان آیت الله بی بی سی هرگز عقب نمانده و نمی ماند و با همان ادبیات خاص خودش به مجاهدین همکاری با صدام و   کشتن دوازده هزار نفر در ایران  متهم کرده است. تازه از خوانندگان هم نظر میخواهد که آیا با بیرون آمدن  مجاهدین از لیست مخالفید یا موافق! 

این یادداشت را برای این مینویسم که به آیت الله بی بی سی و اصحاب نایاک و ابواب جمهوری اسلامی بگویم یک پانزده سالی دیر کرده اید. همه جا جمهوری اسلامی نیست. در کشورهای متمدن دنیا قانون وجود دارد. اگر وزارت امور خارجه امریکا مدرکی دال بر  اثبات یکی از این اتهامات داشت مجاهدین در لیست می ماندند. . به مصداق حسنی که  روزهای جمعه به مدرسه میرفت شماها هم پانزده سال دیر کرده اید. آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت.....هر اتهامی که به مجاهدین زدید همه تو زرد از آب در آمد. حالا هم جرات ندارید این ها را در یک دادگاه رسمی بیان کنید در سایت .هایتان به  هذیان گویی افتاده اید. 

انتخاب با شماست . این یک سرفصل جدید در مبارزات مردم ایران است. مبارزه کسانی که حقشان را از حلقوم اژدها بیرون میکشند.. شما اگر .هنوز هم میخواهید روی رژیم پا به گور شرط بندی کنید بدانید که از حالا شرط  را باخته اید.

!خورشید آزادی بر ایران تابیدن گرفته است. آنها که از نور میترسند میتوانند چشمهای خود را ببندند.

0 comments:

Post a Comment