Saturday, January 28, 2006


وب لاگ نویسی که با دستبند برای امتحان به دانشگاه برده شد
ترجمه از دکترزری اصفهانی
(از سایت طلیعه سپیده دمان)

وب لاگ نویس جوان مجتبی سمیع نژاد که از فوریه سال پیش تا کنون درزندان بوده است درتاریخ 21 ژانویه 2006 دستبند به دست برای امتحان به دانشگاه آزاد تهران برده شد. خبرنگاران بدون مرز از این قضیه که دادگاه به او اجازه داده است که دانشگاه اش را ادامه بدهد استقبال کرده اند اما خواستار آزادی او شدند
سازمان خبرنگاران بدون مرز میگوید"ما هیچگاه از محکوم کردن زندان غیرعادلانه دانشجوی جوان که به خاطر گذاشتن چند نوشته بروی اینترنت درحدود یک سال درزندان بوده است دست برنداشته ایم . ما به مقامات ایران اصرار میکنیم که با وب لا گ نویس هایی مثل مجتبی که موجب هیج تهدیدی برای جامعه ایرانی نیستند و برعکس باعث ایجاد دیالوگ و بحث که حق هر شهروندی است میشوند به نرمی برخورد کنند ."
از این وب لاگ نویس در دانشگاه تهران هنگامی که او با دست بسته میرفت که امتحان بدهد عکس گرفته شد و این عکس در وب لاگ قدیمی او چاپ شد
او اولین بار در نوامبر 2004 دستگیر شد علت دستگیریش اعتراض وسخنرانی برعلیه دستگیری سه هم کلاس اش بود . وقتی که او درزندان بود وب لاگش توسط کسانی که به حزب الله ایران وابسته بودند هک شد . وقتی که زندان را ترک کرد وب لاگش را با آدرس جدیدی شروع کرد که باعث دستگیری او در 12 فوریه 2005 شد .
مجتبی درجون 2005 به دوسال زندان به خاطر" توهین به رهبر معظم" متهم شد و یک ماه بعد به خاطر" تشویق به فساد"10 ماه اضافه زندان گرفت
http://man-namanam.blogspot.com
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=16242
مطلب دراین لینک ها درج شده است

No comments:

Post a Comment


وب لاگ نویسی که با دستبند برای امتحان به دانشگاه برده شد
ترجمه از دکترزری اصفهانی
(از سایت طلیعه سپیده دمان)

وب لاگ نویس جوان مجتبی سمیع نژاد که از فوریه سال پیش تا کنون درزندان بوده است درتاریخ 21 ژانویه 2006 دستبند به دست برای امتحان به دانشگاه آزاد تهران برده شد. خبرنگاران بدون مرز از این قضیه که دادگاه به او اجازه داده است که دانشگاه اش را ادامه بدهد استقبال کرده اند اما خواستار آزادی او شدند
سازمان خبرنگاران بدون مرز میگوید"ما هیچگاه از محکوم کردن زندان غیرعادلانه دانشجوی جوان که به خاطر گذاشتن چند نوشته بروی اینترنت درحدود یک سال درزندان بوده است دست برنداشته ایم . ما به مقامات ایران اصرار میکنیم که با وب لا گ نویس هایی مثل مجتبی که موجب هیج تهدیدی برای جامعه ایرانی نیستند و برعکس باعث ایجاد دیالوگ و بحث که حق هر شهروندی است میشوند به نرمی برخورد کنند ."
از این وب لاگ نویس در دانشگاه تهران هنگامی که او با دست بسته میرفت که امتحان بدهد عکس گرفته شد و این عکس در وب لاگ قدیمی او چاپ شد
او اولین بار در نوامبر 2004 دستگیر شد علت دستگیریش اعتراض وسخنرانی برعلیه دستگیری سه هم کلاس اش بود . وقتی که او درزندان بود وب لاگش توسط کسانی که به حزب الله ایران وابسته بودند هک شد . وقتی که زندان را ترک کرد وب لاگش را با آدرس جدیدی شروع کرد که باعث دستگیری او در 12 فوریه 2005 شد .
مجتبی درجون 2005 به دوسال زندان به خاطر" توهین به رهبر معظم" متهم شد و یک ماه بعد به خاطر" تشویق به فساد"10 ماه اضافه زندان گرفت
http://man-namanam.blogspot.com
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=16242
مطلب دراین لینک ها درج شده است

0 comments:

Post a Comment