Tuesday, July 06, 2004

ساديسم دولتي

به طور معمول انتظار ميرود كه وظيفه دولت خدمت به مردم باشد. انتظار ميرود كه دولت با مالياتي كه از مردم مي گيرد و با در آمدهايي كه ازمحل فروش ثروت عمومي كشور به دست مي آيد يا با سرمايه گذاري هايي كه از پول عمومي كشور حاصل ميشود مملكت را به درستي اداره كند و مردم را از حداقل زندگي بهره مند سازد.
. . خلاصه كلام اين كه دولت اگر دولت است از قبل مردم دولت شده است. دولت رييس مردم نيست. البته از غارتگراني كه خدا را نماينده خودشان در آسمان ميدانند و مردم را بنده خودشان نبايد انتظار انسانيت داشت. چه با لبخند و چه بي لبخند.

عجيب نيست كه در كشور فلك زده ما همه چيز دنيا بر عكس است. . وقتي يك حكومت قرون وسطايي بر كشوري حكم ميراند اوضاع از اين بهتر هم نمي شود. معلوم نيست اينها اينهمه پول را ميخواهند چه كنند. شايد مثل فرعون هاي مصري مي خواهند با خودشان خاك كنند يا آنقدر بخورند كه بتركند.

جالب و در عين حال دردناك است كه هر وقت فكر ميكنيد ديگر از اين بيشتر نمي شود ظلم ديد باز مي بينيد كه اشتباه كرده ايد. فكر ميكنيد كه آخرين حد قساوت و بي شرمي را ديده ايد اما باز مي بينيد كه آخوندها مي توانند شما را به تعجب وادارند.

حتما اين خبر را خوانده ايد:

نيروهاي امنيتي جمهوري اسلامي خانواده پيمان پيران، دانشجوي زنداني، را از خانه بيرون کردند و پدر او را همراه با اثاثيه بردند
امروز نيروهاي امنيتي و لباس شخصيها در تهران به خانه يک فرهنگي حمله کردند و ضمن کتک زدن و بازداشت مصطفي پيران اثاث آنها را از خانه شان بيرون ريخته و با خود بردند. خانه را نيز مهر و موم کردند، زيرا به گفته خانم پيران به نظر جمهوري اسلامي کسي که مخالف حکومت باشد حق کرايه نشيني در ساختمان دولتي را ندارد. گناه خانواده پيران که هم اکنون بي خانمان شده اند اين است که پسر اين خانواده، پيمان که دانشجو است و به 10 سال زندان محکوم شده، در سالگرد 18 تير در زندان دست به اعتصاب غذا زده است. خانم پيران، مادر پيمان و همسر مصطفي پيران در مصاحبه با راديو فردا مي گويد که او هرگز تسليم خواست حکومت براي التماس به آنها براي آزادي فرزند و همسر و پس گرفتن اثاث خانه اش نمي شود. خانم پيران مي گويد: آقاي دکتر زرافشان و خيليها به خاطر ما در اعتصاب غذا هستند که يازده نفر هستند از جمله حميد فرزاد. وي مي افزايد: پسرم را ده سال از حقوق اجتماعي محرومش کردند و به شش زندان محکومش کردند، ما تا زنده هستيم، زير بار ظلم اينها نمي رويم، خيالشان راحت باشد. چه پسرم را ببرند، چه شوهرم را ببرند، من هرگز زير بار ظلم نمي روم، حتي اگر بچه هايم آواره بشوند در کوچه ها باشند، من زير بار حرف اينها نمي روم

ادامه خبر را در اينجا بخوانيد

در حكومت ترس و وحشتي كه پايه هايش با يك تق تق كفش و يك تار مو و يك مانتوي كوتاه و يك برجستگي و فرورفتگي بدن به لرزه مي افتد مسلم است كه اعتصاب غذاي يك زنداني از جان گذشته چه بلايي براي اين دولت محسوب ميشود آنهم در آستانه هيجده تير.

هر وقت از فكر اينكه مجبور هستيد زير سلطه اين جانوران دوپا زندگي كنيد چندشتان ميشود به ياد بياوريد كه كساني مثل خانواده پيران و باطبي و زرافشان همراه با هزاران زنداني و صد و بيست هزار مبارز آزاده كه در راه آزادي ما جانشان را فدا كردند هم از همين آب و خاك هستند و وجودشان -اگر چه در غل و زنجير - خواب را بر چشم حراميان حرام كرده است.

***********************
نكته:
اين هم موضع گيري خانم شيرين عبادي در باره فجايعي كه بر مردم ايران ميرود:

خانم شيرين عبادي در مصاحبه با يک روزنامه برزيلي از سياست آمريکا در عراق شديدا انتقاد کرد
شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل سال 2003 ميلادي در مصاحبه با يک روزنامه برزيلي با انتقاد شديد از سياست آمريکا در عراق گفت: اگر ايالات متحده کمتر از يک درصد از آنچه که براي جنگ عراق خرج کرد، سرمايه گذاري مي کرد، خود مردم عراق صدام حسين را سرنگون مي کردند. خانم عبادي در ادامه مصاحبه با روزنامه برزيلي اُوگلوبو O Globo گفت غير ممکن است که پيام دموکراسي داد و همزمان به بمباران دست زد. شيرين عبادي در رابطه با محاکمه صدام حسين گفت به طور بنيادي با مجازات مرگ مخالف است.
-------

No comments:

Post a Comment

ساديسم دولتي

به طور معمول انتظار ميرود كه وظيفه دولت خدمت به مردم باشد. انتظار ميرود كه دولت با مالياتي كه از مردم مي گيرد و با در آمدهايي كه ازمحل فروش ثروت عمومي كشور به دست مي آيد يا با سرمايه گذاري هايي كه از پول عمومي كشور حاصل ميشود مملكت را به درستي اداره كند و مردم را از حداقل زندگي بهره مند سازد.
. . خلاصه كلام اين كه دولت اگر دولت است از قبل مردم دولت شده است. دولت رييس مردم نيست. البته از غارتگراني كه خدا را نماينده خودشان در آسمان ميدانند و مردم را بنده خودشان نبايد انتظار انسانيت داشت. چه با لبخند و چه بي لبخند.

عجيب نيست كه در كشور فلك زده ما همه چيز دنيا بر عكس است. . وقتي يك حكومت قرون وسطايي بر كشوري حكم ميراند اوضاع از اين بهتر هم نمي شود. معلوم نيست اينها اينهمه پول را ميخواهند چه كنند. شايد مثل فرعون هاي مصري مي خواهند با خودشان خاك كنند يا آنقدر بخورند كه بتركند.

جالب و در عين حال دردناك است كه هر وقت فكر ميكنيد ديگر از اين بيشتر نمي شود ظلم ديد باز مي بينيد كه اشتباه كرده ايد. فكر ميكنيد كه آخرين حد قساوت و بي شرمي را ديده ايد اما باز مي بينيد كه آخوندها مي توانند شما را به تعجب وادارند.

حتما اين خبر را خوانده ايد:

نيروهاي امنيتي جمهوري اسلامي خانواده پيمان پيران، دانشجوي زنداني، را از خانه بيرون کردند و پدر او را همراه با اثاثيه بردند
امروز نيروهاي امنيتي و لباس شخصيها در تهران به خانه يک فرهنگي حمله کردند و ضمن کتک زدن و بازداشت مصطفي پيران اثاث آنها را از خانه شان بيرون ريخته و با خود بردند. خانه را نيز مهر و موم کردند، زيرا به گفته خانم پيران به نظر جمهوري اسلامي کسي که مخالف حکومت باشد حق کرايه نشيني در ساختمان دولتي را ندارد. گناه خانواده پيران که هم اکنون بي خانمان شده اند اين است که پسر اين خانواده، پيمان که دانشجو است و به 10 سال زندان محکوم شده، در سالگرد 18 تير در زندان دست به اعتصاب غذا زده است. خانم پيران، مادر پيمان و همسر مصطفي پيران در مصاحبه با راديو فردا مي گويد که او هرگز تسليم خواست حکومت براي التماس به آنها براي آزادي فرزند و همسر و پس گرفتن اثاث خانه اش نمي شود. خانم پيران مي گويد: آقاي دکتر زرافشان و خيليها به خاطر ما در اعتصاب غذا هستند که يازده نفر هستند از جمله حميد فرزاد. وي مي افزايد: پسرم را ده سال از حقوق اجتماعي محرومش کردند و به شش زندان محکومش کردند، ما تا زنده هستيم، زير بار ظلم اينها نمي رويم، خيالشان راحت باشد. چه پسرم را ببرند، چه شوهرم را ببرند، من هرگز زير بار ظلم نمي روم، حتي اگر بچه هايم آواره بشوند در کوچه ها باشند، من زير بار حرف اينها نمي روم

ادامه خبر را در اينجا بخوانيد

در حكومت ترس و وحشتي كه پايه هايش با يك تق تق كفش و يك تار مو و يك مانتوي كوتاه و يك برجستگي و فرورفتگي بدن به لرزه مي افتد مسلم است كه اعتصاب غذاي يك زنداني از جان گذشته چه بلايي براي اين دولت محسوب ميشود آنهم در آستانه هيجده تير.

هر وقت از فكر اينكه مجبور هستيد زير سلطه اين جانوران دوپا زندگي كنيد چندشتان ميشود به ياد بياوريد كه كساني مثل خانواده پيران و باطبي و زرافشان همراه با هزاران زنداني و صد و بيست هزار مبارز آزاده كه در راه آزادي ما جانشان را فدا كردند هم از همين آب و خاك هستند و وجودشان -اگر چه در غل و زنجير - خواب را بر چشم حراميان حرام كرده است.

***********************
نكته:
اين هم موضع گيري خانم شيرين عبادي در باره فجايعي كه بر مردم ايران ميرود:

خانم شيرين عبادي در مصاحبه با يک روزنامه برزيلي از سياست آمريکا در عراق شديدا انتقاد کرد
شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل سال 2003 ميلادي در مصاحبه با يک روزنامه برزيلي با انتقاد شديد از سياست آمريکا در عراق گفت: اگر ايالات متحده کمتر از يک درصد از آنچه که براي جنگ عراق خرج کرد، سرمايه گذاري مي کرد، خود مردم عراق صدام حسين را سرنگون مي کردند. خانم عبادي در ادامه مصاحبه با روزنامه برزيلي اُوگلوبو O Globo گفت غير ممکن است که پيام دموکراسي داد و همزمان به بمباران دست زد. شيرين عبادي در رابطه با محاکمه صدام حسين گفت به طور بنيادي با مجازات مرگ مخالف است.
-------

0 comments:

Post a Comment