Friday, October 10, 2003

جايزه صلح نوبل به شيرين عبادي


(عكس از ياهو)

گرفتن اين جايزه را به خانم عبادي تبريك ميگويم.
خبر را اول در ياهو نيوز ديدم كه نوشته بود يك ايراني جايزه صلح نوبل را گرفته است. راستش اول فكر كردم داده اند به هاشم آقاجري..(‌نميدانم كجا صحبت كانديدا شدنش را شنيده بودم). خبر را كه باز كردم ديدم نوشته شيرين عبادي و يك نفس راحت كشيدم. . اگر قرار بود من جايزه نوبل به كسي بدهم احتمالا به زنان و مردان آزاده اي كه در راه آزادي وطنشان سالهاست دارند مبارزه ميكنند ميدادم نه به كسي كه ميخواهد در چهار چوب همين دولت رفرم كند و به قول مهشيد با لغو مجازات اعدام هم مخالف است. اما اين جوايز معمولا بيشتر جنبه سياسي دارند و تا بحال نديده ام به كساني كه افكار راديكال دارند داده شوند. خوشحالي ام از اين بود كه لااقل خانم عبادي مجيز اين دولت را نگفته است و حتما كه از هاشم آقاجري و پاپ ژان پل دوم و جرج بوش و آريل شارون كانديداي بهتري است.


حوشحالي ام وقتي كه ايشان را بدون روسري در كنفرانس مطبوعاتي ديدم بيشتر شد. نه به دليل اينكه با روسري مخالفم بلكه به اين دليل كه شيرين عبادي .
. . نشان داد كه به زور دارد روسري سرش ميكند.فكر كردم در موقع ورود به ايران ديگر نخواهند توانست اذيتش كند.

به نظر من مهم تر از گرفتن جايزه نوبل اين است که شيرين عبادی با اين جايزه چه خواهد کرد. اين جايزه به سادگی می تواند نمادی شود برای اينکه بگويند در ايران هم دمکراسی است و يا اين جناح از آن جناج بهتر است يعنی اينکه باهاش برای اين رژيم مشروعيت بخرند (‌مثل روی کار آمدن خاتمی)‌يا اينکه شيرين عبادی اين را تبديل کند به پتکی بر سر هر دو جناح و با استفاده از تريبون بين المللی که به دست آورده و با علم به اینکه ديگر به اين راحتی دولت نخواهد توانست سرش را زير آب کند از نقض مستمر و وحشيانه حقوق بشر در ايران پرده بردارد. به گمان من مسئوليت اين بار بر روی دوش شيرين عبادی بسيار
سنگين است و حالا در مرز انتخاب قرار دارد. شايد بدون اين جايزه زندگی اش خيلی راحت تر ميبود.

در احبار ياهو نوشته است كه اسدالله بادامچيان از جناح محافظه كار ايران اين جايزه را محكوم كرده است و آن را كار؛امريكاي جهانخوار؛‌دانسته. و لي جناب ابطحي تبريك گفته و فرموده است كه ؛‌در سايه اين جايزه اميد ميرود كه قوه قضاييه روشهايش را عوض كند.؛(انگار قوه قضاييه ايران مال مريخ است و جناب ابطحي كاملا از اقدامات اين قوه مبراست!!!)
!يعني استفاده از اين جايزه براي ماست مالي تمام جنايات رژيم.

به گمان من بايد ديد كه عوايد اين جايزه نصيب کی ميشود ملت ايران يا دولت ايران و اين را بايد شيرين عبادی با اقدامات و افشاگری هایش مشخص کند.ارزش واقعی اين جايزه آنوقت معلوم خواهد شد و گرنه در قالب همان ارزش مادی و يک فرصت از دست رفته باقی خواهد ماند. بي .
. صبرانه منتظرم كه ببينم كه شيرين عبادي از اين اعتبار جهاني براي لغو حكم اعدام ..آزادي زندانيان سياسي و محاكمه قاتلين فرزندان مردم استفاده كند..
No comments:

Post a Comment

جايزه صلح نوبل به شيرين عبادي


(عكس از ياهو)

گرفتن اين جايزه را به خانم عبادي تبريك ميگويم.
خبر را اول در ياهو نيوز ديدم كه نوشته بود يك ايراني جايزه صلح نوبل را گرفته است. راستش اول فكر كردم داده اند به هاشم آقاجري..(‌نميدانم كجا صحبت كانديدا شدنش را شنيده بودم). خبر را كه باز كردم ديدم نوشته شيرين عبادي و يك نفس راحت كشيدم. . اگر قرار بود من جايزه نوبل به كسي بدهم احتمالا به زنان و مردان آزاده اي كه در راه آزادي وطنشان سالهاست دارند مبارزه ميكنند ميدادم نه به كسي كه ميخواهد در چهار چوب همين دولت رفرم كند و به قول مهشيد با لغو مجازات اعدام هم مخالف است. اما اين جوايز معمولا بيشتر جنبه سياسي دارند و تا بحال نديده ام به كساني كه افكار راديكال دارند داده شوند. خوشحالي ام از اين بود كه لااقل خانم عبادي مجيز اين دولت را نگفته است و حتما كه از هاشم آقاجري و پاپ ژان پل دوم و جرج بوش و آريل شارون كانديداي بهتري است.


حوشحالي ام وقتي كه ايشان را بدون روسري در كنفرانس مطبوعاتي ديدم بيشتر شد. نه به دليل اينكه با روسري مخالفم بلكه به اين دليل كه شيرين عبادي .
. . نشان داد كه به زور دارد روسري سرش ميكند.فكر كردم در موقع ورود به ايران ديگر نخواهند توانست اذيتش كند.

به نظر من مهم تر از گرفتن جايزه نوبل اين است که شيرين عبادی با اين جايزه چه خواهد کرد. اين جايزه به سادگی می تواند نمادی شود برای اينکه بگويند در ايران هم دمکراسی است و يا اين جناح از آن جناج بهتر است يعنی اينکه باهاش برای اين رژيم مشروعيت بخرند (‌مثل روی کار آمدن خاتمی)‌يا اينکه شيرين عبادی اين را تبديل کند به پتکی بر سر هر دو جناح و با استفاده از تريبون بين المللی که به دست آورده و با علم به اینکه ديگر به اين راحتی دولت نخواهد توانست سرش را زير آب کند از نقض مستمر و وحشيانه حقوق بشر در ايران پرده بردارد. به گمان من مسئوليت اين بار بر روی دوش شيرين عبادی بسيار
سنگين است و حالا در مرز انتخاب قرار دارد. شايد بدون اين جايزه زندگی اش خيلی راحت تر ميبود.

در احبار ياهو نوشته است كه اسدالله بادامچيان از جناح محافظه كار ايران اين جايزه را محكوم كرده است و آن را كار؛امريكاي جهانخوار؛‌دانسته. و لي جناب ابطحي تبريك گفته و فرموده است كه ؛‌در سايه اين جايزه اميد ميرود كه قوه قضاييه روشهايش را عوض كند.؛(انگار قوه قضاييه ايران مال مريخ است و جناب ابطحي كاملا از اقدامات اين قوه مبراست!!!)
!يعني استفاده از اين جايزه براي ماست مالي تمام جنايات رژيم.

به گمان من بايد ديد كه عوايد اين جايزه نصيب کی ميشود ملت ايران يا دولت ايران و اين را بايد شيرين عبادی با اقدامات و افشاگری هایش مشخص کند.ارزش واقعی اين جايزه آنوقت معلوم خواهد شد و گرنه در قالب همان ارزش مادی و يک فرصت از دست رفته باقی خواهد ماند. بي .
. صبرانه منتظرم كه ببينم كه شيرين عبادي از اين اعتبار جهاني براي لغو حكم اعدام ..آزادي زندانيان سياسي و محاكمه قاتلين فرزندان مردم استفاده كند..
0 comments:

Post a Comment