Wednesday, May 03, 2006


حجت زمانی جاودانه شد (صفحه ای برای حجت زمانی)(عکس از سایت طلیعه سپیده دمان)

مقاومت قهرمانانه: زندانیان سیاسی ایران

( تقدیم به حجت زمانی- زندانی سیاسی که در 7 فوریه 2006 توسط رژیم ایران اعدام شد)

( به قلم رامش سپهر راد- روزنامه کالیفرنیا کرونیکل- 2 مارس 2006)

No comments:

Post a Comment


حجت زمانی جاودانه شد (صفحه ای برای حجت زمانی)(عکس از سایت طلیعه سپیده دمان)

مقاومت قهرمانانه: زندانیان سیاسی ایران

( تقدیم به حجت زمانی- زندانی سیاسی که در 7 فوریه 2006 توسط رژیم ایران اعدام شد)

( به قلم رامش سپهر راد- روزنامه کالیفرنیا کرونیکل- 2 مارس 2006)

0 comments:

Post a Comment