Friday, February 11, 2005

نشانه.....

شغالي
گر
ماه بلند را دشنام گفت
پيران شان مگر
نجات از بيماري را
تجويزي اين چنين فرموده بودند
فرزانه در خيال خودي را
ليك
كه به تندر
پارس ميكند

گمان مدار كه به قانون بوعلي

حتا
جنون را

نشاني از اين آشكاره تر
به دست كرده باشند


. احمد شاملو(‌ابراهيم در آتش)

باور كردني نيست اما حقيقت دارد. دولتهاي فرانسه و آلمان هر كدام به نوبت تظاهرات شوراي ملي مقاومت را در هفته گذشته لغو كردند. به بهانه اينكه اينها گروه تروريستي هستند و ممكن است اين تظاهرات براي استخدام افراد بنياد گرا استفاده كنند!!!
البته دادگاهي در برلين حكم دولت را غير قانوني اعلام كرد و تظاهرات برگزار شد.

بايد به عزم جزم اين انسانهاي خستگي ناپذير آفرين گفت. آنها كه از اين كشور به آن كشور ميروند تا فرياد اعتراض خود را عليه جاني هايي كه خون مردم ايران را درشيشه كرده اند بلند كنند.
پس از تهديدهاي امريكا عليه ايران دولت ايران برنامه ريزي كرده بود كه تظاهرات بيست و دو بهمن تهران را با جمعيت زيادي برگزار كند و در عوض از تظاهرات مجاهدين و شوراي ملي مقاومت كه معمولا هزاران نفر در آن شركت ميكنند جلو.گيري كند تا بتواند بگويد همه مردم ايران پشت سر دولت هستند.

مسلما در تهران 15 ميليوني آوردن سربازها و كارمندها و انش آموزان به خيابان ها با زور و تطميع هنري نيست. اما جمع كردن هزاران انسان كه دولت هاي اروپايي مارك تروريست بهشان زده اند و در خطر دستگيري و استرداد به ايران قرار دارند خيلي مهم و نشانه تنفر ايرانيان از اين دولت آدمخوار است. به همين دليل برگزاري موفقيت آميز اين تظاهرات عليرغم همه توطئه هاي ملاهاي ايراني و اروپايي به همه ايرانيا ن و به جهانيان نشان ميدهد كه ايراني ها در برابر سرنوشت خود بي تفاوت نيستند و عقلشان را دست آخوندهاي جنايتكار نداده اند.

اروپا در برابر جنايات دولت ايران ساكت نشسته و براي يك مشت يورو دستان خونين آخوندها را به گرمي ميفشارد. 35 هوادار مجاهدين خلق كه اكثرشان زن هستند در آلمان در خطر اين قرار دارند كه پناهندگي شان لغو شود و به ايران استرداد شوند. يك زن ايراني ساكن آلمان هم كه پناهندكي اش پذيرفته نشده در خطر استرداد است دولت آلمان ميكويد بااينكه اين خانم به مسيحيت گرويده اما دولت ايران بااوكاري نخواهد داشت!!! در سوئد عليرضا طاهر پور(‌و.بلاگ نويس)‌ و همسرش را ميخواهند به ايران برگردانند. . دولت سوئد يك پيرمرد 62 ساله را تحويل هواپيمايي جمهوري اسلامي داد تا به ايران برده شود. اما او از سوار شدن خودداري كرد و با بدني زخمي و كوفته به بازداشتگاه برگردانده شد. همه جاي اروپا جان پناهندگان و مخالفين دولت ايران در خطر است. اين ها نتيجه ؛معامله بزرگ ؛‌اروپايي ها با ايران است.
براي يك مشت دلار....

در چنين شرايطي تجمع هزاران ايراني در برلين پس از لغو شدن تظاهرات پاريس نشانه اين است كه ايراني هايي كه زير بار آخوند ها نرفته اند از اروپا هم ترس ووحشتي ندارند آخوندها رفتني هستند آن هم به دست خود مردم ايران. كمك اروپا ممكن است چند روز عمر بيشتر براي آخوندها بخرد اما عاقبتشان را تغيير نخواهد داد


No comments:

Post a Comment

نشانه.....

شغالي
گر
ماه بلند را دشنام گفت
پيران شان مگر
نجات از بيماري را
تجويزي اين چنين فرموده بودند
فرزانه در خيال خودي را
ليك
كه به تندر
پارس ميكند

گمان مدار كه به قانون بوعلي

حتا
جنون را

نشاني از اين آشكاره تر
به دست كرده باشند


. احمد شاملو(‌ابراهيم در آتش)

باور كردني نيست اما حقيقت دارد. دولتهاي فرانسه و آلمان هر كدام به نوبت تظاهرات شوراي ملي مقاومت را در هفته گذشته لغو كردند. به بهانه اينكه اينها گروه تروريستي هستند و ممكن است اين تظاهرات براي استخدام افراد بنياد گرا استفاده كنند!!!
البته دادگاهي در برلين حكم دولت را غير قانوني اعلام كرد و تظاهرات برگزار شد.

بايد به عزم جزم اين انسانهاي خستگي ناپذير آفرين گفت. آنها كه از اين كشور به آن كشور ميروند تا فرياد اعتراض خود را عليه جاني هايي كه خون مردم ايران را درشيشه كرده اند بلند كنند.
پس از تهديدهاي امريكا عليه ايران دولت ايران برنامه ريزي كرده بود كه تظاهرات بيست و دو بهمن تهران را با جمعيت زيادي برگزار كند و در عوض از تظاهرات مجاهدين و شوراي ملي مقاومت كه معمولا هزاران نفر در آن شركت ميكنند جلو.گيري كند تا بتواند بگويد همه مردم ايران پشت سر دولت هستند.

مسلما در تهران 15 ميليوني آوردن سربازها و كارمندها و انش آموزان به خيابان ها با زور و تطميع هنري نيست. اما جمع كردن هزاران انسان كه دولت هاي اروپايي مارك تروريست بهشان زده اند و در خطر دستگيري و استرداد به ايران قرار دارند خيلي مهم و نشانه تنفر ايرانيان از اين دولت آدمخوار است. به همين دليل برگزاري موفقيت آميز اين تظاهرات عليرغم همه توطئه هاي ملاهاي ايراني و اروپايي به همه ايرانيا ن و به جهانيان نشان ميدهد كه ايراني ها در برابر سرنوشت خود بي تفاوت نيستند و عقلشان را دست آخوندهاي جنايتكار نداده اند.

اروپا در برابر جنايات دولت ايران ساكت نشسته و براي يك مشت يورو دستان خونين آخوندها را به گرمي ميفشارد. 35 هوادار مجاهدين خلق كه اكثرشان زن هستند در آلمان در خطر اين قرار دارند كه پناهندگي شان لغو شود و به ايران استرداد شوند. يك زن ايراني ساكن آلمان هم كه پناهندكي اش پذيرفته نشده در خطر استرداد است دولت آلمان ميكويد بااينكه اين خانم به مسيحيت گرويده اما دولت ايران بااوكاري نخواهد داشت!!! در سوئد عليرضا طاهر پور(‌و.بلاگ نويس)‌ و همسرش را ميخواهند به ايران برگردانند. . دولت سوئد يك پيرمرد 62 ساله را تحويل هواپيمايي جمهوري اسلامي داد تا به ايران برده شود. اما او از سوار شدن خودداري كرد و با بدني زخمي و كوفته به بازداشتگاه برگردانده شد. همه جاي اروپا جان پناهندگان و مخالفين دولت ايران در خطر است. اين ها نتيجه ؛معامله بزرگ ؛‌اروپايي ها با ايران است.
براي يك مشت دلار....

در چنين شرايطي تجمع هزاران ايراني در برلين پس از لغو شدن تظاهرات پاريس نشانه اين است كه ايراني هايي كه زير بار آخوند ها نرفته اند از اروپا هم ترس ووحشتي ندارند آخوندها رفتني هستند آن هم به دست خود مردم ايران. كمك اروپا ممكن است چند روز عمر بيشتر براي آخوندها بخرد اما عاقبتشان را تغيير نخواهد داد


0 comments:

Post a Comment